شرکت شکر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100300290


شماره ثبت:
6306
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1337/7/23
آدرس:
خيابان شهيد احمد قصير خيابان 17 پلاك 2 طبقه 2 1513835414

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اتفاق سرپرست حسابداری سعید ورهرام 940496
غلامعلی بصائری 10156326
داودخان محمدی 10397129
آقای محمود موذن چی 10397129
آقای سید محمدرضا خاتمی 13191131
آقای دانیال فرخ نیا 13336506
آقای حمید بخشی پور پور مقدم 13336506
آقای محمد علی شاملو 13799550
آقای حسین مرشدزاده 13799550
آقای مهرداد برادران نصیری 13799550
آقای مرتضی آریان 14014994
حسین نوری 14014994
علی اکبری 14014994
آقای حسین روحانی مقدم 14243176

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 574724
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی عام بشماره ثبت۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ محمود موذن چی به کدملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ بنمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۳۹۰ به جای داودخان محمدی به کدملی ۰۰۳۹۸۰۸۲۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۳۷۹۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746568
آگهی تصمیمات شرکت شکرسهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲۴/۵/۹۱ اساسنامه جدیدی مشخص به ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۳۲۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940496
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۹۱ کلیه چکهای صادره از بانک کشاورزی شعبه کارخانه قند شاهرود با امضای رئیس کارخانه فرهاد قربان پور به اتفاق سرپرست حسابداری سعید ورهرام به کد ملی ۴۵۹۱۱۳۷۳۵۱ یا رئیس چغندرکاری کارخانه علیرضا بخت آور به کد ملی ۴۶۰۹۳۸۱۰۳۶ و در صورت عدم حضور رئیس کارخانه در شاهرود با امضای سرپرست حسابداری و رئیس چغندرکاری کارخانه و در هر حال فقط برای چکهای با مبالغ حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۱۵۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000280
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام به شماره ثبت۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ و شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ و شرکت سهامی عام قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ و شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره پ۱۶۲۰۱۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059224
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام به شماره ثبت۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به نمایندگی ایرج ندیمی به ش م ۲۷۲۰۵۴۸۲۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به ش م ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به نمایندگی مرتضی آریان به ش م ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت قند نیشابور به ش م ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به نمایندگی حسین مرشدزاده به ش م ۱۲۴۹۵۴۲۷۵۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پاکسان به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به نمایندگی محمود موذن چی به ش م ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به ش م ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به نمایندگی مسعود اژیه به ش م ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد ابطحی به ش م ۱۱۴۰۴۷۳۸۶۷ (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از جمله چکها، سفته‌ها، برات و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل همراه با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و اوراق تجاری در شهرستان شاهرود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره یا رضا احسان به ش م ۲۲۰۰۵۵۴۱۱۷ و یا فرهاد قربانپور به ش م ۱۳۷۵۵۷۹۲۲۳ همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۴۷۷۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244633
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضا‌های مجاز چک‌های صادره از بانک کشاورزی شعبه کارخانه قند شاهرود به شرح زیر: امضای آقای مهندس فرهاد قربانپور رئیس کارخانه به اتفاق آقای سعید ورهرام سرپرست حسابداری کارخانه و یا عباس مصیبی سرپرست کشاورزی کارخانه و در صورت عدم حضور رئیس کارخانه در شاهرود با امضای سرپرست حسابداری و سرپرست کشاورزی کارخانه تعین و در هر حال چکهای با مبالغ حداکثر چهل میلیون ریال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۹۵۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359261
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حسابهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۸۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156326
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۰ غلامعلی بصائری به کد ملی ۰۰۴۵۵۵۴۰۴۸ بجای حمیدرضا فتاحی کسیلی به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و سایر اعضای هیئت مدیره نیز در سمتهای خود برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره ابقا گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10397129
آگهی تغییرات شرکت شکر سهامی عام بشماره ثبت۶۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ محمود موذن چی به کدملی ۰۰۴۴۲۸۷۹۷۶ بنمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۳۹۰ به جای داودخان محمدی به کدملی ۰۰۳۹۸۰۸۲۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10410050
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ حمیدرضا آصفی به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدعلی شاملو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمحمد ابطحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شادمان فتحی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر و داود خان محمدی به نمایندگی از شرکت به پخش به سمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها بروات و سفته‌ها و اوراق تجارتی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات و اوراق تجاری در شهرستان شاهرود با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرمالی شرکت و یا رئیس کارخانه و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921702
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲۴/۵/۹۱ اساسنامه جدیدی مشخص به ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007507
آگهی تصمیمات شرکت شکر سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت به پخش به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاریملی ایران شرکت سرمایه گذاری کنز همدانیان به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191131
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا خاتمی با کد ملی ۰۰۶۶۶۲۶۶۷۶ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بجای اصغر دانشیان بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۲۴۵۵۶۹۱۸۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289074
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد برادران نصیری به کدملی ۲۶۷۷۵۷۳۵۵۵ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید پ۹۵۱۱۱۳۳۹۶۸۶۶۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303638
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت توسعه صنایع به شهر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت صادراتی توسعه صنایع به شهر زرین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ شرکت سهامی عام قند نیشابور با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ شرکت پاکسان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه به شهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان اعضای اصلی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع به شهر تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی به مند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و موسسه حسابرسی هشیار به مند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۲۳۸۴۳۱۳۹۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336506
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا خاتمی با کد ملی ۰۰۶۶۶۲۶۶۷۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد برادران نصیری با کدملی ۲۶۷۷۵۷۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ بعنوان عضو هیات مدیره آقای حمید بخشی پور پورمقدم با کد ملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حسین مرشدزاده با کد ملی ۱۲۴۹۵۴۲۷۵۸ به نمایندگی از شرکت قندنیشابور شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای دانیال فرخ نیا با کد ملی ۴۵۶۹۵۷۷۲۵۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت و همچنین اخذ تسهیلات از بانک‌ها به جز موارد ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: الف: تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. ب: تصویب ساختارسازمانی. ج: تصویب بودجه سالانه شرکت. د: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ﻫ: ظهرنویسی اوراق تجارتی و: اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره ز: تصویب صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره ط: دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستورجلسه آنها ل: پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده م: به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار. تمامی اوراق بهادار تعهدآورمالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی معتبر است. پ۹۵۱۲۱۴۴۵۴۵۱۲۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391857
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمامی اوراق بهادار تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین کلیه مکاتبات اداری و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء قائم مقام وی و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۱۲۹۴۸۰۴۷۵۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13457325
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی شاملو با کدملی ۰۰۳۴۴۸۶۵۷۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمید بخشی پور پور مقدم با کدملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای حسین نوری با کدملی ۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد برادران نصیری با کدملی ۲۶۷۷۵۷۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. تمامی اوراق بهادار، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات موارد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره. تهیه پیش بینی بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیأت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با تصویب هیأت مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با تصویب هیأت مدیره انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با نظر هیأت مدیره تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوا، جلب ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و سالیانه به حسابرس و بازرس. پ۹۶۰۳۱۳۵۹۷۷۳۴۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13759199
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی آریان به کدملی ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ ر به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به جای آقای مهرداد برادران نصیری بعنوان عضو جدید هیات مدیره تا پایان دوره هیات مدیره انتخاب گردید پ۹۶۰۹۲۲۲۸۲۱۰۷۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799550
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی شاملو با کدملی ۰۰۳۴۴۸۶۵۷۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و حمید بخشی پور پور مقدم با کدملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و حسین نوری با کدملی۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل و مهرداد برادران نصیری با کدملی ۲۶۷۷۵۷۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و حسین مرشدزاده با کدملی ۱۲۴۹۵۴۲۷۵۸ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. تمامی اوراق بهادار، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات موارد ذیل از موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره - تهیه پیش بینی بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر با تصویب هیات مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با تصویب هیات مدیره - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با نظر هیات مدیره - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوا، جلب ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و سالیانه به حسابرس و بازرس. پ۹۶۱۰۱۳۲۶۵۶۰۷۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799553
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

پیرو شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۸۵۷۳ مورخ ۰۷/۰۹/۹۶ اعلام میدارد: آقای مرتضی آریان به کدملی ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹به جای آقای مهردادبرادران نصیری به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردید مراتب بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۱۰۱۳۲۲۵۱۸۸۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14014994
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مرشدزاده با کدملی ۱۲۴۹۵۴۲۷۵۸ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای حمید بخشی پور پور مقدم با کدملی ۲۵۹۵۵۱۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای حسین نوری با کدملی۱۲۱۹۳۵۶۸۴۰ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای مرتضی آریان با کدملی ۵۸۲۹۵۳۹۵۵۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۵۲۵۲۹ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی اکبری با کدملی ۴۲۳۰۳۵۰۵۱۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. تمامی اوراق بهادار، تعهدآور مالی و تجاری از جمله چک‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه (اختیارات هیات مدیره) بجز موارد مشروحه زیر به مدیرعامل تفویض گردید: پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده پ۹۷۰۲۱۶۱۷۵۵۱۰۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14243176
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین روحانی مقدم به کدملی ۴۲۳۰۶۰۹۷۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ جایگزین آقای علی اکبری به کدملی ۴۲۳۰۳۵۰۵۱۱ بعنوان عضو جدید هیات مدیره تا پایان دوره هیات مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۷۱۱۸۹۲۷۳۱۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274038
آگهی تغییرات شرکت شکر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰

پیرو آگهی مکانیزه شماره ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۷۴۲۴۴ حسین روحانی مقدم به کدملی ۴۲۳۰۶۰۹۷۲۸ بجای علی اکبری به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۷۰۷۳۰۳۵۹۷۵۵۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه