قند اصفهان

شرکت قند اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100297496
اصفهان - كيلومتر8 جاده يزد - كارخانه قند اصفهان 8159775161
6
افراد
6
آگهی‌ها
602
شماره ثبت
1337/5/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1633105
آگهی تغییرات شرکت قند اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۸/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۸۸۳۶۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676766
آگهی تغییرات شرکت قند اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صادق قراگوزلو بشماره ملی ۳۹۹۲۱۴۲۴۴۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت و سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اسپندیاری محلاتی بشماره ملی ۰۰۴۱۵۹۳۸۶۳ به نمایندگی موسسه بنیاد علوی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۴) تعیین شدند. ضمنا در سایر سمت‌ها و حق امضای اوراق تغییری حاصل نشد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۴۰۰۸۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830086
آگهی تغییرات شرکت قند اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا تقی پور کدملی ۰۰۴۵۲۰۳۹۰۳ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره، جایگزین خانم زهرا یزدان پناه برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۵/۴/۹۶ گردید. ضمنا در سایر سمت‌ها و حق امضا تغییری حاصل نشد. ش۹۵۰۳۱۲۷۹۹۶۴۹۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008861
آگهی تغییرات شرکت قند اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۶۱۷۴۱۹۱۱۲۸۹۶ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541604
آگهی تغییرات شرکت قند اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ و شرکت ره نگار خاور میانه پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب مجمع رسید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۵۱۱۳۶۹۶۳۷۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745468
آگهی تغییرات شرکت قند اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۷۴۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن دانائی کدملی ۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق قراگوزلو کدملی ۳۹۹۲۱۴۲۴۴۲ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عباس کریمیان کدملی ۱۲۸۶۴۰۹۰۶۳ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر منتظری کدملی ۲۲۱۹۳۴۵۸۷۴ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا تقی پور کدملی ۰۰۴۵۲۰۳۹۰۳ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با توجه به اساسنامه شرکت به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت. الف) انجام کلیه امور اداری شرکت. ب) وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت. ج) استخدام، عزل، نصب و ترفیع کارگران و کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنان طبق ضوابط و مقررات مربوطه (استخدام و نصب مدیران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد). د) تهیه و تنظیم و تعدیل مقررات و آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ه) تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. و) انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندرقند از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه وخرید و فروش شکرخام و محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس مقررات و همچنین آئین نامه‌های معاملات شرکت. ز) انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالی برای مصارف شرکت. ح) اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۶۰۹۱۴۴۲۲۸۲۵۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک