شرکت پرسی ایران گاز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100294153


شماره ثبت:
6099
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1337/2/28
آدرس:
تهران خ سپهبد قرني خ شهيد برادران شاداب غربي پ 9 1598985637

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حبیب اله فیضی 940545
حسینعلی کریمی فیروزجائی 1137531
سید جمال علی الحسینی 1137531
حمید باقری 1137531
مهدی بیرجندی 1362738
آقای ابوالفضل نادری 1425639
آقای عباس کاظم پورکدملی 1599620
آقای حمیدرضا حدادی 1599620
سید احمد لطفی آشتیانی 1599620
آقای علی آقا بابائی 9577905
آقای علی مکوندی 9577905
آقای عبدالرحیم بهاروند 9577905
آقای احمد موسوی 10373401
مصطفی کشکولی 12767974
عیسی اسحاقی 12767974
آقای جعفرعلی نوروزی 12767974
آقای رحمت اله علیرحیمی 12767974
خانم معصومه مهدوی 13298306
آقای سعید سمیعی 13298306
آقای محمدولی علاءالدینی 13389355
آقای عبدالرضا صادقی حسن آبادی 13389355

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 887069
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات ملی کوشامنش به شماره م ۱۰۰۲۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به ش م ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۵۶۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940545
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی قرار ذیل علی آقابابائی به ک م ۰۷۹۳۱۵۶۶۹۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ عبدالرحیم بهاروند به ک م ۴۰۷۲۵۳۰۸۹۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ حسینعلی کریمی فیروزجائی به ش م ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ بنمایندگی از شرکت نفت ایرانول به ش م ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ حبیب اله فیضی به ک م ۴۱۹۹۹۶۰۲۷۹ بنمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ حمید باقری به ک م ۴۹۸۹۴۷۳۲۶۴ بنمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب گردیدند. علی آقابابائی بسمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرحیم بهاروند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید باقری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۶۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940590
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت نفت پاسارگاد به ش م۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ شرکت نفت ایرانول به ش م ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۶۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137531
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۰۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۳/۱۳۹۲ که در تاریخ۵/۴/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرارذیل تعیین گردیدند: علی آقابابایی به شماره ملی۰۷۹۳۱۵۶۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲. سید احمد لطفی آشتیانی به شماره ملی۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳ بجای حبیب اله فیضی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱. سید جمال علی الحسینی به شماره ملی۰۰۵۰۴۵۶۱۷۲ بجای عبدالرحیم بهاروند بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰. حسینعلی کریمی فیروزجایی کدملی۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱. حمید باقری کدملی۴۹۸۹۴۷۳۲۶۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد. اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل منفردا ممهور به مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۶۸۳۵۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362738
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۰۲۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۸۳۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425639
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۹۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل نادری به کدملی ۱۲۱۹۳۴۵۰۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ و حمیدرضا حدادی به کدملی ۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و جعفرعلی نوروزی به کدملی۱۲۸ ۷۷۶۷۸۸ ۵ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و حمید باقری به کدملی ۴۹۸۹۴۷۳۲۶ ۴ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری و سید احمد لطفی آشتیانی به کدملی ۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا ممهور به مهر شرکت معتبر میباشند. پ۱۸۱۳۶۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1599620
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل نادری کد ملی ۱۲۱۹۳۴۵۰۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ آقای حمیدرضا حدادی کد ملی ۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ آقای جعفر علی نوروزی کدملی ۱۲۸۷۷۶۷۸۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵آقای عباس کاظم پورکدملی ۳۷۸۱۸۷۰۰۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری آقای سید احمد لطفی آشتیانی کد ملی ۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ تا مورخ ۳/ ۷/ ۱۳۹۳انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی و اسنادتعهدآور با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا"ممهوربه مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۶۱۰۲۶۸۷۶۸۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9577905
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت نفت پارساگاد سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ و شرکت نفت ایرانول سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ و صندوق بازنشستگی کشوری بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۸/۸۹ علی آقابابائی به کد ملی ۰۷۹۳۱۵۶۶۹۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین بسمت رئیس و عضو هیئت مدیره و حمید باقری به کد ملی ۴۹۸۹۴۷۳۲۶۴ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عبدالرحیم بهاروند به کد ملی ۴۰۷۲۵۳۰۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین بسمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره و علی مکوندی به کد ملی ۱۹۱۰۳۹۵۲۵۰ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد و حسنیعلی کریمی فیروزجائی به کد ملی ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814892
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت نفت پاسارگاد به ش م۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ شرکت نفت ایرانول به ش م ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9949613
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337899
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی قرار ذیل علی آقابابائی به ک م ۰۷۹۳۱۵۶۶۹۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ عبدالرحیم بهاروند به ک م ۴۰۷۲۵۳۰۸۹۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ حسینعلی کریمی فیروزجائی به ش م ۲۰۶۲۲۹۱۳۷۱ بنمایندگی از شرکت نفت ایرانول به ش م ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ حبیب اله فیضی به ک م ۴۱۹۹۹۶۰۲۷۹ بنمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به ش م ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ حمید باقری به ک م ۴۹۸۹۴۷۳۲۶۴ بنمایندگی از شرکت صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب گردیدند. علی آقابابائی بسمت رئیس هیئت مدیره، عبدالرحیم بهاروند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید باقری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373401
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص به شماره ثبت۶۰۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778584
آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات ملی کوشامنش به شماره م ۱۰۰۲۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به ش م ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767974
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کشکولی با کدملی ۱۲۸۰۸۵۹۳۵۰ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا حدادی با کدملی۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای جعفرعلی نوروزی با کدملی۱۲۸۷۷۶۷۸۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵به عنوان عضو هیأت مدیره آقای عیسی اسحاقی با کدملی ۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای رحمت اله علیرحیمی با کدملی ۱۲۳۹۰۶۱۷۸۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و مدیرمالی شرکت (خانم معصومه مهدوی) در محدوده اختیاراتی که هیأت مدیره تعیین خواهد نمود و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشند. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهرشرکت معتبر خواهند بود. پ۹۵۰۲۰۷۸۸۷۴۲۵۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847478
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قسمتی از اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و پیمانکاران و مشاورین، تعیین پاداش و انعام و ترفیع و تنبیه ایشان، معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. - رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها. - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۵۰۳۲۳۸۹۰۸۸۷۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115155
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریاروش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۱۷۸۷۰۵۸۴۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298306
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدولی علاءالدینی به شماره ملی ۲۱۲۱۳۹۷۴۴۲ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا حدادی به شماره ملی ۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه مهدوی به شماره ملی ۰۰۵۴۱۳۳۹۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و آقای سعید سمیعی به کدملی ۴۱۷۲۰۷۳۱۹۰ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله علیرحیمی به کدملی ۱۲۳۹۰۶۱۷۸۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و جایگزین نمایندگان قبلی گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۱۱۹۱۳۷۱۰۴۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13358675
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره قسمتی از اختیارات خود به شرح ذیل و مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و پیمانکاران و مشاورین، تعیین پاداش و انعام و ترفیع و تنبیه ایشان، معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. دعوت مجامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۵۱۲۲۵۸۳۰۵۲۹۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389355
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدولی علاءالدینی شماره ملی ۲۱۲۱۳۹۷۴۴۲ به نمایندگی از شرکت نفت پاسارگاد به شماره ثبت ۲۰۵۵۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا حدادی شماره ملی ۰۰۵۵۵۴۲۹۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۷۹۶۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره خانم معصومه مهدوی شماره ملی ۰۰۵۴۱۳۳۹۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره ثبت۲۱۴۸۸۰ وشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای سعید سمیعی کدملی ۴۱۷۲۰۷۳۱۹۰ به نمایندگی از شرکت نفت ایرانول به شماره ثبت ۱۹۵۴۶۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ به عنوان عضو هیأت مدیره آقای عبدالرضا صادقی حسن آبادی کدملی ۰۳۸۳۵۵۴۷۹۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شماره ثبت۶۲۲۶ وشناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۱۲۸۵۸۵۹۷۶۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13864590
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۱۸۶۶۱۵۰۳۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333178
آگهی تغییرات شرکت پرسی ایران گاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۰۷۱۰۵۱۷۸۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه