شرکت تولیدی پلاستیک شاهین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100293298


شماره ثبت:
6071
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1337/2/16
آدرس:
تهران كيلومتر 1 جاده ساوه بعد از سه راه فلاح پ 464 1369614513

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی لشگری تفرشی 939411
آقای علیرضا شریفی ساری 939411
بانمایندگی سیف الله الماسی 939411
وسید ناصر رحمتی 1506019
آقای رحیم عابدی 1506019
احمد سعیدی نژاد 13596167
عبدالمجید سعیدی نژاد 13685762

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 939411
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین (سهامی عام) بشماره ثبت۶۰۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به ش. م۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش. م۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: علیرضا شریفی ساری به کدملی۰۰۳۳۹۲۴۶۲۷ و عبدالمجید سعیدی نژاد به کدملی۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ و علی لشکری به کدملی۰۰۴۳۲۹۱۰۰۷ و سید ناصر رحمتی به کد ملی۰۰۴۶۵۱۲۶۴۰ و سیف اله الماسی به کدملی۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۶/۹۱ علیرضا شریفی ساری بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیف اله الماسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۴۶۹۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506019
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین سهامی عام شماره ثبت ۶۰۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی ساری با کدملی ۰۰۳۳۹۲۴۶۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبد المجید سعیدی نژاد با کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید ناصر رحمتی با کدملی ۰۰۴۶۵۱۲۶۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیف اله الماسی با کدملی ۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سا‌تر کفش کار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۶۱۸ با نمایندگی رحیم عابدی ش. م ۳۹۷۹۱۸۴۲۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۴۵۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1506067
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین سهامی عام شماره ثبت ۶۰۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای علیرضا شریفی ساری با کدملی ۰۰۳۳۹۲۴۶۲۷ آقای عبد المجید سعیدی نژاد با کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ آقای سید ناصر رحمتی با کدملی ۰۰۴۶۵۱۲۶۴۰ آقای سیف الله الماسی با کدملی ۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱ شرکت ساتر کفش کار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۶۱۸ مؤسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۵۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991531
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره ۹۳۱۶/۱۲۲ مورخ ۲۲/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴شرکت مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آگاه نگر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان وبازرس اصلی شرکت وموسسه حسابرسی کوشامنش بشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شدند.. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۰۷۶۴۵۹۸۲۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094704
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل را بشرح زیر تعیین و تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیردولتی , موسسات عمومی , مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی , شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور , ظهرنویسی , قبولی , پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد , تغییر , تبدیل , فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع , نام یا علائم تجاری و صنعتی , کپی رایت , سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند , مدرک , وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها , شرکت‌ها و موسسات رسمی. رهن گذرادن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا". اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده , در هر یک از دادگاه‌ها , دادسراها , مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری , از طرف شرکت دفاع از شرکت , در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری , با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام , از جمله حضور در جلسات , اعتراض به رای , درخواست تجدید نظر , فرجام , واخواهی و اعاده دادرسی , مصالحه و سازش , استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا , ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل , حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) , اجرای حکم نهایی و قعطی داور , درخواست صدور برگ ارجایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها , تعیین مصدق و کارشناس , انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر , اقرار در ماهیت دعوا , جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث , دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها , ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث , قبول یا رد سوگند , تامین خواسته , تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۵۰۸۰۵۲۰۴۷۶۹۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596167
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا شریفی ساری کدملی ۰۰۳۳۹۲۴۶۲۷ عبدالمجید سعیدی نژاد کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ احمد سعیدی نژاد کدملی ۰۰۴۳۴۲۷۸۴۷ شرکت کفش کامل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۶۳۵۸ وشرکت ساتر کفش کار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۶۱۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر ش م۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش ش م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۱۴۱۷۴۶۷۷۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13685762
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا شریفی ساری باکدملی۳۳۹۲۴۶۲۷به سمت رییس هیات مدیره عبدالمجید سعیدی نژاد باکدملی۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱به سمت نایب رییس هیات مدیره احمدسعیدی نژاد باکدملی ۰۰۴۳۴۲۷۸۴۷ به سمت عضوهیات مدیره شرکت کفش کامل باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۶۳۵۸ بانمایندگی سیف الله الماسی باکدملی ۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱ عضو هیات مدیره شرکت ساترکفش کار باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۶۱۸ بانمایندگی رحیم عابدی باکدملی ۳۹۷۹۱۸۴۲۷۷ عضو هیات مدیره سیف الله الماسی باکدملی۳۷۳۱۳۲۸۰۱۱به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد تعهدآور باامضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره ومهرشرکت و در غیاب مدیرعامل باامضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره ومهرشرکت ومکاتبات عادی باامضاء مدیرعامل ومهرشرکت معتبرخواهدبود. پ۹۶۰۸۰۹۱۳۷۵۷۳۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14184102
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پلاستیک شاهین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۳۲۹۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۶۰۳۶۷۰۵۲۹۳۴۷ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه