شرکت کارخانه چینی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100288420


شماره ثبت:
5904
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1336/10/30
آدرس:
تهران كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج پلاك 283 1399913511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ایمان سلامتی 896621
آقای حسین سرپولکی 896621
آقای منوچهر اکبری ترکمانی 896621
آقای بهزاد مشعلی 896621
رضا معمارطلوعی 1218692
رضا مرادخانی 1218692
بهمن امیری علی اصغرزاده 1705384
آقای سید جواد کیا 1705384
آقای مهرداد احمدی 1705384
رضا مزدور نوری 10726285
آقای رضا آقامحمدی 12688134
آقای رضا کریمی 12688134
حسن حاصل طلب 12768765
مجید عسکریان 12768765
آقای فرهاد همتی 13912081
مجتبی دست بازبه 13912081

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 677920
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و حسین سرپولکی به کد ملی ۰۰۳۷۰۴۶۶۶۷. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۴۰۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896621
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: منوچهر اکبریترکمانی به ک م ۲۶۵۹۶۲۹۱۳۷ به نمایندگی شرکت پایا صنعت سینا به ش م ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ ایمان سلامتی به ک م ۰۰۵۸۲۹۰۲۶۵ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بهزاد مشعلی به ک م ۴۱۸۹۶۱۵۳۰۷ به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران به ش م ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ رضا مرادخانی به ک م ۰۰۵۰۷۶۶۸۲۱ به نمایندگی شرکت سرمایهگذاری سینا به ک م ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ حسین سرپولکی به ک م ۰۰۳۷۰۴۶۶۶۷ انتخاب گردیدند حسین سرپولکی به سمت رئیس هیئتمدیره و منوچهر اکبریترکمانی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئتمدیره و در غیاب دو نفر از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۹۷۷۴۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218669
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس شرکت برای سال مالی ۹۲ تعیین شد. پ۱۷۲۶۹۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218692
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۳/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا معمارطلوعی با کدملی ۰۰۳۵۴۲۹۳۷۲ به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به جای رضا مرادخانی باکدملی۰۰۵۰۷۶۶۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۷۲۶۹۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656746
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت گسترش پایا صنعت سینابه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ حسین سرپولکی به کد ملی ۰۰۳۷۰۴۶۶۶۷ پ۹۳۰۷۱۶۸۹۲۸۳۸۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705384
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین سرپولکی به کد ملی ۰۰۳۷۰۴۶۶۶۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸بنمایندگی آقای بهمن امیری علی اصغر زاده به کدملی۱۸۱۸۸۲۱۷۳۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی آقای مهرداد احمدی به کد ملی۱۸۱۸۸۲۲۸۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای مجید عسکریان به کد ملی۰۰۴۹۹۶۱۴۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بنمایندگی آقای سید جواد کیا به کدملی۲۶۱۹۶۰۸۱۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. • تنظیم آیین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • تهیه ساختار سازمانی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • جذب مدیران و نیروهای متخصص و مورد نیاز شرکت، فسخ قرارداد و عدم همکاری، تعیین حقوق و مزایای آنان، پرداخت وام، پاداش و اعزام به مأموریت‌های داخل و خارج از کشور. • تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره جهت تصویب. • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. • اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع ازهر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و صورتهای مالی شش ماهه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. • اعطای نمایندگی و یا لغو نمایندگی فروش و انعقاد هر گونه قرارداد در خصوص فروش محصولات شرکت، خرید مواد اولیه، لوازم و قطعات یدکی و امور جاری شرکت در چهارچوب آیین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره. پ۹۳۰۹۰۱۲۹۶۷۹۸۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655475
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9743361
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10029276
آگهی تصمیمات در شرکت چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۴/۸۹ به موجب احاکم صادره عباس خلیلی بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی یحیی مالمیرچگینی به نمایندگی از شرکت گسترش پایا صنعت سینا بهزاد مشعلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران مصطفی حسینی بیان بنمایندگی از شرگت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. علیرضا متمنی بسمت رئیس هیات مدیره و عباس خلیلی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره تعیین شدند. اختیارات بندهای ۲ ۶ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۷ از ماده ۴۸ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضاءی مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی و مراسلات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10665464
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت گسترش پایا صنعت سینا علیرضا موتمنی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان اعضای اصلی و رضا آقامحمدی بعنوان عضو علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726285
آگهی تغییرات در شرکت چینی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: رضا مزدور نوری به ش ملی ۰۰۴۴۹۶۹۶۵۱ بجای مصطفی حسین بیان به عنوان نماینده شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۰۳۸۴۱۲۸۰۵۱ در هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10780713
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944048
آگهی تصمیمات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و حسین سرپولکی به کد ملی ۰۰۳۷۰۴۶۶۶۷. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688134
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ آقای رضا کریمی به کد ملی ۴۳۲۲۷۶۰۱۱۲ آقای رضا آقا محمدی به کد ملی ۰۰۵۰۰۰۹۶۴۸ پ۹۴۱۲۱۲۲۹۶۳۰۹۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768765
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حاصل طلب با کدملی ۰۸۷۲۵۸۰۳۲۶به عنوان نماینده شرکت گسترش پایا صنعت سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۵۸ به عنوان مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره و مجید عسکریان با کدملی ۰۰۴۹۹۶۱۴۷۰ به عنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰به عنوان عضو هیئت مدیره و سیدجوادکیا با کدملی ۲۶۱۹۶۰۸۱۲۰به عنوان نماینده شرکت مادرتخصصی وسرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷به عنوان عضو هیئت مدیره و رضا آقا محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی به شماره ۰۰۵۰۰۰۹۶۴۸ و رضا کریمی به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی به شماره ۰۰۴۳۲۲۷۶۰۱۱۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تنظیم ایین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه ساختار سازمانی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. جذب مدیران و نیروهای متخصص و مورد نیاز شرکت، فسخ قرارداد و عدم همکاری، تعیین حقوق و مزایای آنان، پرداخت وام، پاداش و اعزام به مأموریت‌های داخل و خارج از کشور. تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی وکیفری و دفاع ازهر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و صورتهای مالی شش ماهه و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. اعطای نمایندگی و یا لغو نمایندگی فروش و انعقاد هر گونه قرارداد در خصوص فروش محصولات شرکت، خرید مواد اولیه، لوازم و قطعات یدکی و امور جاری شرکت و فروش هر گونه دارایی ثابت (مشهود و نامشهود) در چهارچوب ایین نامه‌ها و مصوبات هیئت مدیره. پ۹۵۰۲۰۸۴۷۱۵۷۳۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12966670
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844797
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۱۰۹۷۷۹۳۴۸۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912081
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقایان فرهاد همتی به شماره ملی ۴۱۳۲۴۲۴۲۹۴، رضا آقا محمدی به شماره ملی۰۰۵۰۰۰۹۶۴۸، مجتبی دست بازبه شماره ملی ۰۰۷۶۳۹۸۵۱۱ به عنوان مدیران تصفیه برای مدت دوسال انتخاب گردیدندو نشانی مدیران تصفیه و محل تصفیه شرکت کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص تهران، کرج پلاک ۲۸۳ به کدپستی ۱۳۹۹۹۱۳۵۱۱ (شرکت چینی ایران) تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۱۳۴۸۲۴۶۴۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13991302
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد همتی با کدملی ۴۱۳۲۴۲۴۲۹۴ به عنوان مدیر اجرایی تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها و بروات با امضاء متفق مدیر اجرایی تصفیه و یکی از اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای فرهاد همتی ممهور به مهر شرکت، معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۲۰۲۵۰۰۱۸۳۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14174238
آگهی تغییرات شرکت کارخانه چینی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۴۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی تصفیه و عملکرد منتهی به ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۷۰۵۲۷۵۶۶۳۴۶۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه