شرکت کارخانجات تولیدی تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100285865


شماره ثبت:
5816
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1336/8/13
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-والفجر-خيابان 20 متري گلستان-خيابان 20 متري زرتشتيان-پلاك 15-طبقه پنجم-واحد 9 1436935898

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسن رضوی 758050
آقای علیرضا عطوفی 1179199
سید عباس اسمعیل زاده پاکدامن 1672862
محمود داوطلب 1675676
آقای مسعود رجبی پسیخانی 1675676
آقای سیدمجید رضوی 1675676
جناب کاظم امانی قدیم 1675676
آقای مجید مجیدی 1675676
سید محمد موسوی بیوکی 13411346
اسماعیل جامی 13411346
فریبرز قریب 13411346
آقای محمد مهری ازندریانی 13411346
آقای محسن تاجیک قلعه 14020151
آقای علی پرتوی 14020151

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 758050
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی تهرانسهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اعداد آراء به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۹۳۴۵ به سمت بازرس اصلی و حسن رضوی به ک م ۴۵۶۹۱۷۷۹۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به ش م ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به ش م ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۹۵۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986273
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایران مشهود به ک م ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ک م ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۹۴۰۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1179199
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شماره ملی ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۴۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672862
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدعباس اسمعیل زاده پاکدامن به ک. م ۳۳۹۱۳۵۱۴۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب شدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ و شرکت انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ پ۹۳۰۷۳۰۴۰۴۴۰۳۵۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675676
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود داوطلب بشماره ملی ۰۰۴۵۰۵۸۹۸۹ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کاظم امانی قدیم به شماره ملی ۱۳۷۹۸۵۸۲۳۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای مسعود رجبی پسیخانی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۹۵۴۲۷ به نمایندگی از شرکت عمران و ساختمان ترازپی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید مجیدی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۷۷۸۸۳ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید مجید رضوی و به شماره ملی ۴۱۳۲۴۰۷۷۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری باامضاء مدیرعامل معتبر است. پ۹۳۰۸۰۳۹۹۳۲۹۵۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9415928
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس کیلومتر ۵/۱۳ جاده مخصوص کرج بین کارخانه چینی ایران (کاشی ایرانا) و شرکت ایران خودرو به ک. پ ۱۳۹۹۹۱۸۳۱۳ تغییر یافت. پ۹۳۱۱۱۱۵۰۵۵۱۲۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399099
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی تهران سهامی عام به شماره ثبت۵۸۱۶ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۸/۳/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویبت مجمع مزبور رسید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات رهبین به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ صندوق بازنشستگی کشوری ۲ شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز ۳ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ۴ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789890
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۷/۹۳ و مجوز شماره ۴۸۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۷/۹۴ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۴۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافته و مبلغ ۱۰۱۹۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۰۰۸۲۱۹۴۱۶۶۲ مورخ ۴/۱۲/۹۴ بانک کارآفرین شعبه جاده مخصوص کرج و مبلغ ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۹۴۴۷/۰۰۸۲ مورخ ۲۹/۱/۹۴ بانک کارآفرین شعبه جاده مخصوص کرج پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۲۲۱۷۳۴۷۳۵۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299619
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه به اول دی ماه تا پایان آذر ماه سال بعد تغییر یافت و ماده ۶۶ اساسنامه بدینوسیله اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۱۹۱۴۵۲۷۹۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331963
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی توسعه مدیریت دانا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۷۰۵۳۲۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعن وان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ شرکت خدمات گستر صبا انرژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۳۷۳ شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۱۰۷۴۰۷۵۵۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411346
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریبرز قریب به شماره ملی ۰۰۵۳۴۸۳۲۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و محمود داوطلب به شماره ملی ۰۰۴۵۰۵۸۹۸۹ به نمایندگی از سازمان صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره و سید محمد موسوی بیوکی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۱۲۷۱۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد مهری ازندریانی به شماره ملی ۳۹۳۱۰۶۵۸۸۱ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره و اسماعیل جامی به شماره ملی ۰۰۵۲۳۳۶۲۸۱ به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۳۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، در غیاب رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره می‌باشد، به علاوه هیأت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت را به جز ردیفهای ۲، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و ۲۲ به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۲۱۲۱۸۳۹۶۸۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572069
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ و اعلام تنفس مورخ ۳۰/۹/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۳۰۹۳۳۱۹۵۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14020151
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۸۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی پرتوی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۹۷۰۳۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود داوطلب به شماره ملی ۰۰۴۵۰۵۸۹۸۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن تاجیک قلعه به شماره ملی ۰۰۷۵۵۹۴۳۶۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد مهری ازندریانی به شماره ملی ۳۹۳۱۰۶۵۸۸۱ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل جامی به شماره ملی ۰۰۵۲۳۳۶۲۸۱ به نمایندگی از شرکت خدمات گستر صبا انرژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای تعهد آور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری واداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه شرکت به جز ردیف‌های ۲۲، ۱۸، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۹، ۲را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۲۱۹۸۲۴۷۸۱۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه