شرکت پشمبافی جهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100285680


شماره ثبت:
5810
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1336/8/1
آدرس:
تهران خيابان كريم خان زند خيابان شهيد عضدي جنوبي پلاك 1 طبقه 5 1598663118

اشخاص

عنوان طبق آگهی
داود شارعی 690404
بهزاد ولیزاده 690404
قاسم اسماعیل کاشی 1454669
آقای محمد ایرانشاهی 1454669
علیرضا پذیره 1768415
آقای بهروز شهمیرزادی 1768415
آقای مرتضی فرید افشین 12983723
آقای عزت اله شهادت 12983723
آقای سعید خان دایی قمصری 12983723
آقای عبداله پری زاده 12983723
آقای ایوب بادپا 13823531
محمدحسین ادب 13823531
آقای حسن تقی پور 14351921
آقای سیدمحسن اندرزگو 14351921
آقای خسرو مصطفائی 14351921

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690404
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۸۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان اقتصادی کوثر و شرکت منتصران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۹۵۹ و موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ و شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ و شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ غلامرضا کمیلی به کد ملی ۰۶۵۲۷۱۶۲۵ بنمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر و بهزاد ولیزاده به کد ملی ۰۰۴۱۰۸۲۳۸۹ بنمایندگی از موسسه کوثر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ و داود شارعی به کد ملی ۰۰۴۳۸۸۷۷۹۱ بنمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ و قاسم اسماعیل کاشی به کد ملی ۰۴۵۱۸۶۶۸۹۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ که داود شارعی بسمت رئیس هیئت مدیره و قاسم اسماعیل کاشی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد ولیزاده بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ضمنا محمدحسین ادب به کد ملی ۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ بنمایندگی از شرکت منتصران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۹۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۳۰۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 925659
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۱ علیرضا پذیره به ک م ۰۰۵۰۲۶۳۷۷۳ بنمایندگی شرکت بازرگانی تحفه به ش م ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۵۸۱۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085425
آگهی تصمیمات شرکت پشم بافی جهان سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱/۹۲ و نامه وارده ۲۹۲۳۸۶۷ ۸/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۹۸۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1186624
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ایرانشاهی به ک. م ۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر جایگزین آقای غلامرضا کمیلی به ک. م ۰۶۵۲۷۱۶۲۵ برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۱۷۱۰۳۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454669
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۱۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد ایرانشاهی بشماره ملی ۰۵۶۹۹۵۲۰۷۷ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره و محمد حسین ادب بشماره ملی ۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت منتصران بشماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۹۵۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم اسماعیل کاشی بشماره ملی ۰۴۵۱۸۶۶۸۹۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و علیرضا پذیره بشماره ملی ۰۰۵۰۲۶۳۷۷۳ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و بهزاد ولیزاده بشماره ملی ۰۰۴۱۰۸۲۳۸۹ به نمایندگی از طرف موسسه کوثر محاسب بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل تعیین شدند. پ۱۸۲۵۲۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454707
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ و بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱. سازمان اقتصادی کوثر شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ ۲. موسسه مالی و حسابداری کوثر محاسب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ ۳. شرکت منتصران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۹۵۹ ۴. شرکت خدمات بازرگانی تحفه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵. شرکت صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ پ۱۸۲۵۲۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768415
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز شهمیرزادی به شماره ملی ۰۰۷۲۸۷۴۷۴۰ به نمایندگی از طرف موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای علیرضا پذیره به شماره ملی ۰۰۵۰۲۶۳۷۷۳ به نمایندگی شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ به سمت مدیر عامل تعیین و سایر اعضا در سمت‌های خود برای بقیه مدت تصدی ابقاء گردیدند. پ۹۳۱۰۱۷۵۱۰۴۹۲۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9614954
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان (سهامی عام) بشماره ثبت۵۸۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۷/۸۸ شرکت مزبور که درتاریخ۲۹/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس اصلی و جواد حکاک زاده به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: اصغر فیاض بخش به نمایندگی از شرکت منتصران و داود شارعی به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه و غلامرضا کمیلی به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر و قاسم اسماعیل کاشی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثرصبا و بهزاد ولیزاده به نمایندگی از موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۹/۸۸ اصغر فیاض بخش به سمت رئیس هیئت مدیره و داود شارعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهزاد ولیزاده به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361788
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809984
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۱ علیرضا پذیره به ک م ۰۰۵۰۲۶۳۷۷۳ بنمایندگی شرکت بازرگانی تحفه به ش م ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889854
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفیدراهبربه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۴۱۳۹۳۹۳۰۴۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983723
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود شارعی بشماره ملی ۰۰۴۳۸۸۷۷۹۱ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سعید خان دایی قمصری بشماره ملی ۱۲۶۳۳۴۴۲۹۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی فرید افشین بشماره ملی ۰۰۴۵۶۹۶۲۰۹ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره آقای عبداله پری زاده بشماره ملی ۳۸۷۴۵۷۳۶۰۵ بنمایندگی از طرف شرکت منتصران بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۹۵۹ بسمت عضو هیئت مدیره آقای عزت الله شهادت بشماره ملی ۴۵۶۹۶۸۲۴۱۳ بنمایندگی از طرف مؤسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تعیین و انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۳۸۶۳۲۸۱۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614035
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ شرکت منتصران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۴۹۵۹ شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ موسسه خدمات مالی و حسابداری کوثر محاسب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۳۱۲۳ شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۲۶۱۷۰۷۳۰۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805689
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر ش. م ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹ شرکت نفت وگازکوثر (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ شرکت خدمات بازرگانی تخفه (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ شرکت سرمایه گذاری صنایع غذائی نمادکوثر (سهامی عام) ش. م ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ شرکت سرمایه گذاری برق و الکترونیک کوثر صبا (سهامی عام) ش. م ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۱۰۱۸۵۴۵۱۷۲۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823531
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید خان دائی قمصری بشماره ملی ۱۲۶۳۳۴۴۲۹۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و ایوب بادپا بشماره ملی ۳۸۲۱۴۵۰۰۲۹ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین ادب بشماره ملی ۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خسرو مصطفائی بشماره ملی ۰۳۲۳۵۸۸۷۱۹ بنمایندگی از طرف شرکت نفت و گاز کوثر بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۳۷۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و سیدمحسن اندرزگو بشماره ملی ۰۴۵۰۱۲۲۴۴۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۷۳۳۵۱۱۷۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205153
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشماره شناسه ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۱۷۱۲۰۸۷۶۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351921
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی جهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ادب بشماره ملی ۰۰۷۰۳۰۰۴۴۵ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر بشماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴ به سمت رییس هیئت مدیره، آقای ایوب بادپا بشماره ملی ۳۸۲۱۴۵۰۰۲۹ بنمایندگی از طرف شرکت خدمات بازرگانی تحفه بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۵۷۶۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن تقی پور بشماره ملی ۰۹۳۸۷۸۱۹۶۰ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر صبا بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین و آقای خسرو مصطفائی بشماره ملی ۰۳۲۳۵۸۸۷۱۹ بنمایندگی از طرف شرکت نفت و گاز کوثر بشماره شناسه ملی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحسن اندرزگو بشماره ملی ۰۴۵۰۱۲۲۴۴۱ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح بند۴۹ اساسنامه با رعایت قوانین و الزامات قانونی به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۹۱۹۸۸۱۴۱۸۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه