شرکت صنعتی تولیدی مرتب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100285641


شماره ثبت:
5809
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1336/7/15
آدرس:
تهران كيلومتر 20 جاده مخصوص كرج بعد از كاروانسراي سنگي 1399155911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسن حنان 1492432
غلامرضا مصدق 1492432
آقای عبدالرضا سپهوند 1492432
آقای منصورمنصوری بیرجندی 1492432
آقای عباس وفادار 9768172
آقای عبدالرضا رامشک 14259765
آقای هادی صفاریان 14259765
آقای سید مجتبی سجادی جاغرق 14259765
آقای محمدرضا رامشک 14259765
داریوش ضیا گورابی 14259765

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1492432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان به کدملی ۶۱۳۹۶۳۴۶۴۴به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۳۰۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالرضا سپهوند به کدملی ۴۰۷۰۲۰۳۱۷۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۶۴۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و غلامرضا مصدق به کدملی ۴۰۷۰۲۴۸۲۰۱به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸عضو هیات مدیره و محمدرضا حسن پور به کدملی ۳۹۳۳۴۸۹۸۳۷به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار ۶۶۰ احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۶۳۱۱ به سمت هیات مدیره و منصور منصوری بیرجندی به کدملی ۳۶۷۳۴۵۷۹۱۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۴۱۷۵ به سمت عضو هیات مدیره و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۰۲۵۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589598
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به عنوان بازرس قانونی علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۳۰۳۱ شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۶۴۵۶ شرکت تعاونی احرار ۶۶۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۶۳۱۱ شرکت هواپیمائی صافات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۸۶۶۸ شرکت گدار سنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۴۱۷۵ پ۱۸۲۴۴۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768172
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز به کدملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۳۵ به سمت بازرس اصلی و عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736261
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت شده به شماره۵۸۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۸۸ آدرس شرکت به تهران کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج بعد از کاروانسرای سنگی کدپستی ۱۳۹۹۱۵۵۹۱۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114599
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۴به تصویب رسید موسسة حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد پ۹۵۰۸۱۷۵۷۰۳۸۸۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754147
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه مرکزی شرکتهای احرار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲ شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۶۴۵۶ شرکت تعاونی احرار ۶۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۶۳۱۱ شرکت مرتب خودرو تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱ شرکت گدار سنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۴۱۷۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسة حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به عنوان بازرس اصلی و و موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۹۲۰۴۹۶۶۷۵۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230725
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۰۳۶۱۵۳۵۹۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230759
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲ و تعاونی احرار ۶۶۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۶۳۱۱ وشرکت مرتب خودرو تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱ و شرکت پخش اسپید ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۹۹۲۳ و توسعه خدمات بازرگانی فرآیند پویای تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳ پ۹۷۰۷۰۳۹۸۶۹۶۹۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259765
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدمجتبی سجادی جاغرق به کدملی ۰۹۳۸۶۰۷۶۵۰ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار۶۶۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۶۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای عبدالرضا رامشک به کدملی ۰۰۶۸۶۵۷۰۴۸ به نمایندگی از شرکت مرتب خودرو تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محمدرضا رامشک به کدملی ۴۸۳۹۷۷۷۱۳۶ به نمایندگی از شرکت پخش اسپید ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۹۹۲۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۴ آقای هادی صفاریان به کدملی ۲۱۴۲۱۲۳۲۴۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۶۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ آقای داریوش ضیاء گورابی به کدملی ۲۶۷۹۷۴۵۸۷۶ به نمایندگی ازشرکت توسعه خدمات بازرگانی فرایند پویای تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۲۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۲۳۱۲۲۸۷۹۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه