شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100283099


شماره ثبت:
17654
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1336/5/9
آدرس:
تهران بزرگراه نواب صفوي جنب ايستگاه مترو ساختمان اداري سهيل ط 10 واحد 1003 1346954958

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد میرزائی 1015597
آقای نبی اله بهرامی 1015597
غلام محمد خاکباز 1015597
علیرضا رشتاک 1015597
مهدی بیرجندی 1254103
خانم اعظم بابائی نسرانی 9827288
مهسا رشتاک 9827288
آقای غلام محمد خاکباز 9827288
آقای صفر نجفی 12963165
امید رشتاک 12963165
عباس رشتاک 12963171
آقای سید علیرضا موسوی 13546604

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 719861
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتازسهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۳۸۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015597
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت۱۷۶۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اعظم بابائی نسرانی به ش ملی ۰۴۹۱۲۳۹۶۱۰ و محمد میرزائی به ش ملی ۰۴۲۰۰۳۸۴۷۷ و غلام محمد خاکباز به ش ملی ۴۸۴۹۵۸۳۶۱۱ و نبی اله بهرامی به ش ملی ۳۹۳۳۶۱۶۴۹۲ و علیرضا رشتاک به ش ملی ۰۰۶۳۲۷۷۰۱۸ در اجرای ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰/۳۱۱/۶۹۰/۱۰ ریال به ۳۱۱/۹۰۳/۱۰۶ ریال منقسم به ۳۱۱/۹۰۳/۱۰۶ سهم یک ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ اعظم بابایی نسرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد میرزائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلام محمد خاکباز بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۴۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254103
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی بیرجندی به شماره ملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی انتخاب گردید. پ۱۷۴۱۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9827288
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. اعظم بابائی نسرانی به کدملی ۰۴۹۱۲۳۹۶۱۰ و محمد میرزائی به کدملی ۰۴۲۰۰۳۸۴۷۷ و غلام محمد خاکباز به کدملی ۴۸۴۹۵۸۳۶۴۴ و علیرضا رشتاک به کدملی ۰۰۶۳۲۷۷۰۱۸ و مهسا رشتاک به کدملی ۰۰۷۷۶۶۵۶۷۸ اعظم بابائی نسرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد میرزائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلام محمدخاکباز به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918721
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969328
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس رشتاک به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد میرزائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلام محمد خاکباز و اعظم بابائی نسرانی و علیرضا رشتاک به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241551
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10507666
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ سرمایه در اجرای ماده ۱۴۱ از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از ۰۰۰/۱۱۳/۹۰۳/۱۰۶ ریال به مبلغ ۳۰۰/۳۱۱/۶۹۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۱۳/۹۰۳/۱۰۶ سهم ۱۰۰ ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965883
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۶۵۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس اصلی و مهدی بیرجندی به کدملی ۴۵۹۱۰۲۷۱۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963165
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: اعظم بابائی نسرانی به شماره ملی ۰۴۹۱۲۳۹۶۱۰ غلام محمد خاکباز به شماره ملی ۴۸۴۹۵۸۳۶۴۴ علیرضا رشتاک به شماره ملی ۰۰۶۳۲۷۷۰۱۸ امید رشتاک به شماره ملی ۰۰۱۰۴۰۷۵۲۹ نبی اله بهرامی به شماره ملی ۳۹۳۳۶۱۶۴۹۲ موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و صفر نجفی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۳۲۹۸۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۳۷۷۵۴۰۸۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963171
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: اعظم بابائی نسرانی به کدملی ۰۴۹۱۲۳۹۶۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. غلام محمد خاکباز به کدملی ۴۸۴۹۵۸۳۶۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره. نبی اله بهرامی به کدملی ۳۹۳۳۶۱۶۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. امید رشتاک به کدملی ۰۰۱۰۴۰۷۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره. علیرضا رشتاک به کدملی ۰۰۶۳۲۷۷۰۱۸ به سمت عضو عیات مدیره. عباس رشتاک به کدملی ۰۰۴۶۲۸۰۱۰۳ به سمت مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره یا دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۳۱۸۰۶۱۲۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546604
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی ممتاز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۳۰۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید علیرضا موسوی دارای کد ملی ۰۰۱۸۹۱۰۴۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۱۵۴۴۰۲۸۲۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه