شرکت کف (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100282936


شماره ثبت:
5715
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1336/5/1
آدرس:
تهران خيابان وليعصر روبروي پارك ملت خيابان ارمغان غربي پلاك 72 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی نقیب 10013066
نیلوفر اسمعیلی 10013066
آقای مهدی سوادلو 10013066
عیسی اسحاقی 10013066
مهناز عقبایی 10013066
بیژن اسمعیلی 10735395
فاطمه عبدالهی 10735395
آقای مجید قره باغی اول 10735395

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 677886
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۱۹۱۰ به نمایندگی مهناز عقبائی به کد ملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۰۲۲۲ به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کد ملی ۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۰۶۱ به نمایندگی مجید قره باغی اول به کد ملی ۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷ شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی به کد ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۳۱۷ بنمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کد ملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۵۰ بنمایندگی فاطمه عبداللهی به کد ملی ۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ مهناز عقبائی بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۳۲۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159670
آگهی تغییرات شرکت کف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۶۹۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10013066
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت شده به شماره۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۶/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو کد ملی۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۵۰ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۲۲۲ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۰۶۱ شرکت بین المللی البرز تجارت رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۳۱۳ شرکت کیوان تجارت دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۱۹۱۰. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۹ علی نقیب کد ملی ۰۰۴۶۲۳۴۱۴۴ به نمایندگی شرکت جهان شیمی آریا به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی کد ملی۰۰۴۲۰۰۴۴۸۴۱ به نمایندگی شرکت البرز آریا رازی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عیسی اسحاقی کد ملی۴۸۹۸۳۸۱۹۹۵ به نمایندگی شرکت البرز شیمی رازی و نیلوفر اسمعیلی کد ملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ به نمایندگی شرکت البرز تجارت رازی و مهناز عقبایی کد ملی۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ به نمایندگی شرکت کیوان تجارت دارو به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10220581
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام به شماره ثبت ۵۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۱۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۶/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10735395
آگهی تصمیمات شرکت کف سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۱۹۱۰ به نمایندگی مهناز عقبائی به کد ملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ شرکت البرز شیمی رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۴۰۲۲۲ به نمایندگی بیژن اسمعیلی به کد ملی ۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ شرکت البرز آریا رازی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۵۰۶۱ به نمایندگی مجید قره باغی اول به کد ملی ۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷ شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی به کد ملی ۱۰۳۲۰۲۳۲۳۱۷ بنمایندگی نیلوفر اسمعیلی به کد ملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ شرکت جهان شیمی آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۳۵۰ بنمایندگی فاطمه عبداللهی به کد ملی ۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ مهناز عقبائی بسمت رئیس هیئت مدیره و بیژن اسمعیلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10746889
آگهی تغییرات شرکت کف سهامی عام بشماره ثبت۵۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت جهان شیمی آریا و شرکت البرز شیمی رازی و شرکت البرز آریا رازی و شرکت بین المللی البرز تجارت رازی و شرکت کیوان تجارت دارو بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آریان فراز بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردیدند. آقای علی نقیب به نمایندگی از شرکت جهان شیمی آریا بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن اسمعیلی به نمایندگی از شرکت البرز آریا رازی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای عیسی اسحاقی به نمایندگی از شرکت البرز شیمی رازی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نیلوفر اسمعیلی به نمایندگی از شرکت البرز تجارت رازی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهناز عقبایی به نمایندگی از شرکت کیوان تجارت دارو به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادهای مالی با امضاء ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه