شرکت افست (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100282064


شماره ثبت:
5686
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1336/4/1
آدرس:
تهران خيابان دماوند روبروي خيابان سازمان آب 1746853171

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای روح اله عالمی 671476
آقای محسن حاجی میرزایی 1155661
آقای محمد ناصری 1314422
علی طارمی راد 1314422
آقای محسن چینی فروشان 1314422
سید یاسر مهدی ابوترابی فرد 1314422
سید محسن گلدانساز 13957894
آقای سید محمد جلالی پروین 13957894
داود شایسته خصلت 13957909

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671476
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۷۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی محسن چینی فروشان به کدملی ۱۲۸۵۴۴۳۶۳۲ محسن حاجی میرزایی به کدملی ۰۳۸۰۸۲۶۴۴۵ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ داود شایسته خصلت به کدملی ۰۰۴۳۰۵۸۰۳۲ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و روح اله عالمی به کدملی ۰۰۵۰۱۹۸۳۲۷ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۷۵۲۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702269
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ محمد ناصری به ک م ۰۰۵۱۶۲۷۹۵۳ به نمایندگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به ک م ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش م ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. محسن حسینی فرد به ک م ۱۲۸۵۴۴۳۶۲۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی طارمی راد به ک م ۵۸۸۹۸۴۵۹۲۶ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء علی طارمی راد به همراه یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۶۳۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757886
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و تا پایام شهریور ماه سال بعد خاتمه می‌یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۶۷۸۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979999
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۷۸۹۷۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155660
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۲/۹۲ و مجوز شماره ۲۲۴۳۲۲/۱۲۱ مورخ ۱۸/۳/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه‌ای جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت شد. پ۱۶۹۳۸۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155661
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش آقای محسن چینی فروشان به کد ملی ۱۲۸۵۴۴۳۶۳۲ آقای محسن حاجی میرزایی به کد ملی ۰۳۸۰۸۲۶۴۴۵ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ آقای داود شایسته خصلت به کد ملی ۰۰۴۳۰۸۵۰۳۲ پ۱۶۹۳۸۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314422
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی خاص به شماره ثبت۵۶۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین میگردد: آقایان محسن چینی فروشان ش م ۱۲۸۵۴۴۳۶۳۲ و محمد ناصری ش م ۰۰۵۱۶۳۷۹۵۲ نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد ش م ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و داود شایسته خصلت ش م ۰۰۴۳۰۸۵۰۳۲ و محسن حاج میرزایی ش م ۰۳۸۰۸۲۶۴۴۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد ناصری بعنوان نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران عضو هیئت مدیره و آقای محسن چینی فروشان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید یاسر مهدی ابوترابی فرد بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی طارمی راد ش م ۵۸۸۹۸۴۵۹۲۶ بسمت مدیرعامل. کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضای آقای علی طارمی راد مدیرعامل به همراه امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب آقای علی طارمی راد مدیرعامل دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهائی و با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیاراتی بشرح صورتجلسه بمدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۶۵۸۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360726
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۲ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند بشماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بشماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۱۷۸۱۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9854287
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور سید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917855
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۷۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی محسن چینی فروشان به کدملی ۱۲۸۵۴۴۳۶۳۲ محسن حاجی میرزایی به کدملی ۰۳۸۰۸۲۶۴۴۵ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ داود شایسته خصلت به کدملی ۰۰۴۳۰۵۸۰۳۲ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و روح اله عالمی به کدملی ۰۰۵۰۱۹۸۳۲۷ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198924
آگهی تصمیمات در شرکت افست (سهامی عام) بشماره ثبت۵۶۸۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۵/۸۹ کاوه اشتهاردی به نمایندگی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی شایسته نیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محسن چینی فروشان به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی طارمی راد به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا اصلی هیئت مدیره متفقا با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهرشرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219636
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران بسمت بازرس اصلی و جواد بستانیان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و محسن چینی فروشان و محمد ناصری و داود شایسته خصلت بعنوان اعضای اصلی و روح اله عالمی و فرهاد رمضان بعنوان اعضای علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10271373
آگهی تغییرات شرکت افست سهامی عام بشماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۶/۹۱ سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر سال شروع و تا پایام شهریور ماه سال بعد خاتمه می‌یابد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684099
آگهی تصمیمات شرکت افست سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ محمد ناصری به ک م ۰۰۵۱۶۲۷۹۵۳ به نمایندگی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به ک م ۰۰۶۰۲۵۸۸۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش م ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. محسن حسینی فرد به ک م ۱۲۸۵۴۴۳۶۲۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی طارمی راد به ک م ۵۸۸۹۸۴۵۹۲۶ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء علی طارمی راد به همراه یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13254170
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۳۱/۶/۹۵ به تاریخ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت ۳۳۰۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات را برای مدت یکسال به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمودند. پ۹۵۱۰۲۵۲۶۱۶۲۳۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957894
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن چینی فروشان ۱۲۸۵۴۴۳۶۳۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد جلالی پروین ۰۰۵۲۱۶۹۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ش ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن گلدانساز ۴۴۳۲۵۶۹۳۷۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد ناصری ۰۰۵۱۶۳۷۹۵۲ به عنوان نماینده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش ش ملی ۱۴۰۰۳۲۳۷۱۵۲ بسمت عضو انتخاب شدند حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تصویب شد اجرای مصوبات هیئت مدیره - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت به جهت تصویب هیئت مدیره - حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت - تهیه نظامنامه و آئین نامه‌های داخلی شرکت - وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اخذ وام و یا اعتبار از بانک‌ها مرتبط با امور شرکت و افتتاح حساب‌های جاری و پس انداز و سپرده ثابت - فروش خدمات شرکت و تنظیم قراردادهای خدماتی مرتبط با موضوع شرکت مطابق آئین نامه معادلات - هرگونه اقدام قانونی نسبت به دعاوی مرتبط با شرکت اعم از حقوقی و کیفری و انتخاب وکیل با دادن اختیارات لازم قانونی و تعیین حق الوکاله - انجام هرگونه معامله و نیز خرید هرگونه مواد و ملزومات مورد مصرف و یا برای امور رفاهی کارکنان برطبق آئین نامه معاملات - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان - استخدام یا عزل و نصب کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و پاداش‌های آنان و انجام کلیه امور رفاهی مرتبط با کارکنان شرکت مطابق آئین نامه‌های مصوب. - حق امضاء کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و غیره با امضای آقای سید محسن گلدانساز مدیرعامل به همراه امضای یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب آقای سید محسن گلدانساز مدیرعامل , امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۲۲۸۱۱۱۹۲۸۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957909
آگهی تغییرات شرکت افست شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ به تصویب رسید - مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ثبت ۳۳۰۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات را برای مدت یک سال به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب نمود. - اشخاص زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ش ملی ۱۴۰۰۳۲۳۷۱۵۲ - آقای محسن چینی فروشان ش ملی ۱۲۸۵۴۴۳۶۳۲ - آقای سید محسن گلدانساز ش ملی ۴۴۳۲۵۶۹۳۷۹ - شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) ش ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ - آقای داود شایسته خصلت ش ملی ۰۰۴۳۰۸۵۰۳۲ پ۹۶۱۲۲۸۷۴۱۳۱۲۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه