شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100278479


شماره ثبت:
5566
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1336/1/15
آدرس:
ك4 جاده قديم كرج بلوار 45متري زرند نرسيده به سه راه شاد اباد كارخانه پروفيل و يخچال ايران 1386748111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیر جواهریان 704606
آقای صدر الدین طباطبا وکیلی 9817556
نام عزیززاده مهماندوست 9900335
عبدالحسین نحوی 9900335
فرهاد عابدین تاش 14006778
علیرضا افاضل 14006778

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 704606
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۱ بهنام عزیززاده مهماندوست علیا به ک م ۰۰۴۹۰۸۷۰۸۸ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین ماهیار به ک م ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالحسین نحوی به ک م ۰۰۴۲۴۲۷۰۰۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را به موجب ماده ۱۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۰۴۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717091
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویاسهامی عام به شماره ثبت۵۵۶۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۸۴۷۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196016
آگهی تغییرات شرکت منحله پروفیل و یخچال ایران پویا (در حال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۱۴۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817556
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۳۰ و شرکت گسترش پایا صنعت سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۳۵۸ و حسین ماهیار به کدملی ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ و سید صدرالدین طباطباوکیلی به کدملی ۰۰۴۷۶۷۴۶۷۹ و علیرضا افاضل به کدملی ۱۲۱۹۳۵۱۹۴۶. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900335
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۱ بهنام عزیززاده مهماندوست علیا به ک م ۰۰۴۹۰۸۷۰۸۸ به نمایندگی شرکت گسترش پایا صنعت سینا به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین ماهیار به ک م ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبدالحسین نحوی به ک م ۰۰۴۲۴۲۷۰۰۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را به موجب ماده ۱۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و چک‌ها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10012013
آگهی تصمیمات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا سهامی عام به شماره ثبت۵۵۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218843
آگهی تغییرات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکردمالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مدیران تصفیه مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ثبت ۷۳۵۵ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید آقایان حسین ماهیار به شماره ملی ۱۳۸۰۶۹۱۹۳۱ و فرهاد عابدین تاش به شماره ملی ۲۲۱۹۵۲۶۰۴۶ به عنوان مدیران تصفیه بمدت ۲ سال دیگر انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۰۶۸۵۸۳۷۱۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769201
آگهی تغییرات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردید پ۹۶۰۹۲۸۵۵۵۴۷۱۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14006778
آگهی تغییرات شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۸۴۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا افاضل به شماره ملی ۱۲۱۹۳۵۱۹۴۶ و فرهاد عابدین تاش به شماره ملی ۲۲۱۹۵۲۶۰۴۶ به عنوان اعضای هیات تصفیه شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند. پ۹۷۰۲۱۰۹۹۸۴۵۷۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه