شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100277750


شماره ثبت:
5541
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1335/12/23
آدرس:
تهران خيابان شهيد رجايي ايستگاه سنگبري جاده امام زاده ابو الحسن 1886713718

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضا معدنی 1079836
سیدعطاء اله نبویه 1137746
ایرج فرهادی 1137746
آقای علی اکبر محتشمی 1139049
آقای رضا رحیمی نسب 1139049
پرویز احمدی 11007617
آقای علیرضا عطوفی 11007617
محمد حسن واصفی 13569992
محمدحسن حاتمی هنزا 13569992
احمد صالحی نیک 13569992
آقای اسماعیل روح الامین 13586951

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642236
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۹۰۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079836
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های تزریقی و داروئی ایران سهامی عام بشماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۲ محمدرضا معدنی به ش. م ۰۰۴۶۹۸۹۰۸۰ بجای سید پرویز احمدی به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۶۵۷۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137746
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایرج فرهادی کدملی۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ به سمت مدیرعامل و آقای محمدحسن واصفی کدملی۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید عطاءاله نبویه کدملی۰۰۴۴۱۸۶۸۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب نمودند. حدود اختیار مدیرعامل مطابق ماده۳۷ اساسنامه شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۵۳۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139049
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰۰ به سمت بازرس علی البدل به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقایان: سید عطاءالله نبویه کدملی ۰۰۴۴۱۸۶۸۶۱ و احمد صالحی کدملی ۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸ و محمدحسن واصفی کدملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ شرکت پخش سراسری مشاءطب به ش ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۰۰ بنمایندگی آقای ایرج فرهادی کدملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ و صندوق بازنشستگی کشوری به ش ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بنمایندگی آقای رضا رحیمی نسب کدملی ۴۰۷۱۷۳۶۷۷۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای علی اکبر محتشمی کدملی ۰۰۴۳۱۱۵۶۴۰ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۶۸۵۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420920
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۱۰ میلیون به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم دویست میلیون سهم عادی یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۲/۹۳ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۸۱۰۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576109
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پخش سراسری مشاءطب دارای شناسه ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۰۰ با نمایندگی آقای ایرج فرهادی به شماره ملی ۲ ۱۸۵۲۴۶ ۳۷۳ صندوق بازنشستگی کشور دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲با نمایندگی آقای محمدرضا معدنی به شماره ملی ۰۰۴۶۹۸۹۰۸۰ ودر نتیجه آقای محمد حسن واصفی را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر محتشمی را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای ایرج فرهادی دارای ک. م ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲بسمت مدیرعامل و آقای محمد حسن حاتمی هنزا به شماره ملی۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷ (قائم مقام مدیرعامل) تعیین وامضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل متفقا همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفرداکه از طرف مدیرعامل امضاء و مهر خواهد شد معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۶۴۶۱۴۸۹۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576110
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت نواندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. انتخاب اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال اقدام نمودند: آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ آقای احمد صالحی نیک به شماره ملی ۰۰۴۷۰۳۶۳۲۸ آقای علی اکبر محتشمی به شماره ملی ۰۰۴۳۱۱۵۶۴۰ شرکت پخش سراسری مشاءطب به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۰۰ صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ پ۹۳۰۵۲۶۸۷۴۹۲۱۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621749
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۶۴۲۱ مورخ ۲۲/۵/۹۳ اعلام می‌دارد: شماره ملی احمد صالحی نیک ۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸ صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۳۰۶۲۶۱۷۲۱۹۳۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9735263
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955883
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۲/۸۸ ایرج فرهادی بجای احمد شیبانی بنمایندگی از شرکت پخش سراسری مشاء طب بسمت عضو هیئت مدیره و سید عطاءاله نبویه بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و سمت سایر اعضاء هیئت مدیره کماکان بقوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11007617
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های تزریقی و داروئی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی به ش ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعطاء اله نبویه به ش ملی ۰۰۴۴۱۸۶۸۶۱ و احمد صالحی نیک به ش ملی ۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸ و محمد حسن واصفی به ش ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ و شرکت پخش مشاء طب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶۱۰۰ به نمایندگی ایرج فرهادی به ش ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ و صندوق سازمان بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی پرویز احمدی به ش ملی ۰۰۴۹۳۸۴۲۰۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سیدعطاء اله نبویه به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد صالحی نیک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایرج فرهادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیر عامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059584
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های تزریقی و داروئی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به سمت بازرس اصلی و علیرضا عطوفی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860100
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۲۹۶۰۳۸۴۱۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123122
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۷۶ ۲۸۷۷۲۸ , ۹۵۹ مورخ ۴/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوط در ساسنامه بشرح فوق اصلاح اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۹۵۰۸۲۲۵۳۸۲۲۴۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569992
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال تعیین شدند: آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ آقای احمد صالحی نیک به شماره ملی ۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸ آقای ایرج فرهادی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ آقای محمدحسن حاتمی هنزا به شماره ملی ۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شاهدان ثبت شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۹۳۲۱۱۶۲۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13586951
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسن واصفی به کدملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد صالحی نیک به کدملی ۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای ایرج فرهادی به کدملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد حسن حاتمی هنزا به کدملی ۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای اسماعیل روح الامین به کدملی ۱۰۹۱۰۸۶۵۸۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ به سمت عضو هیات مدیره آقای ایرج فرهادی به کدملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ به سمت مدیرعامل انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و سایر اوراق تجاری و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا که از طرف مدیرعامل امضاء و مهر خواهد شد معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۰۸۱۷۷۷۶۶۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381942
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های تزریقی و دارویی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۰۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت انواع مکمل‌ها، مواد بیولوژیک و ملزومات دارویی در متن بند الف و ب ماده ۲ اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت) الحاق گردید و اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره و مطابق با نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۱۰۰۵۶۶۳۵۳۶۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه