شرکت آبسال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100276443


شماره ثبت:
5501
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1335/11/2
آدرس:
تهران خيابان نارمك جنب دانشگاه علم و صنعت پلاك 54 1683758116

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رامین حکیم نژاد 1182324
آقای نیما حکیم نژاد 1182324
آقای سعید گلستانی 1257641
مصطفی آقازاده شبستری 10004849
خاور قوامی نیک 10004849
آقای علی اکبر صابری زفرقندی 10004849
گودرز حکیم نژاد 10199122
علیرضا جم 10199122
آقای مهدی غلامپورارباستان 13604274
علی میرزاپور 13604274

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 604256
آگهی تصمیمات در شرکت آبسال سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ مهدی غلامپور ارباستان به کدملی ۲۷۰۹۲۱۷۱۲۰ به نمایندگی از شرکت سرامیک طوس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۵۴۴ به جای مصطفی آقازاده شبستری به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۴۸۰۶۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674249
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ش م ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به ش م ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۰۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059189
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت اوصاف به ش. م ۱۰۱۰۰۶۶۷۳۵۲ به نمایندگی علی میرزاپورقره شیران به ش. م ۰۳۸۱۴۹۸۸۴۰ به جای خاور قوای نیک به ش. م ۲۲۶۹۳۶۶۸۶۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۱۶۴۸۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182324
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیران مستقل ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حساب گستر پویا ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای گودرز حکیم نژاد با کدملی ۰۰۴۹۴۷۲۴۶ و آقای رامین حکیم نژاد با کدملی ۰۰۴۰۵۷۹۱۶۶ و آقای مهدی غلامپورارباستان با کدملی ۲۷۰۹۲۱۷۱۲۰ و شرکت اوصاف با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۳۵۲ و شرکت سرامیک طوس با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۵۴۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای نیما حکیم نژاد با کدملی ۰۴۵۱۱۷۰۵۹۸ و آقای سعید گلستانی با کدملی ۴۴۳۱۵۱۹۰۹۲ به سمت اعضای اصلی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۶۰۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249081
آگهی تغییرات شرکت آبسال سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رامین حکیم نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای گودرز حکیم نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی غلامپورارباستان، مصطفی آقازاده شبستری و علی میرزاپورقره شیران بعنوان اعضاء هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله: چک، سفته و بروات و عقوداسلامی بامضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل بامضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۳۷۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257641
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

بموجب آگهی شماره ۱۳۹۲۰۴۰۰۹۰۶۰۰۹۲۷۲ مورخ ۸/۷/۱۳۹۲ اقایان نیما حکیم نژاد بشماره ملی ۰۴۵۱۱۷۰۵۹۸ و سعید گلستانی بشماره ملی ۴۴۳۱۵۱۹۰۹۲ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۱۷۴۲۰۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563990
آگهی تغییرات شرکت آبسال سهامی عام شماره ثبت ۵۵۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حساب گستر پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۸۳۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707833
آگهی تغییرات شرکت آبسال سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۸۳۲۴/ ۱۲۱ مورخ ۱۲/ ۵/ ۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت: تاسیس و ایجا د کارخانجات و تهیه مواد اولیه به منظور تولید و ساخت وسایل خانگی از قبیل انواع کولر آبی، کولر گازی، پنکه، سیستمهای خنک کننده، تهویه و تصفیه هوا، بخاری، اجاق و آبگرمکن، لباسشویی، ظرفشویی، آجرهای نسوز، سرامیک‌های صنعتی، وسایر لوازم وادوات مشابه و فروش آنها در داخل و یا صدور تولیدات به خارج از کشور و انجام واردات کلیه مواد اولیه و وسایل یدکی و قطعات و ماشین آلات و ایجاد آزمایشگاه به منظور پیشبرد موضوع شرکت، ارائه خدمات و همچنین مبادرت به هر گونه فعالیت مالی و بازرگانی و صنعتی و انجام کارهای تحقیقاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به انجام موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد الحاق و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.. پ۹۳۰۹۰۳۲۴۵۶۵۶۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10004849
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۰ شرکت اوصاف به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۷۳۵۲ به نمایندگی خاور قوامی نیک به کدملی ۲۲۶۹۳۶۶۸۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرامیک طوس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۵۴۴ به نمایندگی مصطفی آقازاده شبستری به کدملی ۱۷۲۹۳۵۶۸۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و رامین حکیم نژاد به کدملی ۰۰۴۰۵۷۹۱۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و گودرز حکیم نژاد به کدملی ۰۰۴۰۹۴۷۲۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اکبر صفری زفرقندی به کدملی ۱۱۸۹۶۹۴۸۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اختیارات مشروح در مواد ۴۳ و ۴۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض شد. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199122
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و علیرضا جم به کدملی۱۲۸۶۳۱۲۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گودرز حکیم نژاد به کدملی۰۰۴۰۹۴۷۲۴۶ و رامین حکیم نژاد به کدملی۰۰۴۰۵۷۹۱۶۶ و علی اکبر صابری زفرقندی به کدملی۱۱۸۹۶۹۴۸۷۵ و شرکت اوصاف به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۷۳۵۲ و شرکت سرامیک طوس به شناسه ملی۱۳۸۰۲۲۲۵۴۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و نیما حکیم نژاد به کدملی۰۴۵۱۱۷۰۵۹۸ و شرکت سرمایه گذاری ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696227
آگهی تصمیمات شرکت آبسال سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به ش م ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به ش م ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945224
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۱۲۸۰۵۹۸۷۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579933
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۰۲۹۴ مورخ ۶/۵/۹۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید از قلم افتاده که بدین وسیله اضافه و اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۶۰۵۸۴۵۶۲۴۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13604274
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مختار و همکاران ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند آقای گودرز حکیم نژاد ۰۰۴۰۹۴۷۲۴۶ آقای رامین حکیم نژاد ۰۰۴۰۵۷۹۱۶۶ آقای نیما حکیم نژاد ۰۴۵۱۱۷۰۵۹۸ آقای سعید گلستانی ۴۴۳۱۵۱۹۰۹۲ آقای علی میرزاپور قره شیران ۰۳۸۱۴۹۸۸۴۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقای مهدی غلامپور ارباستان ۲۷۰۹۲۱۷۱۲۰ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۱۵۱۱۳۳۷۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628957
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین حکیم نژاد کدملی ۰۰۴۰۵۷۹۱۶۶ به سمت رئیس هیات مدیره و گودرز حکیم نژاد کدملی ۰۰۴۰۹۴۷۲۴۶ نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و نیما حکیم نژاد کدملی ۰۴۵۱۱۷۰۵۹۸ و علی میرزاپور قره شیرانکدملی ۰۳۸۱۴۹۸۸۴۰و سعید گلستانی کدملی ۴۴۳۱۵۱۹۰۹۲بعن وان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله: چک، سفته و برات و ع قود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر ش رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۷۰۴۳۹۰۵۴۶۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14194051
آگهی تغییرات شرکت آبسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۶۴۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۰۴۱۵۳۸۲۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه