سرمایه گذاری صنعت و معدن

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100273586
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله نياوران-خيابان شهيد دكتر باهنر-كوچه صالحي-پلاك 0-طبقه پنجم- 1971983103
15
افراد
24
آگهی‌ها
49352
شماره ثبت
1362/7/5
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 727775
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدنسهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶ بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۶۸۱۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727777
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدنسهامی عام به شماره ثبت ۲۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ به موجب احاکم صادره ایوب قنبری به کدملی ۰۶۰۰۳۷۳۳۱۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آیته دماوند سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و حسین زارعی به کدملی ۳۸۷۱۵۱۸۷۹۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶ و غلامرضا مصطفی پور به کدملی ۰۹۳۳۶۱۶۴۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و محسن ابراهیمی جمارانی به کدملی ۰۰۴۵۳۶۰۱۵۴ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی ۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. ایوب قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مصطفی پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین زارعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۶۸۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859610
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت۴۹۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب هیات مدیره مزبور رسید. خسرو فرحی به ک م ۴۰۱۰۳۱۵۵۹۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری ایران و فرانسه به جای غلامرضا مصطفی پور به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید و به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین و سایر اعضاء در سمت قبلی خود ابقاء گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۴۹۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1052726
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ مواد ۳ و ۵۴ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید در نتیجه اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۴۵۳۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103100
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۹۳۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184272
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت۴۹۳۵۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد سازمان حسابرسی به ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۷۳۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725193
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۹۳۸۵ , ۱۲۱ مورخ ۸/۸/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد بارول با شماره ملی ۱۹۷۰۲۱۰۰۸۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن شناسه ملی ۱۰۱۰۷۴۱۴۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به جای حسین زارعی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره منصوب گردید. پ۹۳۰۹۱۷۹۳۳۱۷۵۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9895650
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت۴۹۳۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب هیات مدیره مزبور رسید. خسرو فرحی به ک م ۴۰۱۰۳۱۵۵۹۸ به نمایندگی از سرمایه گذاری ایران و فرانسه به جای غلامرضا مصطفی پور به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید و به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تعیین و سایر اعضاء در سمت قبلی خود ابقاء گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079567
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10103051
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ ایوب قنبری به کد ملی ۰۶۰۰۳۷۳۳۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، قربان دانیالی به کد ملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین زارعی به کد ملی ۳۸۷۱۱۸۷۹۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ و غلامرضا مصطفی پور به کد ملی ۰۹۳۳۶۱۶۴۲۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و رضا نجات بخشی اصفهانی به کد ملی ۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10641695
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶ بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10835135
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام ثبت شده به شماره۴۹۳۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به سمت بازرس اصلی و جواد بستانیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092791
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۰ به موجب احاکم صادره ایوب قنبری به کدملی ۰۶۰۰۳۷۳۳۱۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آیته دماوند سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ و حسین زارعی به کدملی ۳۸۷۱۵۱۸۷۹۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۴۲۴۸۶ و غلامرضا مصطفی پور به کدملی ۰۹۳۳۶۱۶۴۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و محسن ابراهیمی جمارانی به کدملی ۰۰۴۵۳۶۰۱۵۴ به نمایندگی از بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ و رضا نجات بخش اصفهانی به کدملی ۱۲۸۴۷۹۹۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. ایوب قنبری به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مصطفی پور به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین زارعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های جاری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12828973
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۰۰۹ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۴ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید بانک صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۵۱ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۱۱۴۱۷۶۲۱۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032300
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۱۳۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود بهزادپور به شماره ملی ۰۶۸۱۷۰۹۲۱۹ بعنوان نماینده بانک صنعت و معدن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای مجتبی هراتی نیک به شماره ملی ۰۰۳۴۸۹۶۴۵۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۳۵ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای حسین نراقی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۷۵۸۷۹ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای احمد بارول به شماره ملی ۱۹۷۰۲۱۰۰۸۷ بعنوان نماینده شرکت لیزینگ صنعت و معدن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره وآقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹ بعنوان نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل بدون تغییر و مطابق اختیارات گذشته، به شرح زیر به تصویب رسید نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تنظیم و ارائه پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیأت مدیره نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه‌های مصوب شرکتعزل و نصب کلیه اعضای هیأت مدیره شرکتهای زیر مجموعه تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت بر اساس آیین نامه‌های مصوب شرکت اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنهابه امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور کلیه چکها و اسناد و اوراق تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه‌های جاری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. پ۹۵۰۶۳۱۷۵۱۵۹۰۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062672
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۹۰۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر تقی خان تجریشی با شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ به نمایندگی از شرکت لیزینگ صنعت و معدن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۲۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و جایگزین آقای احمد بارول گردید. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. تنظیم و ارائه پیشنهاد ایین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و یا شعبه‌ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام وترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس ایین نامه‌های مصوب شرکت. عزل و نصب کلیه اعضای هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت بر اساس ایین نامه‌های مصوب شرکت. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها. تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور. مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و قراردادها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۱۷۷۹۳۳۲۷۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091492
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۵۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدباقر غروی نخجوانی بشماره ملی ۰۰۶۶۴۴۲۷۳۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۳۶۰۰۸۷۳۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289146
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۵۹۸۵/۱۲۲مورخ۸/۱۰/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد بیاتیان بشماره ملی ۳۷۸۲۲۱۹۹۹۶ نمایندگی از بانک صنعت ومعدن بشناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰بعنوان عضوونایب رئیس هیئت مدیره بجای آقای مسعود بهزادپور برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۵۱۱۱۳۴۰۴۲۷۳۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13682305
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس بشماره ۱۹۵۱۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۰۷۷۵۰۴۰۴۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727151
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۰۴۵/۳۳۱۴۰۶ , ۹۶۷ مورخ ۲۹/۶/۹۶ در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی طی شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۴۸۰۳ اصدار می‌گردد. پ۹۶۰۹۰۱۹۱۵۶۴۷۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13823972
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ مجوز شماره ۰۸۷/۳۳۱۴۰۶ , ۹۶۹ مورخه ۵/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و پرداخت نقدی به موجب گواهی‌های شماره ۷۴/۶۵۰۸ مورخه ۶/۱۰/۹۶ و شماره ۶۵۱۲۸ مورخه ۰۶/۰۶/۹۶ بانک ملت شعبه میدان آرژانتین تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۱۰۲۷۵۰۴۶۳۰۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13917031
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره۳۱۰۹۶ , ۱۲۲ مورخ ۹/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات را به مدیرعامل تفویض نمود: اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی با تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق. تجدیدنظرخواهی، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناثیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل غیر و توکیل در توکیل ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل غیر و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه نسبت به امری که قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اموال از مراجع قضایی اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پ۹۶۱۲۱۴۸۵۱۲۶۹۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۳۴۵۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۱/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) ش. م ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ شرکت آتیه امید توسعه (سهامی خاص) ش. م ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک (سهامی خاص) ش. م ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ بانک صنعت و معدن ش. م ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه مالی مهرآیندگان (سهامی عام) ش. م ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ پ۹۷۰۳۲۷۶۵۹۱۹۰۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206614
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۱۰۴/۱۲۲مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله نیاوران خیابان شهید دکتر باهنر کوچه صالحی پلاک ۰ طبقه پنجم کدپستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۳ تغییر یافت. تغییر سال مالی از پایان آذرماه به پایان مردادماه مورد تصویب قرار گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ۹۷۰۶۱۸۶۶۶۶۵۴۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک