شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100272984


شماره ثبت:
5387
تعداد بازدید:
37
تأسیس:
1335/7/1
آدرس:
جاده شهر ري نرسيده به پل سيمان كوچه شهيد سرزعيم پلاك 5 1845945433

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جلال خوینی 1156779
عزت سرافرازی 1603425
افسانه پور قدیری اصفهانی 1603427
حسین معمارمنتظرین 9896669
مجید پورقدیری اصفهانی 13024697
سعید پورقدیری اصفهانی 13024719
خانم اشرف حسین میخ چی 13024719
مسعود پور قدیری اصفهانی 13024719
آقای رحیم زمانی 14348244
خانم شیوا جابر انصاری 14348244

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 669972
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی اطلس بافتسهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۹۴۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156779
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای جلال خوینی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۳۸۲۱ به عنوان بازرس علی البدل آقای رحیم زمانی به شماره ملی ۵۱۹۹۲۵۹۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۹۵۲۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603425
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید پور قدیری اصفهانی به کد ملی ۰۰۳۳۸۸۲۸۲۷به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید پور قدیری اصفهانی به کد ملی ۰۰۴۴۵۲۴۵۶۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عزت سر افرازی به شماره ملی ۱۶۵۲۵۲۲۰۴۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و امضاء قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری با هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۱۲۴۲۱۸۷۱۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603427
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سعید پور قدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۳۳۸۸۲۸۲۷، مجید پور قدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۲۴۵۶۰، مسعود پور قدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۴۵۳۷۰۳۷۵۵ و خانم‌ها اشرف حسین میخ چی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۹۳۴۵۹ و افسانه پور قدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۳۰۳۸۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم شیوا جابر انصاری به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۴۰۶۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رحیم زمانی به شماره ملی ۵۱۹۹۲۵۹۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای جلال خوئینی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۳۸۲۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ تصویب شد. پ۹۳۰۶۱۲۷۱۸۴۲۴۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878433
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی اطلس بافت سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. حسین معمارمنتظرین به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات حسابداران به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9896669
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی اطلس بافت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۱۳۸۹ بتصویب رسید. حسین معمارمنتظرین به ش ملی۱۲۸۱۵۷۶۶۹۷ بسمت بازرس اصلی و عزت سرافرازی به ش ملی۱۶۵۲۵۲۲۰۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11190185
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی اطلس بافت سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جلال و سعید و مجید و افسانه همگی پورقدیری اصفهانی و اشرف حسین میخچی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شیوا جابرانصاری به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۸۹ سعید پورقدیری اصفهانی به سمت رئیس هیئت مدیره، اشرف حسین میخچی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جلال پورقدیری اصفهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء سعید پورقدیری اصفهانی رئیس هیئت مدیره و جلال پورقدیری اصفهانی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024697
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۳۳۸۸۲۸۲۷ به سمت رئیس هیات مدیره مجید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۲۴۵۶۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره عزت سرافرازی به شماره ملی ۱۶۵۲۵۲۲۰۴۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و امضاء قراردادها با مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری با هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۶۲۷۶۲۴۵۲۵۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024719
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. سعید پور قدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۳۳۸۸۲۸۲۷، مجید پور قدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۲۴۵۶۰، مسعود پور قدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۴۵۳۷۰۳۷۵۵ و خانم‌ها اشرف حسین میخ چی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۹۳۴۵۹ و افسانه پور قدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۳۰۳۸۱ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم شیوا جابر انصاری به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۴۰۶۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. رحیم زمانی به شماره ملی ۵۱۹۹۲۵۹۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی و جلال خوئینی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۳۸۲۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۲۷۳۲۴۱۵۹۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628352
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. رحیم زمانی به شماره ملی ۵۱۹۹۲۵۹۸۲۳ به عنوان بازرس اصلی و جلال خوئینی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۳۸۲۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۶۰۷۰۳۶۷۵۶۰۳۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348244
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۹۶ تصویب گردید. آقایان سعید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۳۳۸۸۲۸۲۷، مجید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۲۴۵۶۰، مسعود پورقدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۴۵۳۷۰۳۷۵۵ و خانم‌ها اشرف حسین میخ چی به شماره ملی ۰۰۴۳۴۹۳۴۵۹ و افسانه پورقدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۳۰۳۸۱ به عنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و خانم شیوا جابر انصاری به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۴۰۶۹ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای رحیم زمانی به شماره ملی ۵۱۹۹۲۵۹۸۲۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای جلال خوئینی به شماره ملی ۴۲۸۴۲۶۳۸۲۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348261
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی بافندگی اطلس بافت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۲۹۸۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۳۳۸۸۲۸۲۷ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای مجید پورقدیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۲۴۵۶۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای عزت سرافرازی به شماره ملی ۱۶۵۲۵۲۲۰۴۲ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و امضاء قراردادها با مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری با هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه