شرکت سرمایه گذاری پردیس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100271449


شماره ثبت:
5335
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1335/6/4
آدرس:
تهران خيابان گاندي جنوبي نبش خيابان 23 پلاك 41 و كد پستي 1517933314 1517933314

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای یوسف بشرخواه 1032119
آقای ناصر سالار 1032119
علیرضا خالق 9830432
رسول سعدی 10802874
مجتبی تقی پور 10802874
امید پورحیدی 12805423
آقای محمدتقی جمالیان 13577250
آقای محسن نامداری 13577250
آقای محمد باغستانی 13577250

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1032119
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۱/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملی۲۰۶۲۶۵۲۲۸۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به ش ملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رسول سعدی به ش ملی۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ و یوسف بشرخواه به ش ملی۱۴۶۱۵۶۳۱۹۴ به نمایندگی از شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴ و مجتبی تقی پور به ش ملی۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. مجتبی تقی پور به سمت مدیرعامل تعیین گردید. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء تمامی قراردادها و عقوداسلامی اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۵۶۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032264
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شرکت ایران و شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ و شرکت تامین اندیش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۴۳۹۴ و شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ و شرکت کشاورزی مدبر کشت توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۲۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313281
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۲۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریال با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۸۷۳/۰۱۱/۲۴ ریال بموجب گواهی شماره ۸۸۳/۱۰۶۰ مورخ ۴/۱۰/۹۲ بانک پارسیان شعبه خیابان ونک پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۶۷۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470419
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام شماره ثبت ۵۳۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۳ آقای محسن نامداری دارای کد ملی ۱۲۱۹۸۷۱۳۴۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید و تمامی قراردادها اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته به امضا متفق و مشترک مدیرعامل و در غیاب وی رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به ایشان تفویض گردید. پ۱۸۳۲۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9395781
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده ۱۹/۱۲/۹۲ ومجوز شماره ۲۹۶۸۸۳ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰ میلیارد به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد منقسم به یک میلیارد سهم هزار ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و واریز نقدی (بموجب گواهی بانکی شماره ۶۶۸/۹۳/۱۰۶۰ مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ بانک پارسیان افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا شد. پ۹۳۱۰۳۰۶۳۲۹۷۵۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9830432
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا خالق به کدملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905868
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10802874
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۸/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: محمدتقی جمالیان به ش ملی۲۰۶۲۶۵۲۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به ش ملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت ایران و شرق به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی تقی پور به ش ملی۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رسول سعدی به ش ملی۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت تولید و صادرات ریشمک به شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ و پرویز جمعلی نتاج به ش ملی۲۰۶۰۷۰۵۰۲۱ به نمایندگی از شرکت مدبر کشت توس به شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۰۴۰۰۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی و اداری و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667308
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ تصویب شد مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ انتخاب گردید ونیز روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، به منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۴۱۲۰۱۸۰۶۶۸۵۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805423
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۰۳۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امید پورحیدری به کدملی۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷ بجای یوسف بشرخواه به نمایندگی شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ برای باقی مانده مدت تصدی به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۲۲۹۵۲۹۸۴۵۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13375782
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۶۹۳/ ۱۲۲ مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۹۵ به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ شرکت گروه مالی پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ شرکت تولید و صادارت ریشمک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ به عنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشاربه منظور نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۱۱۹۷۱۳۴۴۰۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577250
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۴/۱۲/۱۳۹۵و مجوز شماره۲۴۲۳۹/۱۲۲مورخ۲۱/۰۵/۱۳۹۶سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدتقی جمالیان با کدملی۲۰۶۲۶۵۲۲۸۳ به نمایندگی ازشرکت ایران و شرق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۳۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر سالاربا کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۸۵۲۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد باغستانی با کدملی ۰۰۸۰۶۴۹۶۲۹ به نمایندگی ازشرکت تولیدوصادرات ریشمک به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۱۰۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امید پورحیدری با کدملی۳۱۳۰۱۱۷۷۱۷به نمایندگی ازشرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن نامداری باکدملی۱۲۱۹۸۷۱۳۴۶به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تمامی قراردادها و عقود اسلامی و اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک بروات و سفته با امضا متفق ومشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضارئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۰۴۲۰۳۵۶۶۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966621
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ و تاییدیه شماره ۱۲۲/۳۳۰۱۵مورخ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۱۱۸۸۲۵۹۷۸۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195937
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۳۱/۳۳۵۴۴۱ , ۹۷۹ مورخ۱/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که مبلغ ۱۸۳۰۹۲۱۱۳۸۶۵ ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۶۶۹۰۷۸۸۶۱۳۵ ریال آن از محل واریز نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره ۱۳۷/۶۵۲۸۴ مورخ۱/۹/۹۶ و شماره ۲۷/۶۵۲۸۴ مورخ ۲۵/۴/۹۷ بانک ملت شعبه گاندی پرداخت گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ۹۷۰۶۱۱۷۸۷۶۱۵۴۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه