شرکت ایرانیت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100270720


شماره ثبت:
5310
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1335/4/2
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، يوسف آباد ، خيابان آبشار ، خيابان وليعصر ، پلاك 2304 ، طبقه اول 1434634913

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سهراب رسته 584923
علی اصغر محمدابراهیم غفاری 643309
منصور مظاهری کلهرودی 643309
فرهاد ارمغان 858086
محسن اردستانی فراهانی 1099586
آقای نصرت اله منزوی 1460285
محمد رضا کاکاوند 1460285
آقای امیرحسین عطائی 1460285
علیرضا زندبابارئیسی 10921021
محمدرضا وفائی 10990337
عباسعلی اسداله بیک 10990337
آقای حسین شریفیان 12904884
آقای مسعود مظهری 12904884
سیدمحمدرضا حاجی سیدابوترابی 12904884

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 584923
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام ایرانیتسهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ و شرکت سلامت جویان تهران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ و شرکت سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ و شرکت دنیای سبز پرتو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۱ سهراب رسته به کدملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی مهرام به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر محمدابراهیم غفاری به کدملی ۰۰۴۲۲۶۴۰۶۵ به نمایندگی از طرف شرکت سلامت جویان تهران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت دنیای فن آوران پویا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و منصور مظاهری کلهرودی به کدملی ۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت دنیای سبز پرتو به سمت عضو هیئت مدیره و عباسعلی اسداله بیک به کدملی ۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به سمت عضو هیئت مدیره تعین شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است در صورت عدم حضور هر یک از دو عضو فوق الذکر با امضای یک عضو حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه‌های رسمی و شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۹۳۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643309
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیتسهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ علی اصغر محمدابراهیم غفاری به ک م ۰۰۴۲۲۶۴۰۶۵ به نمایندگی شرکت سلامت جویان تهران به ش م ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به ک م ۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴ به نمایندگی شرکت دنیای سبز پرتو به ش م ۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به ک م ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی شرکت دنیای فن آوران پویا به ش م ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کریم اقبال بهبهانی به ک م ۴۷۲۲۳۸۸۸۹ به نمایندگی شرکت مهرام به ش م ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و عباسعلی اسداله بیک به ک م ۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به ش م ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هریک از دو عضو فوق الذکر با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و همچنین کلیه نامه‌های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۰۱۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858086
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام ایرانیت به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: فرهاد ارمغان به ک م ۵۹۴۹۹۰۳۴۵۵ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران به ش م ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹ بجای علی اصغر محمدابراهیم غفاری بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند منصور مظاهری کلهرودی به سمت رئیس هیئت مدیره، فرهاد ارمغان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا وفایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب هر یک از آنان با امضا اعضای هیئت مدیره فرهاد ارمغان یا عباسعلی اسداله بیک همراه با مهر شرکت و اوراق رسمی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۹۴۸۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091041
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی خاص به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قمار و همکاران (حسابداران رسمی) به ش م ۱۰۱۰۰۱۳۳۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربر ارقام (حسابداران رسمی) به ک م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۲۸۴۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099586
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ امیرحسین عطائی به ک م ۴۴۱۰۸۹۵۹۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به جای عباسعلی اسداله بیک بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کاکوند به ک م ۰۰۴۳۱۵۹۵۹ به نمایندگی شرکت مهرام به جای کریم اقبال بهبهانی بسمت عضو هیئت مدیره و محسن اردستانی فراهانی به ک م ۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان به جای فرهاد ارمغان به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا وفایی به ک م ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به ک م ۰۳۹۸۴۲۵۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد و در صورت عدم حضور یکی از دو عضو فوق الذکر با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و یک عضو دیگر هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است کلیه نامه‌های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۶۷۹۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396517
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران ش م ۱۰۱۰۰۱۳۳۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۹۵۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460284
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند: گروه تولیدی مهرام (سهامی عام) بشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و شرکت دنیای فن آوران پویا (سهامی خاص) بشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ و شرکت سلامت جویان تهران (سهامی خاص) بشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ و شرکت سرمایه گذاری کامیار (سهامی عام) شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ و شرکت دنیای سبز پرتو (سهامی خاص) بشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰۳ پ۱۸۲۷۰۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460285
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت اله منزوی به شماره ملی۲۵۷۱۶۲۲۲۶۹ بعنوان نماینده شرکت گروه تولیدی مهرام بشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا وفائی به شماره ملی۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار بشناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین عطائی به شماره ملی۴۴۱۰۸۹۵۰۹۵ به عنوان نماینده شرکت دنیای فن آوران پویا بشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ بسمت عضو هیات مدیره و آقای محسن دارستانی فراهانی به شماره ملی۰۵۳۲۸۴۶۶۹۹ به عنوان نماینده شرکت سلامت جویان تهران بشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا کاکوند به شماره ملی۰۰۴۰۳۱۵۹۵۹ به عنوان نماینده شرکت دنیای سبز پرتو بشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب هریک از دو عضو فوق الذکر با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و همچنین کلیه نامه‌های رسمی شرکت , با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۰۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627266
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9943148
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام به شماره ثبت۵۳۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ علی اصغر محمدابراهیم غفاری به ک م ۰۰۴۲۲۶۴۰۶۵ به نمایندگی شرکت سلامت جویان تهران به ش م ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور مظاهری کلهرودی به ک م ۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴ به نمایندگی شرکت دنیای سبز پرتو به ش م ۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به ک م ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی شرکت دنیای فن آوران پویا به ش م ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کریم اقبال بهبهانی به ک م ۴۷۲۲۳۸۸۸۹ به نمایندگی شرکت مهرام به ش م ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و عباسعلی اسداله بیک به ک م ۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به ش م ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هریک از دو عضو فوق الذکر با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود و همچنین کلیه نامه‌های رسمی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748229
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام ایرانیت به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ واصل گردید: فرهاد ارمغان به ک م ۵۹۴۹۹۰۳۴۵۵ به نمایندگی از شرکت سلامت جویان تهران به ش م ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹ بجای علی اصغر محمدابراهیم غفاری بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند منصور مظاهری کلهرودی به سمت رئیس هیئت مدیره، فرهاد ارمغان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا وفایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب هر یک از آنان با امضا اعضای هیئت مدیره فرهاد ارمغان یا عباسعلی اسداله بیک همراه با مهر شرکت و اوراق رسمی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10921021
آگهی تصمیمات شرکت ایرانیت سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه آگاه حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و علیرضا زندبابارئیسی به کد ملی ۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10985815
آگهی تصمیمات در شرکت ایرانیت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۸۹ به موجب حکم صادره حسینعلی باقری به جای کیانوش حشمتی شاهباز بسمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت دنیای فن آوران پویا برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. محمدرضا وفائی به جای محمود باقری مزیدآبادی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی و سهراب رسته به جای شهیرخوش صولت به نمایندگی از شرکت دنیای سبز پرتو و علیرضا افتخارعمرانی به جای جواد فلاحت پیشه به نمایندگی از شرکت مهرام بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی برای مدت تصدی انتخاب شدند. علیرضا افتخارعمرانی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر محمدابراهیم غفاری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسینعلی باقری بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد و در صورت عدم حضور هر یک یا هر دو عضو فوق الذکر با امضای یک عضو حاضر و نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و در هر صورت امضا یک عضو موظف بر روی اسناد تعهدآور الزامی است. کلیه نامه‌های رسمی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10990337
آگهی تصمیمات شرکت سهامی عام ایرانیت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱ و شرکت دنیای فن آوران پویا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ و شرکت سلامت جویان تهران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ و شرکت سرمایه گذاری کامیار سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ و شرکت دنیای سبز پرتو سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰ و باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۱ سهراب رسته به کدملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی مهرام به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر محمدابراهیم غفاری به کدملی ۰۰۴۲۲۶۴۰۶۵ به نمایندگی از طرف شرکت سلامت جویان تهران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا وفائی به کدملی ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت دنیای فن آوران پویا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و منصور مظاهری کلهرودی به کدملی ۰۰۳۹۸۴۲۵۸۴ به نمایندگی از طرف شرکت دنیای سبز پرتو به سمت عضو هیئت مدیره و عباسعلی اسداله بیک به کدملی ۲۱۲۱۱۹۳۶۲۶ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به سمت عضو هیئت مدیره تعین شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است در صورت عدم حضور هر یک از دو عضو فوق الذکر با امضای یک عضو حاضر و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه نامه‌های رسمی و شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651055
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: کارگر شمالی خیابان شهید فکوری پلاک ۱۷۷ کدپستی ۱۴۱۳۶۱۴۶۴۱ تغییر یافت. پ۹۴۱۱۲۰۸۱۶۶۸۷۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692954
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴تصویب شد موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس اصلی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۱۵۸۱۸۵۴۳۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800688
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دنیای تجارت و دانش افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۳۲۸ و شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱و شرکت سلامت جویان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷و شرکت سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹و شرکت دنیای سبز پرتو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۷۶۴۰۶۹۵۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12904884
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین عطائی به شماره ملی ۴۴۱۰۸۹۵۰۹۵ به نمایندگی شرکت دنیای فن آوران پویا ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ رئیس هیات مدیره - آقای محمدرضا وفائی به شماره ملی ۰۳۸۳۵۰۶۵۳۰ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره - آقای مسعود مظهری به شماره ملی ۱۸۱۷۳۷۹۴۹۶ به نمایندگی شرکت دنیای تجارت و دانش افق ۱۰۱۰۲۲۲۹۳۲۸ عضو هیات مدیره - آقای حسین شریفیان به شماره ملی ۰۰۳۵۵۳۲۱۳۰ به نمایندگی شرکت دنیای سبز پرتو ۱۰۱۰۲۲۲۹۵۰۳ عضو هیات مدیره - آقای سیدمحمدرضاحاجی سیدابوترابی به شماره ملی ۴۳۲۲۵۸۴۹۱۸ به نمایندگی شرکت سلامت جویان تهران ۱۰۱۰۲۲۲۷۷۹۷ عضو هیات مدیره انتخاب شدند امضاء کلیه آوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد و در صورت عدم حضور یکی از دو عضو فوق الذکر، با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره و یک عضو دیگر هیات مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. کلیه نامه‌های رسمی شرکت، با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۴۲۱۸۲۷۷۸۳۱۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367704
آگهی تغییرات شرکت ایرانیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یوسف آباد، خیابان آبشار، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۳۰۴، طبقه اول کدپستی ۱۴۳۴۶۳۴۹۱۳ انتقال یافت. پ۹۷۰۹۲۸۵۸۳۲۲۰۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه