شرکت تولید دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100265049


شماره ثبت:
5118
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1335/1/11
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله توليد دارو-خيابان ميبد-خيابان شهيد حميدرضا يادگار-پلاك 136-طبقه همكف- 1371616314

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اردشیر متقیان سلماسی 687536
حسین جواهری 1519593
آقای علی فلاح پور 1519593
مسعود ابوالحلاج 10762866
آقای فرشید مرادی 10762866
سهیل خلیلی 12744071
علیرضا خسروانی 12869290
آقای امید پورقنبری 12869290
آقای سروش لطفی نورودی 13355218
سید علیرضا حسینی زاده 14250773
احمد میرائی 14250773

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 687536
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۱ واصل گردید: شرکت کی بی سی به شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به نمایندگی علیرضا خسروانی به کدملی۰۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره , شرکت پخش البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به نمایندگی مسعود ابوالحلاج به کدملی۱۲۶۰۵۵۷۶۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گاری اعتلا , البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به نمایندگی حسین جواهری به کدملی۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸ و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی فرشید مرادی به کدملی۰۰۸۲۶۶۰۲۵۵ به عنواتن اعضای هیئت مدیره و شرکت البرز دارو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به نمایندگی اردشیر متقیان سلماسی به کدملی۰۰۵۱۹۵۸۳۴۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۰۵۳۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687558
آگهی تصمیمات شرکت تولید داورسهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ و شرکت البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ و شرکت البرز دارو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و شرکت کی بی سی به شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۰۵۴۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083016
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ واصل گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۵۸۶۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274362
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بند ۱۶ ماده ۴۹ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا و همچنین به منظور تضمین تسهیلات سایر شرکتهای عضو گروه سرمایه گذاری البرز. پ۱۷۵۰۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477357
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ پ۱۸۳۶۷۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519593
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو سهامی عام شماره ثبت ۵۱۱۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا خسرو انی به شماره ملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای فرشید مرادی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۶۰۲۵۵ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای ارد شیر متقیا ن سلما سی به شماره ملی ۰۰۵۱۹۵۸۳۴۱ نماینده شرکت گروه دارو ئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسین جواهری به شماره ملی ۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلا ء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی فلاح پور به شماره ملی ۴۹۸۹۷۱۱۵۸۰ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اسناد و اوراق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۴۷۸۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10005439
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۱۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۸ و احکام صادره بهرام منصورخاکی به نمایندگی از شرکت پخش البرز بسمت رئیس هیئت مدیره و اردشیر متقیان بنمایندگی از شرکت البرز دارو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئ مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372926
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی نیک روشان بسمت بازرس اصلی و سردار بارگاهی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10762866
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده بشماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

طبق صورتجلسه ‎هیئت‎مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: فرشید مرادی به کدملی ۰۰۸۲۶۶۰۲۵۵ به جای جلال بهارستان به نمایندگی از شرکت سرمایه‎گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‎مدیره انتخاب گردیدند. علیرضا خسروانی به کدملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و مسعود ابوالحلاج به کدملی ۱۲۶۰۵۵۷۶۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و اردشیر متقیان‎سلماسی به کدملی ۰۰۵۱۹۵۸۳۴۱ بسمت مدیرعامل و حسین جواهری به کدملی ۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸ بسمت عضو هیئت‎مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889138
آگهی تصمیمات شرکت تولید داور سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ و شرکت البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ و شرکت پخش البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ و شرکت البرز دارو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و شرکت کی بی سی به شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10957436
آگهی تصمیمات شرکت تولید دارو سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744071
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهیل خلیلی به شماره ملی۶۵۹۹۸۷۰۰۵۸ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به جای آقای اردشیر متقیان سلماسی به کدملی ۰۰۵۱۹۵۸۳۴۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای امید پورقنبری به شماره ملی۰۰۷۲۵۷۵۴۳۳ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، اسناد، اوراق با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۱۲۵۹۴۱۵۶۳۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847180
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲سال انتخاب شدند: شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ شرکت البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ پ۹۵۰۳۲۳۴۴۲۳۹۲۹۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869290
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خسروانی شماره ملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ نماینده شرکت کی بی سی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره سهیل خلیلی شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۰۰۵۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین جواهری با شماره ملی ۰۰۷۳۶۶۲۹۶۸ نماینده شرکت البرز داروشناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی فلاح پور با شماره ملی ۴۹۷۹۷۱۱۵۸۰ نماینده شرکت پخش البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای امید پورقنبری با شماره ۰۰۷۲۵۷۵۴۳۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. اختیارات مدیر عامل مطابق اساسنامه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراز جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، اسناد، اوراق با امضاء مدیر عامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۰۱۱۶۰۱۷۶۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355218
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سروش لطفی نورودی به شماره ملی ۲۵۹۵۸۸۷۳۱۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵به جای آقای سهیل خلیلی به شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۰۰۵۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی، اسناد، اوراق با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۲۳۶۱۶۳۹۱۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458614
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۳۱۶۶۰۰۷۰۰۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14250773
آگهی تغییرات شرکت تولید دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۵۰۴۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خسروانی با شماره ملی ۵۴۴۹۷۸۵۰۸۹ بعنوان نماینده شرکت کی بی سی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و سروش لطفی نورودی با شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۰۰۵۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۶۹۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. و احمد میرائی با شماره ملی ۰۰۵۱۶۸۹۵۲۹ بعنوان نماینده شرکت پخش البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۴۴۲۳ بعنوان عضو هیئت مدیره و سید علیرضا حسینی زاده با شماره ملی ۰۰۶۵۲۱۴۲۸۵ بعنوان نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و امید پورقنبری با شماره ملی ۰۰۷۲۵۷۵۴۳۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه، تعیین و به مدیرعامل تفویض و مورد تصویب قرار گرفت. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران اول جاده ساوه، خیابان شهید حمیدرضا یادگار، کدپستی ۱۳۷۱۶۱۶۳۱۴ تغییر یافت. پ۹۷۰۷۱۷۶۰۳۲۷۱۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه