شرکت نخکار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100263904


شماره ثبت:
5079
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1334/12/8
آدرس:
تهران بزرگراه فتح انتهاي فتح 13 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد حورزاد 1112697
آقای محمدمهدی صالحی 1112697
سید مجتبی خاتمی 1112697
آقای غلامرضا جباریان 13449915
محمدرضا نجاری 13790591
آقای علی اصغر حاجی اسماعیلی 13790591

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1112697
آگهی تغییرات شرکت منحله نخکار سهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ که در تاریخ۱۸/۹/۹۱ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان محمدمهدی صالحی بشماره ملی۳۸۷۳۳۳۷۶۳۰ بسمت مدیر اجرایی و عضو هیات تصفیه و احمد حورزاد بشماره ملی۱۵۳۲۲۱۵۹۹۱ و سید مجتبی خاتمی بشماره ملی۱۲۲۹۸۱۸۱۳۸ بسمت اعضا هیات تصفیه تا تاریخ۳۱/۰۴/۹۲ تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی دل آرام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۰۲۶۱ بسمت ناظر تصفیه تعیین گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات با امضای مدیر اجرایی تصفیه و یکی از اعضا هیات تصفیه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۳۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076739
آگهی تصمیمات شرکت نخکار (در حال تصفیه) سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۸/۸۸ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی دل آرام به عنوان ناظر تصفیه انتخاب شد. اعضاء هیئت تصفیه به مدت یک سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. سازمان خصوصی سازی و علی صفری و سیدنجم الدین مجابی. اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117798
آگهی تغییرات شرکت نخکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: موسسه حسابرسی اصول نگر آریا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴برای مدت یک سال بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. عملکرد مالی تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ بتصویب رسید. هیات تصفیه به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا جباریان بشماره ملی ۰۰۴۵۰۳۵۹۱۱ آقای علی اصغر حاجی اسماعیلی بشماره ملی۰۰۴۳۳۰۱۱۹۳ آقای محمد رضا نجاری بشماره ملی۰۰۷۲۹۴۶۱۵۶ پ۹۵۰۸۱۸۶۴۱۷۱۲۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13449915
آگهی تغییرات شرکت نخکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا جباریان به شماره ملی ۰۰۴۵۰۳۵۹۱۱ به عنوان مدیر اجرایی تصفیه محمدرضا نجاری به شماره ملی ۰۰۷۲۹۴۶۱۵۶ به عنوان رئیس هیئت تصفیه علی اصغر حاجی اسماعیلی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۱۱۹۳ به عنوان نائب رئیس هیئت تصفیه تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت تصفیه همراه با یکی از اعضای دیگرهیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۷۳۴۱۲۵۲۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13790591
آگهی تغییرات شرکت نخکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشمار ۲۱۳۸۷ مورخ ۱۹/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد آقای محمدرضا نجاری به شماره ملی ۰۰۷۲۹۴۶۱۵۶ به عنوان رئیس هیئت تصفیه و آقای علی اصغر حاجی اسماعیلی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۱۱۹۳ به عنوان نائب رئیس هیئت تصفیه به مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۹۰۲۴ به عنوان ناظر تصفیه برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید پ۹۶۱۰۰۹۲۶۳۴۴۱۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه