صنعتی جهان

شرکت صنعتی جهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100256955
خ خالد استامبولي ك 13 پ 18 1111111111
3
افراد
1
آگهی‌ها
4842
شماره ثبت
1334/5/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9548923
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی جهان در حال تصفیه سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۶۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ محمد روحی به کدملی ۰۰۴۸۲۷۹۰۵۶ و سازمان خصوصی سازی بسمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۴/۸۹ بهمن باباخانی به کدملی ۰۳۸۳۶۱۳۶۱۲ به نمایندگی از سازمان خصوصی سازی بسمت عضو هیئت تصفیه و غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق غلامرضا اسمعیل نراقی و محمد روحی همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک