شرکت دارو سازی تهران دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100254685


شماره ثبت:
4763
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1334/2/31
آدرس:
كيلومتر 7 جاده مخصوص كرج كارخانه شركت داروسازي تهران دارو 1399615851

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سعید سعیدی نژاد 1531713
آقای محمد پرنیان پور 1531713
محمدمسعود علیمراد 1531713
عبدالمجید سعیدی نژاد 1531713
احسان سیدرضی 1531713
مسعود سیدالکریمی 13557518

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 711827
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران داروسهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ائین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۳۶۲۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289933
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عبدالکریمی به شماره ملی ۰۰۶۰۲۲۴۰۲۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد پرنیان پور شماره ملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان سیدرضی شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی رایمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آئین محسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۵۷۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289934
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت تهران شیمی (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴) و عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور به شماره ملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان سید رضی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود عبدالکریمی به شماره ملی ۰۶۰۲۲۴۰۲۵۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه نامه‌ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۵۷۸۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531713
آگهی تغییرات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۷۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد کدملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به نمایندگی از شرکت تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور کدملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و احسان سید رضی کدملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد مسعود علی مراد کدملی ۲۸۵۱۲۵۷۹۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه نامه‌ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۵۰۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9656838
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۹/۸۸ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرس اصلی و غلامرضا ایوبی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9943974
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران دارو سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ائین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11153119
آگهی تصمیمات شرکت داروسازی تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی تهران شیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴ به نمایندگی سعید سعیدی نژاد به کد ملی و عبدالمجید سعیدی نژاد به کد ملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ و محمد پرنیان پور به کد ملی ۰۰۳۳۳۱۰۸۷ و مسعود سیدالکریمی به کد ملی ۰۶۰۲۲۴۰۲۵۵ و احسان سیدرضی به کد ملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۳/۹۰ سعید سعیدی نژاد بسمت رئیس هیئت مدیره، عبدالمجید سعیدنژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود عبدالکریمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه چکها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره امضا مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره معتبر میباشد. کلیه نامه و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752256
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. شرکت داروسازی تهران شیمی باشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۸۷۵۴به نمایندگی آقای سعید سعیدی نژادباکدملی۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲به سمت رئیس هیأت مدیره.. آقای عبدالمجید سعیدی نژاد با کدملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ به سمت نایب ریئس هیأت مدیره.. آقای محمد پرنیان پور با کدملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷به سمت عضو هیأت مدیره.. آقای احسان سید رضی با کدملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲ به سمت عضو هیأت مدیره.. آقای مسعود عبدالکریمی باکدملی ۰۶۰۲۲۴۰۲۵۵به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه نامه‌ها ومراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۱۲۹۳۵۷۳۴۱۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13042771
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی قواعد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهوشیار ممیزشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۰۶۶۶۸۴۰۸۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557518
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی تهران دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۴۶۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۱۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید سعیدی نژاد به شماره ملی ۰۰۴۲۵۳۹۳۳۱ به سمت نایب ریئس هیئت مدیره و محمد پرنیان پور به شماره ملی ۰۰۳۳۳۴۱۰۸۷ به سمت عضوء هیئت مدیره واحسان سید رضی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۴۵۱۸۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و مسعود عبدالکریمی به شماره ملی ۰۶۰۲۲۴۰۲۵۵ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه نامه‌ها و مراسلات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و اعتماد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۲۳۷۶۹۴۱۴۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه