شرکت سیمان شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100246682


شماره ثبت:
4492
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1333/6/30
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، آرژانتين-ساعي ، بزرگراه مدرس ، خيابان شهيد دكتر بهشتي ، پلاك 269 ، طبقه همكف 1514617313

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اکبر دهنوی فرد 667200
آقای ناصر سالار 667200
حمید اقبالیان 702265
آقای اعلی حسین قراچه 702265
آقای احمد پایه دار اردکانی 1176717
روزعلی نیک آبادی 1200616
آقای عباس مظاهری 1200616
آقای سید محمدرضا نجفیان 1200616
آقای جعفر مطیعی تواندشتی 1281484
آقای عباس دیرین 1281484
فرهاد رمضان 1384494
آقای حمید شیروانی 1384494
آقای فرود عزیزی طاس احمدی 1384494
آقای مرتضی قربانی 1384494
محمدرشید افشار 9828182
نادر غفاری 9828182
آقای محمدنوبخت 10680602
آقای حسین مدرس خیابانی 10680602
اسماعیل جوانبخت 10845140
فریدون حسنی 10845140
آقای علی نیکخواه سرنقی 12980252
علی جعفری زاده 12980252
حیدر اسکندرپور 13242367
آقای رحیم همدانی 13403158
آقای عباس طالبی 13403158
آقای علی اکبر صفریان نودهی 13403158
آقای داود رادمهر 13950476
محمد همتی 13950476
غلامرضا مثنوی 13950476

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 667200
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بشماره ثبت۴۴۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمات مازندران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ به نمایندگی محمد نوبخت به کدملی۰۴۹۱۳۱۲۶۱۱ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ به نمایندگی ناصر سالار به کدملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ به نمایندگی هاشم ولی پوری به کدملی۴۱۹۸۹۲۸۸۱۶ و شرکت سیمان کرمان به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ به نمایندگی اکبر دهنوی فرد به کدملی۰۴۹۰۵۶۸۵۱۳ و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به نمایندگی روزعلی نیک آبادی به کدملی۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ ناصر سالار به سمت رئیس هیئت مدیره، روزعلی نیک آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی خارج از اعضا به کدملی۰۴۳۹۶۹۵۶۴۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۳۶۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702265
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه به کد ملی ۶۴۸۹۷۹۴۹۲۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ و حسین مدرس خیابانی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ بنمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و حمید اقبالیان به کد ملی ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ بنمایندگی شرکت سیمان فیروزکوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ و روزعلی نیک آبادی به کد ملی ۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۲ و محمد نوبخت به کد ملی ۰۴۹۱۳۱۲۶۱۱ بنمایندگی شرکت ایمان مازندران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه بسمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضاء) به کد ملی ۰۴۳۹۶۹۵۶۴۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۷۳۱۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042590
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۱/۹۱ حمید شیروانی به کدملی۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ به نمایندگی شرکت سیمان مازندران به جای محمد نوبخت به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۹۴۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140662
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. ۳ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۶۲۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176717
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقای احمد پایه داراردکانی ۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره. ب آقای روزعلی نیک آبادی ۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۸۴۲ (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ج آقای سید محمدرضا نجفیان ۱۸۶۱۰۰۶۱۵۲ به نمایندگی گروه صنایع سیمان کرمان ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ (شرکت سهامی عام) به سمت عضو. ه آقای حمید شیروانی ۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ به نمایندگی شرکت سیما مازندان ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ (سهامی عام) به سمت عضو. و آقای عباس مظاهری ۱۸۶۰۹۸۴۴۶۰ به نمایندگی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ (سهامی خاص) به سمت عضو و عباس دیرین با کدملی ۱۸۶۰۹۸۴۴۶۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۳۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200616
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جعفر مطیعی تواندشتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به عنوان عضو جدید هیات مدیره معرفی گردیدند. در نتیجه آقای جعفر مطیعی تواندشتی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای روزعلی نیک آبادی کد ملی۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقایان سید محمدرضا نجفیان کد ملی ۱۸۶۱۰۰۶۱۵۲ و حمید شیروانی کد ملی ۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ و عباس مظاهری کد ملی۱۸۶۰۹۸۴۴۶۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای عباس دیرین کد ملی ۱۸۶۰۹۸۴۴۶۰ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید: پ۱۷۱۷۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281484
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۹/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی قربانی ک م۰۱۳۲۴۵۷۲۱۴ به نمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان ش م۱۰۶۳۰۱۹۴۷۶ به عنوان عضو جدید هیات مدیره انتخاب شد. آقای جعفر مطیعی تواندشتی ک م۱۳۲۵۱۰۴۷۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزعلی نیک آبادی ک م۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمید شیروانی ک م۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ و عباس مظاهری ک م۱۸۶۰۹۸۴۴۶۰ به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای عباس دیرین۱۸۶۰۴۲۵۶۳۱ خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. و کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۷۵۴۱۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357912
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد رمضان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به عنوان عضو جدید هیات مدیره معرفی گردیدند. در نتیجه آقای فرهاد رمضان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای روزعلی نیک آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان مرتضی قربانی و حیمد شیروانی و عباس مظاهری به عنوان اعضاء هیات مدیره و آقای عباس دیرین خارج از اعضاء هیات مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۸۰۰۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384494
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرود عزیزی طاس احمدی با کدملی ۴۲۵۰۹۱۴۸۳۶ به نمایندگی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴به سمت عضو جدید هیئت مدیره معرفی گردید در نتیجه سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای فرهاد رمضان بعنوان رئیس هیئت مدیره کدملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ آقای روزعلی نیک آبادی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره کدملی ۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ فرود عزیزی طاس احمدی بعنوان عضو هیات مدیره کدملی ۴۲۵۰۹۱۴۸۳۶ آقای مرتضی قربانی بعنوان عضو هیات مدیره کدملی ۰۹۳۰۷۳۱۴۱۷ آقای حمید شیروانی بعنوان عضو هیات مدیره کدملی ۴۶۲۲۴۹۱۹۱۵ آقای امیر حسینی خبازی بعنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) کدملی ۰۰۴۵۲۹۹۹۸۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار، قراردادها، چک‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر مکاتبات عادی و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۹۷۹۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661286
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید، اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۸۴۳ شرکت سیمان مازندران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۴۰۱۵۴ گروه صنایع سیمان کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۹۴۷۶ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۲۲۵۷۳۶۹۸۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828182
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت شده به شماره۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۵/۹۰ نادر غفاری به کدملی۶۴۲۹۹۲۱۹۶۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و محمدرشید افشار به کدملی۲۹۴۹۲۹۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۴۳۸۴ و اسماعیل جوانبخت به کدملی۱۵۸۲۰۸۷۴۵۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ و غلامحسین وحیدنیا به کدملی۰۶۸۱۶۰۰۲۱۸ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ و ناصر سالار به کدملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ ضمنا نادر غفاری بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسین وحیدنیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضا) به کدملی۰۴۳۹۶۹۵۶۴۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9886209
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال (سهامی عام) بشماره ثبت۴۴۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس قانونی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمات مازندران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ به نمایندگی محمد نوبخت به کدملی۰۴۹۱۳۱۲۶۱۱ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ به نمایندگی ناصر سالار به کدملی۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ به نمایندگی هاشم ولی پوری به کدملی۴۱۹۸۹۲۸۸۱۶ و شرکت سیمان کرمان به شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ به نمایندگی اکبر دهنوی فرد به کدملی۰۴۹۰۵۶۸۵۱۳ و شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به نمایندگی روزعلی نیک آبادی به کدملی۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۳/۹۱ ناصر سالار به سمت رئیس هیئت مدیره، روزعلی نیک آبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی خارج از اعضا به کدملی۰۴۳۹۶۹۵۶۴۳ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9947676
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسارسی سخن حق بسمت بازرس اصلی و هوشنگ خستوئی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10064550
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت شده به شماره۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر۵۸ ماده و۱۰ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517898
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۰ فریدون حسنی به ش ملی ۰۰۴۳۹۶۹۵۶۴۳ به جای نادر غفاری بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر مکاتبات جاری با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546426
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی خاص به شماره ثبت۴۴۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: ناصر سالار به کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی به کدملی ۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون حسنی به کدملی ۰۴۳۹۶۹۵۶۴۳ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680602
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه به کد ملی ۶۴۸۹۷۹۴۹۲۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ و حسین مدرس خیابانی به کد ملی ۰۰۴۰۸۴۸۹۳۰ بنمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و حمید اقبالیان به کد ملی ۳۸۷۱۰۲۲۱۹۵ بنمایندگی شرکت سیمان فیروزکوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ و روزعلی نیک آبادی به کد ملی ۴۲۱۹۳۳۹۲۲۱ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۲ و محمد نوبخت به کد ملی ۰۴۹۱۳۱۲۶۱۱ بنمایندگی شرکت ایمان مازندران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه بسمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضاء) به کد ملی ۰۴۳۹۶۹۵۶۴۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10845140
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی فریدون حسنی به کدملی ۰۴۳۹۶۹۵۶۴۳ به سمت عضو و مدیرعامل و غلامحسین وحیدنیا به کدملی ۰۶۸۱۶۰۰۲۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به کدملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رشیدافشار به کدملی ۲۹۴۹۲۹۱۱۶۳ و اسماعیل جوانبخت به کدملی ۱۵۸۲۰۸۷۴۵۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور به امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848380
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۶۲۳ , ۱۲۲ مورخ ۰۸/۰۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان اسفند به ۳۰ آذر ماه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۲۳۲۰۷۶۴۳۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900932
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. اعضاء هیات مدیره شرکت از بین سهامداران به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) پ۹۵۰۴۲۰۸۷۳۳۳۹۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980252
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی نیکخواه سرنقی بشماره ملی۲۸۵۰۳۶۰۸۲۱ به جای آقای علی اکبر صفریان نودهی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. هیئت مدیره به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند فرهاد رمضان ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ رئیس هیئت مدیره عبدالحسین ثابت ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ نایب رئیس هیئت مدیره علی جعفرزاده ۱۸۶۰۹۶۹۰۲۱ عضو هیئت مدیره فرود عزیزی طاس احمدی ۴۲۵۰۹۱۴۸۳۶ عضو هیئت مدیره علی نیکخواه سرنقی ۲۸۵۰۳۶۰۸۲۱ عضو هیئت مدیره علی اکبر صفریان نودهی ۴۹۹۹۶۱۷۳۸۲ مدیرعامل کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل کماکان به قوت خود باقی و مورد تأیید هیئت مدیره می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۱۹۳۰۲۲۲۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13242367
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حیدر اسکندرپور به شماره ملی ۵۴۷۹۸۲۲۵۱۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا مثنوی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۷۸۸۷۸ به نمایندگی شرکت گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره رحیم همدانی به شماره ملی ۱۵۵۱۸۲۲۸۳۰ به نمایندگی شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد همتی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۵۵۸۴۶ به نمایندگی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره علی اکبر صفریان نودهی به شماره ملی ۴۹۹۹۶۱۷۳۸۲ به نمایندگی گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک‌ها، قراردادها اوراق بهادار و اسناد تعهد آور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13345229
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حیدر اسکندر پور ۵۴۷۹۸۲۲۵۱۹ رئیس هیئت مدیره غلامرضا مثنوی ۰۴۵۲۱۷۸۸۷۸ نایب رئیس هیئت مدیره رحیم همدانی ۱۵۵۱۸۲۲۸۳۰ عضو هیئت مدیره محمد همتی ۰۰۷۰۸۵۵۸۴۶ عضو هیئت مدیره علی اکبر صفریان نودهی۴۹۹۹۶۱۷۳۸۲ مدیرعامل عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۱۸۳۲۴۲۷۹۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13388778
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۱۲۷۷۶۴۲۱۳۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403158
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس طالبی کدملی ۰۳۸۳۵۵۴۲۸۴ بعنوان عضو هیات مدیره به جای آقای رحیم همدانی کدملی ۱۵۵۱۸۲۲۸۳۰ به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران انتخاب گردید. اختیارات تفویضی هیات مدیره به مدیرعامل کماکان به قوت خود باقی است. حیدر اسکندر پور کدملی ۵۴۷۹۸۲۲۵۱۹ بسمت رئیس هیات مدیره غلامرضا مثنوی کدملی ۰۴۵۲۱۷۸۸۷۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره عباس طالبی کدملی ۰۳۸۳۵۵۴۲۸۴ بسمت عضو هیات مدیره محمد همتی کدملی ۰۰۷۰۸۵۵۸۴۶ بسمت عضو هیات مدیره علی اکبر صفریان نودهی کدملی ۴۹۹۹۶۱۷۳۸۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین شدند. پ۹۶۰۲۰۶۹۵۹۳۹۱۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897417
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۳/۳۲۱۶۶۸ , ۹۶۹ مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۲۶۹۷۷۸۷۰۰۰۰ریال به مبلغ۱۰۷۵۰۷۱۲۳۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۷۵۰۷۱۲۳۱ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که مبلغ ۲۳۳۵۱۳۰۹۲۹۶۲ ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۱۴۵۸۰۲۶۸۰۳۸ ریال از محل پرداخت نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره‌های ۳۸۹۱۷/۹۶ , ۳۵۳ مورخ ۲۶/۷/۹۶ و ۹۱۰۶۵/۹۶ , ۳۵۳ مورخ ۱۴/۱۱/۹۶ بانک سپه شعبه فرخی ولیعصر واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاءگردید. پ۹۶۱۲۰۶۶۴۷۴۴۴۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950476
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود رادمهر با کد ملی۱۲۸۴۸۹۸۲۹۶ به جای آقای غلامرضا مثنوی با کد ملی۰۴۵۲۱۷۸۸۷۸ به نمایندگی از گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردید. سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. علی اکبرصفریان نودهی با کد ملی ۴۹۹۹۶۱۷۳۸۲ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره عباس طالبی با کد ملی ۰۳۸۳۵۵۴۲۸۴ به سمت عضو هیأت مدیره محمد همتی با کد ملی ۰۰۷۰۸۵۵۸۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره داود رادمهر با کد ملی ۱۲۸۴۸۹۸۲۹۶ عضو هیأت مدیره کلیه چک‌ها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات تفویضی هیأت مدیره به مدیرعامل کماکان به قوت خود باقی و مورد تائید هیأت مدیره می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۶۹۶۱۲۰۰۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13986271
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴، شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۶۵۲۲۰، گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶، شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴، شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۲۹۴۹۴۵۲۲۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14284870
آگهی تغییرات شرکت سیمان شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت ۱۵۱۴۶۱۷۳۱۳ صحیح می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۵۱۵۷۷۲۷۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه