زمزم تهران

شرکت زمزم تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100246585
تهران شهر تهران-جيحون-كوچه شهيد مصطفي مشعوف-خيابان آزادي-پلاك 374-طبقه همكف-- 1343864415
15
افراد
14
آگهی‌ها
4488
شماره ثبت
1333/6/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1269974
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰، شرکت زمزم ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۳۵۴، موسسه بنیاد علوی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ پ۱۷۴۹۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270224
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغر دژکام تاجانی به شماره ملی۵۱۷۹۶۳۷۳۵۱ به عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و آقای احمد حدادمقدم به شماره ملی۰۷۰۳۱۸۰۳۴۷ مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت زمزم ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۴۵۳۵۴ و خانم مریم رحمانی به شماره ملی۰۰۶۴۶۹۳۱۸۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و آقای مهرداد مشیری به شماره ملی۰۰۵۳۶۲۵۰۰۵ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ و مجید آشتیانی به شماره ملی۰۰۵۸۷۹۳۷۴۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چکها و بروات سفته‌ها قراردادها و امثالهم با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت مورد قبول میباشد ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید. پ۱۷۴۹۹۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272385
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۷۸۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630184
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم رحمانی به ک. م ۰۰۶۴۶۹۳۱۸۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان هیئت مدیره، آقای احمد حداد مقدم به ک. م ۰۷۰۳۱۸۰۳۴۷ به نمایندگی از شرکت زمزم ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۸۴۵۳۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا افضلی به ک. م ۴۵۷۹۰۹۵۲۱۹ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به ش. م ۱۰۳۴۰۰۸۹۱۷ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهرداد مشیری به ک. م ۰۰۵۳۶۲۵۰۰۵ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به ش. م ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به عنوان هیئت مدیره و آقای مجید آشتیانی به ک. م ۰۰۵۸۷۹۳۷۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به ش. م ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به عنوان هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت شامل چکها و بروات، سفته‌ها، قرار داد‌ها و امثالهم با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند بشرح ذیل به تصویب رسید: ۱ نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و ادارات اعم از دولتی و غیردولتی و نیز نهادهای انقلابی. ۲ انجام کلیه مکاتبات اداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوط. ۳ استخدام، عزل و نصب کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد آنها. ۴ تعیین مقررات داخلی شرکت و اجرای آن و همچنین تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی به هیئت مدیره جهت تصویب. ۵ انجام ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی کارکنان بر اساس آئین نامه استخدامی و طرح طبقه بندی مشاغل شرکت. ۶ پیشنهاد اصلاح طبقه بندی مشاغل شرکت به هیئت مدیره. ۷ تصویب وامهای پرسنلی کارکنان وفق مقررات آئین نامه وام. ۸ پرداخت حقوق کارکنان وهزینه‌های جاری شرکت. ۹ اتخاذ تصمیم نسبت به انجام ماموریتهای داخلی کارکنان و ارائه پیشنهاد ماموریتهای خارج از کشور به هیئت مدیره. ۱۰ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و کارمزد و متفرقات و صدور مفاصا حساب و تسویه برای آنان. ۱۱ پیشنهاد اخذ وام در مقابل توثیق اموال شرکت و پیشنهاد اخذ اعتبار از موسسات اعتباری غیربانکی به هیئت مدیره. ۱۲ خرید‌های داخلی بابت هر نوع مواد لازم، قطعات و اجناس مورد نیاز شرکت و نیز خرید و فروش اموال از جمله فروش ضایعات و تعمیرات اساسی مطابق آئین نامه معاملات شرکت. ۱۳ واکذاری نمایندگی و عاملیت فروش محصولات و کالاهای بازرگانی شرکت. ۱۴ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. ۱۵ تنظیم دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق. ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ۱۶ اجاره، اتخاذ تصمیم نسبت به تعدیل اجاره بهاء و سایر اختیارات مربوط به قرار دادهای اجاره و عنداللزوم تخلیه مورد اجاره. ۱۷ پیشنهاد انجام خریدهای خارجی به هیئت مدیره و زمزم ایران. ۱۸ تفویض اختیارات برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین حق الزحمه امور مذکور. ۱۹ اقامه هر نوع دعوی حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ورود به هر گونه دعوی چه به عنوان خوانده در کلیه مراحل قضائی با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، تعیین حقوق و کارشناس، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، ادعای جعل، تعیین جاعل، تقاضای صدور قرار تامین خواسته، تعقیب عملیات اجرائی اخذ محکوم به غیربا حق تعیین وکیل با حق وکیل به غیر. ۲۰ پیشنهاد صلح و سازش دعوی به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. ۲۱ تهیه بودجه سالیانه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره. ۲۲ پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه، ایجاد اندوخته اختیاری علاوه بر اندوخته قانونی و تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. ۲۳ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. ۲۴ پیشنهاد سرمایه گذاری در شرکتهای جدید التاسیس یا موجود که موضوع فعالیت آنها با موضوع شرکت مرتبط است به هیئت مدیره. ۲۵ پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. ۲۶ اجرای دقیق کلیه مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی صاحبان سهام. پ۹۳۰۷۰۱۲۲۶۷۹۲۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916141
آگهی تصمیمات شرکت زمزم تهران سهامی عام ثبت شده به شماره۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10476617
آگهی تصمیمات شرکت زمزم تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت زمزم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۵۳۵۴ و موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ و شرکت مادر تخصصیمالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664896
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۱۲۸۳۵۹۹۳۸۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691654
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی یزدان شناس به شماره ملی ۰۴۵۱۱۶۱۲۸۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره، غلامرضا شبانی خفری به شماره ملی ۱۲۳۹۵۲۵۶۹۹به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بعنوان مدیرعامل وعضوهیئت مدیره، علی اصغر کتال محسنی به شماره ملی ۰۰۵۱۱۲۱۸۷۵ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، مسعود بهروزی به شماره ملی ۵۲۶۸۴۳۸۲۹۸ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و عبدالحمید چناری به کد ملی۱۷۵۵۹۲۹۱۷۱به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بعنوان نائب رئیس و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند۰ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چکها و بروات، سفته‌ها، قراردادها و امثالهم با امضاء مد یر عامل ویک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر معتبر خواهد بود۰ پ۹۴۱۲۱۵۵۵۵۳۱۸۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002634
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار داد موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۱۴۱۵۲۹۲۷۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13149769
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید محمدزاده بشماره ملی ۰۰۵۵۸۳۸۱۴۶ بنمایندگی شرکت ره نگارخاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا شبانی خفری بشماره ملی ۱۲۳۹۵۲۵۶۹۹ بنمایندگی از شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بعنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای مرتضی کشاورز سرقین بشماره ملی ۶۰۳۹۶۴۰۱۳۸ بنمایندگی از بنیادمستضعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود بهروزی بشماره ملی ۵۲۶۸۴۳۸۲۹۸ بنمایندگی ازشرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذائی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای عبدالحمید چناری به کدملی ۱۷۵۵۹۲۹۱۷۱ بنمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بعنوان نایب رئیس انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسنادتعهدآورشرکت شامل چکها وبروات، سفته هاو قراردادهاوامثالهم با امضاء مدیرعامل ویک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با اضاء دونفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرمعتبرخواهدبود. حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل در۲۶ بند توسط هیئت مدیره تعیین و جهت اجرا به مدیرعامل تفویض میگردد. پ۹۵۰۹۰۳۹۸۴۱۰۶۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589308
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ پ۹۶۰۶۱۱۸۱۵۳۵۳۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694665
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس به شهر تهران جیحون کوچه شهید مصطفی مشعوف خیابان آزادی پلاک ۳۷۴ طبقه همکف کدپستی ۱۳۴۳۸۶۴۴۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۸۱۴۶۲۹۵۱۸۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744252
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید محمد زاده به شماره ملی ۰۰۵۵۸۳۸۱۴۶ به نمایندگی شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود بهروزی به شماره ملی ۵۲۶۸۴۳۸۲۹۸ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی کشاورز سرقین به شماره ملی ۶۰۳۹۶۴۰۱۳۸ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای رضا رضائی به شماره ملی ۱۶۷۰۵۸۲۶۰۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شرفی به شماره ملی۱۰۶۴۰۰۳۶۷۲ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چکها و بروات، سفته‌ها، قراردادها و امثالهم با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی در برابر اشخاص ثالث و کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و ادارات اعم از دولتی و غیردولتی و نیز نهادهای انقلابی. انجام کلیه مکاتبات اداری بر اساس ضوابط و مقررات مربوط. استخدام، عزل، نصب کلیه مأموران و کارکنان شرکت به غیر از مدیران میانی و تعیین شغل و حقوق و دستمزد آنها. تعیین مقررات داخلی شرکت و اجرای آن و همچنین تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی به هیئت مدیره جهت تصویب. انجام ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدامی کارکنان براساس آئین نامه استخدامی و طرح طبقه بندی مشاغل شرکت. پیشنهاد اصلاح طبقه بندی مشاغل شرکت به هیئت مدیره. تصویب وامهای پرسنلی کارکنان وفق مقررات آئین نامه وام. پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری شرکت. اتخاذ تصمیم نسبت به انجام مأموریتهای داخلی کارکنان و ارائه پیشنهاد مأموریتهای خارج از کشور به هیئت مدیره. وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و کارمزد و متفرقات و صدور مفاصاحساب و تسویه برای آنان. پیشنهاد اخذ وام در مقابل توثیق اموال شرکت و پیشنهاد اخذ اعتبار از موسسات اعتباری غیربانکی به هیئت مدیره. خریدهای داخلی بابت هر نوع موادلازم، قطعات و اجناس مورد نیاز شرکت و نیز خرید و فروش اموال ازجمله فروش ضایعات و تعمیرات اساسی مطابق آئین نامه معاملات شرکت. واگذاری نمایندگی و عاملیت فروش محصولات و کالاهای بازرگانی شرکت. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر ۶ ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. اجاره، اتخاذ تصمیم نسبت به تعدیل اجاره بهاء و سایر اختیارات مربوط به قراردادهای اجاره و عنداللزوم تخلیه مورد اجاره. پیشنهاد انجام خریدهای خارجی به هیئت مدیره شرکت و زمزم ایران. تفویض اختیارات برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین حق الزحمه امور مذکور. اقامه هر نوع دعوی حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خوانده در کلیه مراحل قضائی با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی اعم از حق تجدید نظر، تعیین حقوق و کارشناس، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی تقابل، ادعای جعل، تعیین جاعل، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته، تعقیب عملیات اجرائی، اخذ محکوم به غیر با حق تعیین وکیل با حق وکیل به غیر. پیشنهاد صلح و سازش دعوی به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم. تهیه بودجه سالیانه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره. پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه، ایجاد اندوخته اختیاری علاوه بر اندوخته قانونی و تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره. پیشنهاد سرمایه گذاری در شرکتهای جدید التأسیس یا موجود که موضوع فعالیت آنها با موضوع شرکت مرتبط است به هیئت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. اجرای دقیق کلیه مصوبات هیئت مدیره و مجامع عمومی صاحبان سهام. پ۹۶۰۹۱۳۴۸۷۴۳۸۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14334544
آگهی تغییرات شرکت زمزم تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۰۷۸۱۰۷۲۵۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک