شرکت مارگارین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100239199


شماره ثبت:
4204
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1332/10/20
آدرس:
تهران- خيابان ورامين(كيلومتر3)- خيابان راهبر-پلاك 8 1865855386

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد عباسعلی پورکبیره 642219
آقای سیامک ربیعی 642219
محمود شه رضایی 1082987
علیرضا محمدی 1082987
مهدی قضاتلو 1082987
علیرضا کردیان ممقانی 1082987
علیرضا اطمینان 1082987
آقای محمد باقر عالی 1762154
محمد هادی دادمان 12795358
محمدعلی ضیغمی 13324326
آقای شهاب الدین شمس 13324326
آقای جعفر بیرالوند 13795386
آقای اصغر میرمرتضوی 13910128
محمدرضا شمس 13910128
حسین نیکخواه ابیانه 14092958
آقای رامین رضایی 14193933
محمد نظری 14193933
آقای امیررضا امامی آل آقا 14193933

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642219
آگهی تصمیمات شرکت مارگارینسهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۳۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صافولا بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ به نمایندگی مامون فالح سعیدالداود شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴ بنمایندگی محمد عباسعلی پور به کدملی ۰۰۴۱۰۵۶۷۷۹ شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰ به نمایندگی محبوب احمد شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۸ بنمایندگی سیامک ربیعی به کدملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ شرکت شکر صافولا بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ بنمایندگی غلامرضا زال پور به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ محمد عباسعلی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و مامون فالح سعیدالداود به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سیامک ربیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس با نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۱۲۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067090
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار شماره ملی ۱۰۱۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۱۶۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082987
آگهی تصمیمات شرکت مار گارین سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ که در تاریخ ۶/۳/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات و بطور کلی هرگونه اسناد و مدارکی که برای شرکت ایجاد تعهد نمایند یا از شرکت سلب حق نمایند با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بعلاوه کلیه چکها تا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال با امضاء متفق یک نفر از افراد نامبرده در ذیل و یکی از اعضای هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. محمود شه رضایی به شماره ملی ۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰ علیرضا کردیان ممقانی به شماره ملی ۰۰۶۴۷۸۹۱۸۷ علیرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۲۰۸۷۹ علیرضا اطمینان به شماره ملی ۰۰۵۲۸۵۶۴۰۲ مهدی قضاتلو به شماره ملی ۰۳۲۳۰۶۱۹۰۷ مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۶۵۸۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196084
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای همایون رشیدسید به شماره پاسپورت بی ایکس ۵۱۷۴۶۰۲ را بعنوان نماینده شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر شناه ملی۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰ بجای آقای محبوب احمد به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. پ۱۷۱۴۴۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658764
آگهی تغییرات شرکت مارگارین سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به استان تهران شهرری کیلومتر ۳جاده ورامین شرکت سهامی عام مارگارین به کدپستی ۱۸۶۵۸۵۴۵۵۴تغییر یافت پ۹۳۰۷۱۹۹۱۴۵۵۸۹۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1762154
آگهی تغییرات شرکت مارگارین سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باقر عالی به شماره ملی ۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ به نمایندگی شرکت شکر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. پ۹۳۱۰۱۳۲۲۱۱۸۴۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253412
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۸۹ محبوب احمد به جای محمد سعید پارساپور به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر تهران برای بقیه مدت به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شد بقیه سمت‌ها و حق امضا به قوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10791227
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صافولا بهشهر و شرکت صنعتی بهشهر و شرکت شکر صافولا بهشهر و شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند و شرکت حمل و نقل و ریلی بهبار بهشهر. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۸۹ محمد عباسعلی پور به نمایندگی شرکت صنعتی بهشهر به سمت رئیس هیئت مدیره، مامون فالح سعیدالداود به نمایندگی شرکت صافولا بهشهر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، سیامک ربیعی به نمایندگی روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند بهشهر به سمت مدیرعامل و محبوب احمد به نمایندگی از شرکت حمل و نقل ریلی بهبار بهشهر و غلامرضا زال پور به نمایندگی شرکت صافولا بهشهر به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره در صورت عدم حضور رئیس و نایب رئیس با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10955839
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین (سهامی عام) بشماره ثبت۴۲۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۱/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۷/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بسمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12789588
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۴به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی رازدار به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند حسابداران رسمی به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت شکر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ شرکت پاکسان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ شرکت گلتاش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. پ۹۵۰۲۲۱۳۸۷۷۲۲۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795358
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰ به نمایندگی از (شرکت گلتاش سهامی عام شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳) به سمت رئیس هیأت مدیره.. آقای محمدعلی ضیغمی به شماره ملی ۵۹۳۹۴۴۷۶۲۷، به نمایندگی از (شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر سهامی خاص به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰) به سمت نائب رئیس هیأت مدیره.. آقای سیامک ربیعی به شماره ملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹، به نمایندگی از (شرکت پاکسان سهامی عام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای جعفر بیرالوند به شماره ملی ۰۰۵۷۴۱۶۸۳۴، به نمایندگی از (شرکت قند نیشابور سهامی عام شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸) به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمدهادی دادمان به شماره ملی ۰۰۶۸۳۳۳۰۴۸، به نمایندگی از (شرکت شکر سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰) به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیأت مدیره ودر صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس، با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیأت مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۲۲۵۸۶۷۸۰۰۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13229652
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰ به نمایندگی ازشرکت گلتاش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدهادی دادمان به شماره ملی ۰۰۶۸۳۳۳۰۴۸، به نمایندگی از شرکت شکر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای جعفر بیرالوند به شماره ملی ۰۰۵۷۴۱۶۸۳۴، به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای سیامک ربیعی به شماره ملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹، به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدعلی ضیغمی به شماره ملی ۵۹۳۹۴۴۷۶۲۷، به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره ودر صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۱۱۱۵۹۷۶۹۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324326
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰ به نمایندگی ازشرکت گلتاش شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدعلی ضیغمی به شماره ملی ۵۹۳۹۴۴۷۶۲۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای جعفر بیرالوند به شماره ملی ۰۰۵۷۴۱۶۸۳۴ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای سیامک ربیعی به شماره ملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای شهاب الدین شمس به شماره ملی ۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱، به نمایندگی از شرکت شکر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۰۷۶۷۸۱۴۱۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420485
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند پ۹۶۰۲۱۹۲۴۹۳۴۳۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795386
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰، به نمایندگی ازشرکت گلتاش (شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳) به سمت رئیس هیات مدیره. آقای جعفر بیرالوند به شماره ملی ۰۰۵۷۴۱۶۸۳۴، به نمایندگی از شرکت قند نیشابور (شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای شهاب الدین شمس به شماره ملی ۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱، به نمایندگی از شرکت شکر (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰) به سمت عضو هیات مدیره. آقای آقای امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی ۳۲۵۱۲۵۹۳۲۶، به نمایندگی از شرکت پاکسان (شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸) به سمت عضو هیات مدیره. آقای حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی ۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳، به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۱۲۷۶۳۲۶۲۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848441
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۹۶ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۰۸۶ - ۳۱۹۹۲۴ / ۹۶۹ مورخ۰۴/۱۰/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۸۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات حال شده مبلغ ۲۳۶۰۹۶۱۷۲۱۸۲ ریال و محل سود انباشته مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال وآورده نقدی بمبلغ ۴۳۹۰۳۸۲۷۸۱۸ ریال طی گواهی شماره ۲۰۹/۷۰۴/۵۰ مورخ ۲۴/۰۵/۹۶ و گواهی شماره ۴۸۰/۷۰۴/۵۰ مورخ ۲۱/۰۹/۹۶ بانک تجارت شعبه مارگارین افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۶۱۱۱۰۶۷۷۱۴۵۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13910128
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰، به نمایندگی ازشرکت گلتاش به شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای محمدرضا شمس به شماره ملی ۰۴۹۰۱۹۰۳۴۰، به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی ۳۲۵۱۲۵۹۳۲۶، به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضو هیات مدیره. آقای حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی ۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳، به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای شهاب الدین شمس به شماره ملی ۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱، به نمایندگی از شرکت شکر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم حضور رئیس، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۲۱۲۲۵۱۳۶۲۲۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971012
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین رضائی به کدملی ۰۰۴۱۸۵۹۲۶۱ به نمایندگی ازشرکت شکر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۲۰۸۷۸۹۴۰۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023847
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رازدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: شرکت گلتاش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳، شرکت سهامی قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸، شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸، شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ و شرکت شکر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰، اعضاء علی البدل: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ پ۹۷۰۲۲۲۶۶۹۲۱۴۴۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092958
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر میرمرتضوی به شماره ملی ۰۳۸۴۰۳۷۰۷۰ به نمایندگی از شرکت گلتاش شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳به سمت رئیس هیات مدیره، آقای محمدرضا شمس به شماره ملی ۰۴۹۰۱۹۰۳۴۰ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی ۳۲۵۱۲۵۹۳۲۶ به نمایندگی از شرکت پاکسان شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی ۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به سمت عضو هیات مدیره، آقای رامین رضائی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۵۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت شکر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و در صورت عدم حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیات مدیره ومهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل باستناد مفاد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه به شرح ذیل تعیین و تصویب نمودند: ۱. اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش و … طبق مقررات قانونی، اساسنامه و ائین نامه‌های ذیربط. ۲. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ۳. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به استثناء آئین نامه معاملات که به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خواهد بود، ۴. تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیات مدیره. ۵. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و وظایف و تفویض اختیار کارکنان، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، عزل، تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مزایای پایان خدمت کارکنان انفصالی. ۶. تهیه ساختار سازمانی و نیز برنامه و بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیات مدیره. ۷. افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، ۸. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ۹. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، ۱۰. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، ۱۱. اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، ۱۲. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۱۳. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هرگونه استقراض به هر مبلغ، به هر مدت و به هر میزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ۱۴. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا (درخصوص اعتبارات دریافتی جهت شرکت) ۱۵. عقد هرگونه اجاره (اعم از آنکه شرکت موجر باشد یا مستاجر) و اقاله و فسخ آنها، تقاضای تعدیل اجاره بهاء، تخلیه عین مستاجره و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و همچنین درخواست تجدیدنظر در آراء صادره یا اجرای آن. ۱۶. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ۱۷. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیات مدیره. ۱۸. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پس از تصویب هیات مدیره. ۱۹. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها پس از تصویب هیات مدیره. ۲۰. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانونی به هیات مدیره. ۲۱. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیات مدیره. ۲۲. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره. ۲۳. پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت در داخل یا خارج از کشور و همچنین پیشنهاد سرمایه گذاری و یا مشارکت در شرکتها و موسسات دیگر خارج از کشور به هیات مدیره. ۲۴. اجرای تصمیمات مجامع عمومی شرکت و مصوبات هیات مدیره و انجام کلیه تشریفات قانونی مربوطه. پ۹۷۰۴۰۴۹۱۸۹۱۹۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193933
آگهی تغییرات شرکت مارگارین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین رضائی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۵۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت شکر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۲۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. و محمدرضا شمس به شماره ملی ۰۴۹۰۱۹۰۳۴۰ به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امیررضا امامی آل آقا به شماره ملی ۳۲۵۱۲۵۹۳۲۶ به نمایندگی از شرکت پاکسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۹۸۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و حسین نیکخواه ابیانه به شماره ملی ۰۰۷۵۲۳۳۰۵۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و محمد نظری به شماره ملی ۰۰۵۹۱۰۲۹۶۹ به نمایندگی از شرکت گلتاش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۷۳ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۱۰۶۰۸۲۸۷۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه