شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100236012


شماره ثبت:
154
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1367/5/9
آدرس:
ساوجبلاغ اتوبان كرج .قزوين نرسيده به پل كردان جنب كارخانه سوپا بلوار كاوش 3365166133

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9546887
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۸۷ که تاریخ ۱۲/۱۲/۸۸ واصل شده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۶ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و آقای نادر زندی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973084
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۲/۸۹ پیرو آگهی شماره ۲۴۷۳۶ مورخ ۸/۲/۸۹ مندرج در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۲۹/۹/۸۹ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه، صورتهای سود وزیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی و آقای نادر زندی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288807
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ طبق آگهی دعوت شماره ۲۵۰۰۳ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۰منتشر در روزنامه اطلاعات و صورتجلسه تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۰ که تاریخ ۱۹/۶/۹۰ واصل شد تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه صورتهای سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ مورد تصویب قرارگرفت. ۲موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون گستران پیشگام بعنوان بازرس اصلی و آقای نادر زندی بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10430525
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۸۸ که در تاریخ ۱۲/۱۲/۸۸ واصل گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. اداره ثبت اسناد ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480717
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ که تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۰ واصل شده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موارد بندهای ۱ و ۲ و ۴ (به استثناء مدیران و بالاتر) ۷ و ۸ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ از ماده ۵۰ اساسنامه مربوطه به اختیارات هیئت مدیره مندرج در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10618536
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۸۸ طبق آگهی دعوت ۲۴۶۱۲ ۱۸/۸/۸۸ منتشر در روزنامه اطلاعات که تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ واصل شده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان سید حسن احمدی، فرشید افتخاری توکلی، سید داود خراسانی، کیانوش همتیان و محمد برزگر به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۸۸ آقای سید حسن احمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای فرشید افتخاری توکلی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید داود خراسانی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت اسناد و املاک شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949283
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت‌های سود وزیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مدیریت آرا به شماره ۸۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۴۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۱۶۷۸۷۸۳۹۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988362
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت از مبلغ ۱۶۴۷۰۰۰۰۰۰۰ به مبلغ ۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ منقسم ۵۵۰۰۰۰۰۰ سهم هزار ریالی با نام از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت. و ماده. شش اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید ش۹۵۰۶۰۶۶۱۹۱۱۹۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521337
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه وصورت‌های سود وزیان منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره ثبت۱۳۹۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مدیریت آرا به شماره ۸۹۸۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۴۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات ودنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۶۰۴۲۸۸۱۶۴۰۳۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545483
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هیات مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲۱۳، ۱۸، ۱۹، ۲۰ را به مدیرعامل تفویض نمود ش۹۶۰۵۱۵۹۴۷۴۲۲۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545493
آگهی تغییرات شرکت صنایع ماشین ابزار ایران خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۶۰۱۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد شاه صفی رئیس هیات مدیره به شماره ملی ۰۰۵۴۰۰۱۳۶۶وآقای علی اوسط خیری نایب رئیس هیات مدیره به شماره ملی ۵۹۰۹۶۲۳۸۹۳و آقای حمید رضا شاهین فر مدیر عامل و عضو هیات مدیره به شماره ملی ۰۰۵۲۷۹۰۰۴۵وآقای محمد صالح غفوریان عضو هیات مدیره به شماره ملی۲۱۲۱۴۲۷۹۱۰وآقای ایمان احتشام شهابی عضو هیات مدیره به شماره ملی ۰۰۵۷۰۶۶۵۲۳وبه عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین مکاتبات اداری و مشارکتهای تجاری و اقتصادی بجز نقل و انتقالات اقلام منقول و غیر منقول با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت و همچنین در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۶۰۵۱۵۳۶۷۵۳۰۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه