شرکت سیمان فارس و خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100235615


شماره ثبت:
4081
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1332/5/17
آدرس:
تهران خ شهيد دكتر بهشتي خ پاكستان ك 4 پ 4 1531635113

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدمسعود سمیعی نژاد 743504
صادق افشار 1015771
محمدرضا سیفی 1015771
سید قوام الدین شاهرخی 1015771
حسام طهماسیان 1015771
آقای حمید فرمانی باروق 1015771
آقای علی عبدالله نژاد 1091010
حبیب‎اله بوربور 9731657
آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی 9731657
آقای محمدرضا منتظری 9731657
حمیدرضا رفیعی 9731657
آقای سید محسن محسنی شکیب 10041868
آقای حسن زیاری 10221034
آقای حافظ کمال هدایت 12725591
آقای جواد داوری آشتیانی 12725591
مجتبی تقی پور 12725591
مرتضی لطفی 12725591
آقای سیدبهاءالدین علائی فرد 12725591
مصطفی پارسا 12725591
مجتبی حقیقت جو 13795579
آقای علی محمد حریری 13795579
عباس صفاکیش 13795579
آقای غلامعباس میرزائی 13795579
آقای علی کریمی 13795579
آقای مصطفی خانزادی 14349790

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 722930
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بشماره ثبت۴۰۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۲۷۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726429
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بشماره ثبت۴۰۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۲۷۴۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743504
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستانسهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ محمدمسعود سمیعی نژاد با کدملی ۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ به جای محسن محسنی شکیب با کدملی ۰۰۴۲۶۵۴۸۹۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۱۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946641
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بشماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به ش. م۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ به نمایندگی سید قوام الدین شاهرخی به کدملی۴۰۷۰۵۷۰۴۳۸ بجای محمدمسعود سمیعی نژاد به ش. ملی۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ش. ملی۱۲۳۹۷۵۸۶۴۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. سمت سایر اعضا و مدیرعامل و حق امضا کماکان به قوت خود باقی است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۷۰۷۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015771
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: حمیدرضا رفیعی کشتلی به ک م ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ و حسن زیاری به ک م ۴۵۶۸۸۶۶۱۶۲ بسمت اعضای هیئت مدیره صادق افشار به ک م ۰۰۴۵۲۲۹۱۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره مرتضی لطفی به ک م ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ بجای اسفندیار سالاروند به ک م ۴۲۱۹۴۴۲۶۸۶۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و حسام طهماسیان به ک م ۲۱۴۱۸۲۸۱۱۲ بجای محمدرضا سیفی به ک م ۳۹۶۱۶۷۲۴۹۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره حمید فرمانی باروق به ک م ۱۴۶۱۸۲۶۵۵۱ بجای سید قوام الدین شاهرخی به ک م ۴۰۷۰۵۷۰۴۳۸ نماینده شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به ش م ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان بشرح پیوست صورتجلسه تعیین و تصویب گردید امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۶۴۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091010
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۲/۹۲ که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید آقای علی عبداله نژاد به شماره ملی ۰۰۳۶۳۲۵۵۱۱ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به جای آقای خلیل جعفرزاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۶۶۳۰۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189076
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد حریری کدملی شماره ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ بجای آقای حسن زیاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۷۱۱۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236554
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ و شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ پ۱۷۳۳۶۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313060
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پارسا دارای کد ملی ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه دارای شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی لطفی دارای کد ملی شماره ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای حافظ کمال هدایت دارای کد ملی شماره ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید بهاءالدین علائی فرد دارای کد ملی شماره ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان دارای شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد داوری آشتیانی دارای کد ملی شماره ۰۰۴۵۷۱۸۳۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی محمد حریری دارای کد ملی ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجتبی تقی پور دارای کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۶۵۵۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671465
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۳ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۲۹۵۴۲۱۵۶۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731657
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام بشماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ محسن محسنی‎شکیب به کدملی ۰۰۴۲۶۵۴۸۹۰ به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ بسمت رئیس هیات مدیره و حبیب‎اله بوربورحسین‎بیگی به کدملی ۶۵۸۹۸۸۸۲۰۵ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا منتظری به کدملی ۲۲۹۹۷۸۷۱۴۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیات‎مدیره و حسام طهماسیان به کدملی ۲۱۴۱۸۲۸۱۱۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و سید عبدالحمید ثمره‎هاشمی‎شجره به کدملی ۲۹۹۲۰۲۸۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ و حسن زیاری به کدملی ۴۵۶۸۸۶۶۱۶۲ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ و حمیدرضا رفیعی‎کشتلی به کدملی ۲۰۶۲۸۸۷۳۵۳ به نمایندگی شرکت سرمایه‎گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان اعضای هیات‎مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شامل چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‎مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه مکاتبات و مراسلات عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۳ بند بشرح پیوست صورتجلسه تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946392
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) بشماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9975188
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: صادق افشار ۰۰۴۵۲۲۹۱۰۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به ش م ۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسفندیار سالاروند به ش م ۴۲۱۹۴۲۶۸۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ش م ۱۲۳۹۷۵۸۶۸۲ به عنوان نماینده شرکت سیمان ارومیه به ش م ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ و محمدرضا سیفی به ش م ۳۹۶۱۶۷۲۴۹۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ جهت بقیه مدت تصدی بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041868
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ محمدمسعود سمیعی نژاد با کدملی ۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ به جای محسن محسنی شکیب با کدملی ۰۰۴۲۶۵۴۸۹۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10162049
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده بشماره ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ هیئت مدیره حدود اختیارات خود را مشتمل بر ۱۹ بند به شرح پیوست در صورتجلسه مزبور را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10221034
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۸۹ حسن زیاری به کدملی ۴۵۶۸۸۶۶۱۶۲ به جای مسعود خوانساری بعنوان نماینده صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10691881
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۵/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تامین اجنماعی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12725591
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی لطفی دارنده کدملی شماره ۱۸۲۹۲۰۱۱۱۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حافظ کمال هدایت دارنده کدملی شماره ۰۰۴۴۴۲۴۶۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدبهاء الدین علائی فرد دارنده کدملی شماره ۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد داوری آشتیانی دارنده کدملی شماره ۰۰۴۵۷۱۸۳۹۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی پارسا دارنده کدملی شماره ۱۵۳۱۸۳۶۶۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی محمد حریری دارنده کدملی شماره ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی تقی پور باکدملی شماره ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و ایین نامه‌های ذیربط. تهیه و تنظیم مقررات و ایین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه و تنظیم طرحهای جدید و طرحهای توسعه فعالیتهای شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب (دو ماه قبل از پایان سال مالی). استقراض و تحصیل اعتبار با رهن یا بدون رهن با تصویب قبلی هیئت مدیره بمنظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. عقد هر گونه پیمان و قرارداد با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص و بنگاهها با اخذ وثیقه یا تضمین کافی و صدور و ظهرنویسی چک‌ها و سفته‌ها و سایر اسناد در جهت موضوع شرکت با رعایت ماده ۴۰ اساسنامه. خرید و فروش تجهیزات اداری، دارائیهای ثابت، اوراق بهادار با رعایت ایین نامه معاملات. انجام کلیه امور مالی شرکت شامل حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیها، افتتاح حساب جاری و ثابت در بانکها، ثبت دفاتر قانونی و تنظیم اسناد بر اساس قانون و اصول حسابداری، تهیه بموقع ترازنامه و حساب سود و زیان. انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت. (در مورد معاونین و مدیران با تصویب هیئت مدیره). تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر ایین نامه‌های شرکت. دفاع یا طرح دعوی برای حفظ منافع و حقوق شرکت در تمامی مراحل و با تمام اختیارات در رجوع به دادگاههای قضائی و اداری و هیئت‌های حل اختلاف و تعیین حکم و کارشناس و دعوی متقابل و ثالث و دفاع از آنها و حق فسخ و استرداد دعوی و شکایت و تعیین وکیل با حق توکیل به غیرو دادن اختیارات لازم به وکیل و عزل وی و حل و فصل دعاوی و اختلافات و وصول مطالبات شرکت. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و قانون مالیاتها و سایر قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت ایین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره ودر چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ۹۵۰۱۱۵۱۱۳۶۱۱۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13054774
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. پ۹۵۰۷۱۳۹۶۳۳۴۱۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13359123
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۱۰/۲۵۵۰۴۱ , ۹۵۹ مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد ریال به ۵۶۲۵ میلیارد ریال منقسم به ۵۶۲۵ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی به موجب گواهی شماره ۱۶۵/۱۹۵/۳۲ مورخه ۱۷/۱۱/۹۵ بانک تجارت شعبه چهارراه جمهوری تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۲۲۵۳۸۶۵۱۵۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646026
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی تعیین گردید روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵ شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ شرکت سیمان ارومیه با شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۷۱۶۴۵۲۶۵۰۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795579
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صفاکیش دارای کدملی شماره ۰۰۴۱۶۶۰۴۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بعنوان عضو هیئت مدیره. و مدیرعامل آقای مجتبی حقیقت جو دارای کدملی شماره ۰۰۳۲۸۱۰۴۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای غلامعباس میرزائی دارای کدملی شماره ۰۵۳۲۰۳۱۶۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حمید فرمانی باروق دارای کدملی شماره ۱۴۶۱۸۲۶۵۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت کارخانجات سیمان صوفیان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی محمد حریری دارای کدملی شماره ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ به نمایندگی شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نویدپارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی کریمی دارای کدملی شماره ۱۶۵۲۲۹۹۵۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ بعنوان عضو هیئت مدیره. تعیین گردیدند حدود اختیارات تفویض شده به مدیرعامل بشرح زیر تعیین گردید اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید، فروش طبق قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه‌های ذیربط. تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی، اداری، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و سازمانی برای حسن جریان امور شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهائی. تهیه و تنظیم طرحهای جدید و طرحهای توسعه فعالیتهای شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بموقع بودجه شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب (دو ماه قبل از پایان سال مالی). استقراض و تحصیل اعتبار با رهن یا بدون رهن با تصویب قبلی هیئت مدیره بمنظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. عقد هر گونه پیمان و قرارداد با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص و بنگاهها با اخذ وثیقه یا تضمین کافی و صدور و ظهرنویسی چک‌ها و سفته‌ها و سایر اسناد در جهت موضوع شرکت با رعایت ماده ۴۰ اساسنامه. خرید و فروش تجهیزات اداری، دارائیهای ثابت، اوراق بهادار با رعایت آیین نامه معاملات. انجام کلیه امور مالی شرکت شامل حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیها، افتتاح حساب جاری و ثابت در بانکها، ثبت دفاتر قانونی و تنظیم اسناد بر اساس قانون و اصول حسابداری، تهیه بموقع ترازنامه و حساب سود و زیان. انجام کلیه امور اداری شامل استخدام، تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش و نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت. (در مورد معاونین و مدیران با تصویب هیئت مدیره) تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آیین نامه‌های شرکت. دفاع یا طرح دعوی برای حفظ منافع و حقوق شرکت در تمامی مراحل و با تمام اختیارات در رجوع به دادگاههای قضائی و اداری و هیئت‌های حل اختلاف و تعیین حکم و کارشناس و دعوی متقابل و ثالث و دفاع از آنها و حق فسخ و استرداد دعوی و شکایت و تعیین وکیل با حق توکیل به غیرو دادن اختیارات لازم به وکیل و عزل وی و حل و فصل دعاوی و اختلافات و وصول مطالبات شرکت. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه درخصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینگی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیئت مدیره. اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و قانون مالیاتها و سایر قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی. مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌های شرکت و مصوبات هیئت مدیره و در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۱۰۱۲۵۸۱۷۱۶۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216160
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۱۳۹۷ مورد تصویب قرارگرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اطلاعیه و آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۲۴۵۲۹۸۳۴۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14349790
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی خانزادی دارای کدملی شماره ۰۴۳۹۸۳۸۹۳۲ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۹۱۸۱۷۲۳۳۲۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه