شرکت سیمان شرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100233725


شماره ثبت:
45928
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1332/2/12
آدرس:
خيابان دانشگاه 21 اسرار 1/2 پلاك 47 9138845164

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اصغر گرشاسبی 12682533
آقای علی محمد بد 12682533
آقای محمدرضا عرفانی 12682533
آقای سعید نایب 13030671
بهروز زندی 13299283
آقای حمیدرضا گلشاهی 13537908
آقای محمدرضا اولی 13537908
آقای علی توکلی 13878779
حسن خوشپور 13878779
آقای احمد پایه دار اردکانی 13878779

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 731429
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۵۹۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل می‌باشند: شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس و خوزستان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعباس میرزائی و شرکت سیمان سپاهان سهامی عام با نمایندگی آقای شهریار تولایی و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای علی محمدبد و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی لطفی و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای حسن سزاوارذاکران ۲ سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای علی محمد بد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای حسن سزاوارذاکران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی لطفی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس و خوزستان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعباس میرزائی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان سپاهان سهامی عام با نمایندگی آقای شهریار تولایی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی توکلی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.۴ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۱۴۱۷۹۱۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519057
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۵۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۱۸۴۷۹۴۷ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519059
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۵۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شد. آقای علی محمد بد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره. آقای حسن سزاوار ذاکران به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای شهریار تولائی به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره. آقای حمید اقبالیان به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره. آقای کیومرث موسیوند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره. آقای علی توکلی به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق بهادار، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و امضا کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ تفویض اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تصویب شد. ش۱۸۴۷۹۴۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623257
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق سهامی عام شماره ثبت ۴۵۹۲۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تعویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۴۰ میلیارد ریال بمبلغ ۱۰۹۲ میلیارد ریال و افزایش تعداد سهام از ۰۰۰/۰۰۰/۸۴۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی به ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۲/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی با نام از طریق تبدیل مطالبات حال شده و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و آگهی‌های پذیره نویسی منتشره در روزنامه خراسان مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ و روزنامه اطلاعات مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ در خصوص اعمال ماده ۱۶۹ و ۱۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و همچنین آگهی‌های منتشره روزنامه‌های جهان اقتصاد و اطلاعات و خراسان و دنیای اقتصاد همگی مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ در خصوص اعمال مواد ۱۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ ۴۹۰/۲۶۲/۹۰۷/۲۲۱ ریال از حساب بدهی شرکت بحساب سرمایه و گواهی شماره ۲۵۹/۹۳/۲۰۹ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۳ بانک پاسارگاد شعبه خیابان الوند تهران مبنی بر واریز مبلغ ۵۱۰/۷۳۷/۰۹۲/۳۰ ریال بحساب سپرده مخصوص افزایش سرمایه، هیئت مدیره افزایش مزبور را عملی دانسته و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۹۲ میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۲/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۱۸۶۸۳۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718775
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.. روزنامه‌های کثیرالانتشار خراسان و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۱۱۵۷۴۶۶۶۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9716688
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۴/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل می‌باشند: شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس و خوزستان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعباس میرزائی و شرکت سیمان سپاهان سهامی عام با نمایندگی آقای شهریار تولایی و شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای علی محمدبد و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی لطفی و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای حسن سزاوارذاکران ۲ سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۴/۹۳ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای علی محمد بد به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر سهامی عام با نمایندگی آقای حسن سزاوارذاکران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی لطفی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس و خوزستان سهامی عام با نمایندگی آقای غلامعباس میرزائی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان سپاهان سهامی عام با نمایندگی آقای شهریار تولایی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی توکلی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود.۴ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853035
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شرق سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به کدملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سال مالی در ماده ۴۸ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658888
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و شماره ثبت ۱۴۱۸۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۶۸۶۰۰ و شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۴۱۱۲۶۸۷۵۹۴۰۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682533
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محمد بد به شماره ملی ۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ به نمایند گی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به سمت رییس هیات مدیره و آقای علی توکلی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳ به نمایند گی از شرکت سرمایه گذاری دی به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای سعید نایب به شماره ملی۰۰۶۴۷۸۱۹۹۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمدرضا عرفانی به شماره ملی۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهروز زندی (خارج از اعضا) به شماره ملی ۰۰۴۱۰۴۲۵۰۶ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال برگزیده شدند.. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل ویکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. ش۹۴۱۲۰۹۵۳۴۹۸۱۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686731
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۷۸۸۵۹۷. شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰. شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵. شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷. شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ ش۹۴۱۲۱۲۸۸۳۵۹۴۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12689019
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۶۲ ۲۱۰۴۴۳ , ۹۴۹ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باتوجه به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ و آگهی‌های پذیره نویسی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۴ و روزنامه خراسان مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۴ موضوع اعمال مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ مبنی بر انتقال مبلغ ۱۵۹۱۳۳۵۴۲۰۰۰ ریال از حساب مطالبات سهامداران به حساب سرمایه و واریز مبلغ ۷۷۶۷۳۵۴۰۰۰ ریال توسط سهامداران به حساب سپرده افزایش سرمایه و همچنین آگهی‌های پذیره نویسی منتشره در روزنامه‌های اطلاعات و خراسان و دنیای اقتصاد و جهان اقتصاد به تاریخهای ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۰۸/۱۱/۱۳۹۴ موضوع اعمال ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و گواهی شماره ۴۸۱/۱۶۲۹/۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ بانک صادرات شعبه چهارراه گلستان مشهد مبنی بر واریز مبلغ ۶۷۸۷۹۱۰۴۰۰۰ ریال به حساب سپرده‌ای که جهت افزایش سرمایه در نظر گرفته شده بوده است هیئت مدیره افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۱۰۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳۲۶۷۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال شامل مبلغ ۱۵۹۱۳۳۵۴۲۰۰۰ ریال ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۷۷۶۷۳۵۴۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران و مبلغ ۶۷۸۷۹۱۰۴۰۰۰ ریال از محل پذیره نویسی عمومی را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۸۰/۳۲۶/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۷۸۰/۳۲۶/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی می‌باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است. ش۹۴۱۲۱۳۵۱۳۲۸۹۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030671
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۶ به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سعید نایب کدملی ۰۰۶۴۷۸۱۹۹۲ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره.. آقای علی توکلی کدملی ۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیات مدیره.. آقای بهروز زندی کدملی ۰۰۴۱۰۴۲۵۰۶ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره.. آقای محمدرضا اولی کدملی ۰۹۴۳۳۵۳۲۱۱ به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره.. آقای علی اصغر گرشاسبی ب کدملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیات مدیره. آقای بهروز زندی شماره ملی ۰۰۴۱۰۴۲۵۰۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید ۲ کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۵۰۶۲۹۹۹۲۷۷۸۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299283
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا گلشاهی به شماره ملی ۴۵۹۱۲۸۳۹۷۶ جایگزین آقای علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۱۲۷۵۲ به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به سمت عضو هیئت مدیره گردید در نتیجه ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ به شرح ذیل می‌باشد:. شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ و شماره ثبت ۴۷۶۱ به نمایندگی آقای سعید نایب به شماره ملی ۰۰۶۴۷۸۱۹۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره.. شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷ و شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹ به نمایندگی آقای علی توکلی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره.. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ و شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ به نمایندگی آقای بهروز زندی به شماره ملی ۰۰۴۱۰۴۲۵۰۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل.. شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ و شماره ثبت ۱۸۸ به نمایندگی آقای محمدرضا اولی به شماره ملی ۰۹۴۳۳۵۳۲۱۱ به سمت عضو هیات مدیره.. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شماره ثبت ۴۰۸۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا گلشاهی به شماره ملی ۴۵۹۱۲۸۳۹۷۶ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۱۱۱۹۶۵۴۴۸۵۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308686
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی به استناد نامه شماره ۰۷۷ - ۲۵۶۴۰۸/ ۹۵۷ مورخ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و در اجرای ماده۱۷۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی صادر می‌گردد. ش۹۵۱۱۲۶۲۶۸۳۹۸۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308687
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار خراسان، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵و شماره ثبت۱۴۱۸۷ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳و شماره ثبت ۲۲۰۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۵ انتخاب گردیدند - صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۱۲۶۹۲۶۴۸۳۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430212
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۰۰۹ - ۲۵۶۴۰۸ / ۹۶۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و با توجه به آگهی پذیره نویسی مندرج در روزنامه‌های اطلاعات و خراسان مورخ ۷/۷/۹۵ و آفرینش و بورس مورخ ۲/۱۲/۹۵ در اجرای مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و گواهی‌های شماره۴۷۳/۱۶۲۹/۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و شماره ۲۶/۱۶۲۹/۹ مورخ ۲۷/۱/۹۶ بانک صادرات شعبه چهارراه گلستان مبنی بر واریز مبلغ ۱۷۲۷۷۴۵۴۹۰۰۰ ریال به حساب سپرده مخصوص جهت افزایش سرمایه از محل اورده نقدی و مبلغ ۱۱۵۴۰۰۵۴۵۱۰۰۰ ریال از محل مطالبات سهامداران، هیئت مدیره افزایش مزبور را عملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۲۶۵۳۵۶۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۲۶۵۳۵۶۰۰۰۰سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۶۰۲۲۵۵۳۲۷۰۴۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437384
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن خوشپور به شماره شناسنامه ۱۲۹۲ و شماره ملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۶ انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۳۰۶۰۸۷۵۸۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537908
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ به شرح ذیل می‌باشد:. شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۶۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰به نمایندگی آقای حسن خوشپور به شماره ملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷ به سمت رئیس هیات مدیره.. شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷ به نمایندگی آقای علی توکلی به شماره ملی ۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره.. شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به نمایندگی آقای احمد پایه دار اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل.. شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۸ وشناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ به نمایندگی آقای محمدرضا اولی به شماره ملی ۰۹۴۳۳۵۳۲۱۱ به سمت عضو هیات مدیره.. شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت ۴۰۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی آقای حمیدرضا گلشاهی به شماره ملی ۴۵۹۱۲۸۳۹۷۶ به سمت عضو هیات مدیره. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضای اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۰۹۴۲۸۳۱۳۷۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878779
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن خوشپور به کد ملی ۰۰۴۵۵۹۵۵۷۷ به نمایندگی از شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۶۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای علی توکلی به کد ملی ۲۴۱۰۸۶۶۸۸۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محمدرضا عرفانی به کد ملی ۳۰۵۱۱۱۲۷۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا اولی به کد ملی ۰۹۴۳۳۵۳۲۱۱ به نمایندگی از شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۸ وشناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای احمد پایه دار اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۵۴۰۰۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد، قراردادها و اوراق تعهدآور شرکت، با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء کلیه مکاتبات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. بعضی از اختیارات هیأت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. ش۹۶۱۱۲۸۱۵۶۳۰۷۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878789
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶و شماره ثبت ۱۹۵۹۶ (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و شماره ثبت ۱۹۷۰ (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی خراسان به منظور درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی آتی تعیین شد. ش۹۶۱۱۲۸۱۱۰۸۳۶۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878804
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۵۶۵۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۶۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۹۱۴۰ شرکت سرمایه گذاری دی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۵۷ شرکت سیمان کردستان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۸ وشناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۱۳۹ شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۳۷۷۴۲ ش۹۶۱۱۲۸۵۹۰۳۳۰۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381471
آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵

آگهی تغییرات شرکت سیمان شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۳۷۲۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۲۳۳۹/۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶و شماره ثبت ۱۹۵۹۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ و شماره ثبت ۱۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و روزنامه خراسان به منظور درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی آتی تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه