شرکت گروه بهمن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100231402


شماره ثبت:
3939
تعداد بازدید:
33
تأسیس:
1331/11/16
آدرس:
تهران-شهر تهران-ايران خودرو-خيابان خاكي-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 279-طبقه همكف-- 1399939711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای منوچهر منطقی , 970565
محمدرضا مدرس خیابانی 970565
آقای مسیح مشهدی تفرشی 970565
محمود کمانی 970565
آقای سید مهدی متولیان 1194875
آقای ناصر بیک زاده مرزبانی 1194875
آقای محمد اسکندری 1194875
آقای محمدرضا سروش 1194875
آقای علی رستمی 1705156
آقای کاظم معتمدی فر 1705156
غلامحسن تقی نتاج ملکشاه 1705156
رضا عاصم نخجوانی 1705156
آقای مسعود مهردادی 10757263
آقای حسن عموزاده 12967467
آقای ناصر شاهباز 12967467
آقای مهندس مرتضی شفیعی 12967467
منصور پورزرین 13056697
آقای بیوک علیمرادلو 13056697
حمیدرضا منجی 14236934
آقای یوسف جوانگروه 14236934
محمد ضرابیان 14236934

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 970565
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: مسیح مشهدی تفرشی به ک م۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ بجای منوچهر منطقی به ک م ۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به ک م ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود کمانی به ک م ۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴ بجای محمدرضا مدرس خیابانی به ک م ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به ش ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۸۷۷۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066021
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۵۰۶۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176596
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۵۹۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177832
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ (سهامی خاص) ۲ شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان به شناسه ملی ۱۰۲۰۲۴۱۳۵۳ (سهامی خاص) ۳ شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ (سهامی خاص) ۴ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ (سهامی خاص) ۵ شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ (سهامی عام) پ۱۷۰۴۹۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194875
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی متولیان کدملی ۰۴۹۲۹۳۸۹۲۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسیح مشهدی تفرشی کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسکندری کدملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر بیک زاده مرزبانی کدملی ۰۰۴۷۴۷۷۵۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سروش کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله، چک سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۱۳۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652844
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت خودروسازی دیزلی آذربایجان به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳، شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰، شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ و شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۱۴۸۷۱۲۲۷۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705156
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه کدملی۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای علی رستمی کدملی۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای رضا عاصم نخجوانی کدملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای کاظم معتمدی فر کدملی ۶۴۳۹۵۵۴۸۳۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمدرضا سروش کدملی۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب و منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. باستنادمفاد مواد ۱۲۴و ۱۲۸ ل. ا. ق. ت و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را محدود به شرح زیر به مدیرعامل آقای محمدرضا سروش تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیشنهاد پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن با اطلاع هیات مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با اطلاع هیات مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس و بازرس. در سایر موارد به جز موارد فوق الذکر، اختیار با هیأت مدیره خواهد بود. پ۹۳۰۹۰۱۵۲۶۲۵۲۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723138
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان آفریقا بلوار صبا پلاک ۳۷ کد پستی ۱۹۱۷۷۷۳۸۴۴تغییر یافت. پ۹۳۰۹۱۶۷۴۸۶۲۵۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9807259
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام بشماره ثبت۳۹۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد بنمایندگی منوچهر منطقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری غدیر بنمایندگی سیف اله ابراهیمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت شهریار مهستان بنمایندگی مسعود مهردادی بسمت عضو هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن بنمایندگی محمدهاشم بت شکن بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان بنمایندگی مجید بهرامی به سمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات با دو امضاء رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419859
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10757263
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ و شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ و شرکت خودروسازی دیزلی آذربایجان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ و شرکت مهندسی تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ و شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۶/۹۰ منوچهر منطقی به کدملی ۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی سهامی خاص بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مدرس‎خیابانی به کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت خودروسازان دیزلی آذربایجان سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و و مسعود مهردادی به کدملی ۰۰۴۸۷۰۰۴۲۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری تجلی سامانه سهامی عام و ناصر بیک‎زاده‎مرزبانی به کدملی ۰۰۴۷۴۷۷۵۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری غدیر سهامی عام به سمت اعضای هیئت‎مدیره و محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‎گذاری اندیشه محوران سهامی خاص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیرع تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و غیره با ۲ امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با ۲ امضای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11125306
آگهی تصمیمات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951642
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فن پردازان بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ شرکت ویسمن موتوربا شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱ شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱ پ۹۵۰۵۱۷۲۰۲۹۲۲۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967467
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر شاه باز به شماره ملی ۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن عموزاده به شماره ملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای حمید رضا منجی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ضرابیان به شماره ملی ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت منشی هیئت مدیره آقای مرتضی شفیعی به شماره ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیات مدیره اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بها دار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۵۲۴۹۸۶۳۲۷۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002754
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

پیرو آگهی مکانیزه شماره۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۵۶۷۳۹مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۵ آقای محمد ضرابیان با کدملی ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۶۱۴۴۲۱۳۲۲۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13056697
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶، آقای محمد ضرابیان با کد ملی ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵، آقای مرتضی شفیعی با کد ملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰، آقای منصور پورزرین با کد ملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱، آقای بیوک علیمرادلو با کد ملی ۲۸۰۲۴۱۲۷۲۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تجاری آذر آبادگان ماد پارت ارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۷ منصوب گردیدند. آقای حمیدرضا منجی با کد ملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بیوک علیمرادلو با کد ملی ۲۸۰۲۴۱۲۷۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منصور پورزرین با کد ملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۷ منصوب گردیدند. هیئت مدیره اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری از ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۷۱۴۲۳۳۷۳۲۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406062
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک ۲۷۹ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۹۹۳۹۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۲۱۰۹۹۱۸۱۶۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533927
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۰۷۱۸۴۴۷۴۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550092
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف جوانگروه باکد ملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷ به نمایندگی از شرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰ بجای آقای مرتضی شفیعی با کدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶به سمت عضوهیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۶۰۵۱۷۸۶۴۱۱۸۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550103
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۹/۴/۹۶ و مجوز شماه ۰۴۱ - ۳۵۷۲۰۲ , ۹۶۹ مورخ ۲۷/۴/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ ۵۰۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰ ملیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیارد سهم یک هزار ریالی بانام عادی از طریق از محل سود انباشته وسایر اندوخته‌ها و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۵۱۷۱۸۵۳۷۰۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236934
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا منجی با کدملی ۴۳۲۳۳۵۳۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره موظف. مرتضی شفیعی باکدملی ۰۰۵۰۰۹۲۵۹۶ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی تجاری آذرآبادگان مادپارت ارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۳۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف. محمد ضرابیان باکدملی۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره موظف. یوسف جوانگروه باکدملی ۰۰۳۶۸۴۰۷۷۷به نمایندگی ازشرکت فن پردازان بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۶۰ به سمت عضوهیئت مدیره غیرموظف. منصور پورزرین باکدملی ۰۰۴۰۷۰۴۳۰۰به نمایندگی از شرکت ویسمن موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۵۹۷۲۱ به سمت عضوهیئت مدیره ومدیرعامل منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله ازماده ۳۷ اساسنامه و به منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارات مشروحه در بندهای نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با اطلاع هیئت مدیره و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۷۰۸۲۴۵۷۸۱۸۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه