بانک بیمه بازرگانان

شرکت بانک بیمه بازرگانان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100230152
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-چهارراه حافظ-خيابان شهيداحمد محمدبيك-كوچه هاتف-پلاك 2-طبقه سوم-واحد غربي 1138963941
2
افراد
4
آگهی‌ها
3896
شماره ثبت
1331/10/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10322110
آگهی تصمیمات شرکت منحله بانک بیمه بازرگانان سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲
به استناد نامه شماره ۱/۱۴۸۴۶ مورخ ۱۸/۴/۹۰ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران سیدمحمدرضا جمالی به کدملی ۰۰۳۴۴۷۰۵۸۱ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648409
آگهی تغییرات شرکت بانک بیمه بازرگانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲
به استناد نامه شماره ۹۳۳۹/۳۴ مورخ ۲۴/۶/۹۴ رییس هیئت مدیره ومدیرعامل بانک ملی ایران آقای سیدمحمدرضا جمالی دارای کدملی به شماره ۰۰۳۴۴۷۰۵۸۱ به عنوان مدیرتصفیه بانک منحله بیمه بازرگانان به مدت یکسال معرفی می‌گردند. پ۹۴۱۱۱۹۷۰۶۶۸۲۹۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13280815
آگهی تغییرات شرکت بانک بیمه بازرگانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲
آگهی تغییرات شرکت منحله بانک بیمه بازرگانان سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲ به استناد نامه شماره ۱۲۰۹۳ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک ملی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم باغچه سرائی دارای کدملی به شماره ۲۶۱۹۵۹۰۱۴۰ به عنوان مدیر تصفیه بانک منحله بیمه بازرگانان به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894974
آگهی تغییرات شرکت بانک بیمه بازرگانان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۰۱۵۲
به استناد صورتجلسه مدیر تصفیه مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران چهارراه حافظ خیابان شهیداحمد محمدبیک کوچه هاتف پلاک ۲ طبقه سوم واحد غربی کدپستی۱۱۳۸۹۶۳۹۴۱ انتقال یافت. پ۹۶۱۲۰۶۲۲۹۱۳۸۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک