صنعتی بهشهر

شرکت صنعتی بهشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100218034
تهران شهر تهران-65متري فتح-خيابان شهيد حسن باقري-بزرگراه 65متري فتح-پلاك 770-طبقه همكف-- 1386934311
12
افراد
18
آگهی‌ها
3479
شماره ثبت
1330/1/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 642220
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهشهرسهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۳۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صافولا بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ به نمایندگی مامون فالح سعیدالداود و شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۸ بنمایندگی محمد عباسعلی پور به کدملی ۰۰۴۱۰۵۶۷۷۲ و شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰ به نمایندگی محبوب احمد و شرکت مارگارین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹ به نمایندگی سیامک ربیعی به کدملی ۰۶۵۰۱۳۷۷۷۹ و شرکت شکر صافولا بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ بنمایندگی علیرضا شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۱ مامون فالح سعیدالداود به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد عباسعلی پور به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۱۲۲۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082022
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهشهر سهامی عام بشماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۲ و نامه بشماره ۲۹۲۳۶۰۷ ۵/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشاربه ش م ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۱۶۵۷۴۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082986
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهشهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۲ واصل گردید: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و بطور کلی هرگونه اسناد و مدارکی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا از شرکت سلب حق نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. بعلاوه کلیه چکها یا سقف مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال با امضا متفق یک نفر از افراد نامبرده در ذیل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محمود شه رضایی به ک م ۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰ و علیرضا کردیان ممقانی به ک م۰۰۶۴۷۸۹۱۸۷ و علیرضا محمدی به ک م۰۰۷۳۷۲۰۸۷۹ علیرضا اطمینان به ک م ۰۰۵۲۸۵۶۴۰۲ و مهدی قضاتلو به ک م ۰۳۲۳۰۶۱۹۰۷ و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۸۹۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223865
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای همایون رشیدسید به شماره پاسپورت BX ۵۱۷۴۶۰۲ بجای آقای احمد محبوب بنمایندگی از شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۷۲۵۲۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292421
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و سی میلیارد ریال به مبلغ هزار و بیست و سه میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد و بیست و سه میلیون سهم عادی یکهزار ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۲ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۷۵۵۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468454
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر سهامی عام شماره ثبت ۳۴۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. شرکت صافولا بهشهر به و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ و شرکت مدرن به طعم رویان کاوه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶ و شرکت شکر صافولا بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ و شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹ و شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتوگستر بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۰۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537658
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مامون فالح سعید الداود به شماره پاسپورت ۴۲۶۲۷۰ به نمایندگی از شرکت صافولابهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد عباسعلی پور کبیر ره به شماره ملی ۹۱ ۰۵۶۷۷ - ۰۰۴ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسینعلی حریرچی به شماره ملی ۵ - ۵۵۹۰۹۹۱ ۳۷ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد اسلام به شماره پاسپورت۲۹۱۳۳۸۷ به نمایندگی از شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمود شه رضایی به شماره ملی۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰ به نمایندگی از شرکت شکر صافولا بهشهر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محسن کهین پور به شماره ملی ۱ - ۹۹۵۴۴۸ - ۰۰۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ب) کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد - اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۹۳۰۴۳۱۹۹۹۹۸۱۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10268328
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به کدملی۴۲۸۴۱۳۷۰۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764532
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامون فالح سعید الداود به شماره۵۴۷۰۴۲۶ نمایندگی از شرکت صافولابهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد عباسعلی پور کبیر ره به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۶۷۷۹ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند باشناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود شه رضایی به شماره ملی۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰ به نمایندگی از شرکت شکر صافولا بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای حسینعلی حریرچی به شماره ملی ۱۳۷۵۵۹۰۹۹۵ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محسن کهین پور به شماره ملی ۰۰۳۹۹۵۴۴۸۱ به نمایندگی از شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر صورت عدم حضور رئیس و نائب رئیس، با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۲۰۵۶۹۰۷۲۷۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764550
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بیات رایان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمود: شرکت صافولا بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶ شرکت شکر صافولا بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹ شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۲۰۵۳۷۵۱۱۸۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12795391
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
پیرو آگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۷۵۱۱ مورخ ۲۸/۱/۹۵شماره کد فراگیر آقای مامون فالح سعید الداود ۵۴۷۰۴۲۲۶ صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۲۲۵۶۵۳۶۷۱۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12943107
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است عبارت: ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه روغن‌ها و چربی‌های خوراکی، مارگارین و کره به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردیدو با لحاظ بند ۵ فوق الذکر، ماده ۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: موضوع اصلی شرکت عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی، تصفیه روغن و سایر کارخانجات و تولید انواع محصولات از قبیل روغن، پنبه، لینتر، کنجاله. موضوع فرعی: تولید و خرید و فروش محصولات غذایی از قبیل انواع سس قند شکر غلات برنج چای ماکارونی انواع رشته‌های خوراکی آجیل میوه خشک آب میوه انواع رب انواع کمپوت و کنسرو آب معدنی و بسته بندی و توزیع آنها در بازارهای داخلی و خارجی و واردات ماشین آلات، قطعات و لوازم، مواد اولیه و سایر مواد کمکی و بطور کلی هر نوع مایحتاج مورد نیاز برای امور تولیدی و یا برای فروش آنها، صادرات محصولات شرکت و همچنین انجام هر نوع معاملات بازرگانی و صنعتی بطور اعم، انجام سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتهای تولیدی و تجاری. ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه روغن‌ها و چربی‌های خوراکی، مارگارین و کره به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. پ۹۵۰۵۱۱۵۶۵۱۵۴۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327657
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف عزیز رامجو بعنوان جایگزین (آقای حسینعلی حریرچی به شماره ملی ۱۳۷۵۵۹۰۹۹۵) نماینده شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گست، گردید. آقای عبدالرحیم امعرف را بعنوان جایگزین (آقای مامون فالح سعید الداود) نماینده شرکت صافولابهشهر، گردید. با تغییرات فوق الذکر اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی به شرح تعیین گردیدند: آقای عبدالرحیم امعرف کد فراگیر ملی ۹۱۳۴۳۶۹۹ (به نمایندگی از شرکت صافولابهشهر (سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۳۶۵۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲) به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد عباسعلی پور کبیر ره به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۶۷۷۹ (به نمایندگی از شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند سهامی خاص به شماره ثبت۱۰۲۳ وشناسه ملی۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود شه رضایی به شماره ملی۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰ به نمایندگی از شرکت شکر صافولا بهشهر (سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۷۸۲۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای یوسف عزیز رامجو به شماره کد فراگیر ملی ۱۰۱۶۴۹۵۲۳ (به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۷۷۱۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰) به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محسن کهین پور به شماره ملی ۰۰۳۹۹۵۴۴۸۱ به نمایندگی از شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه (سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶) به سمت عضو هیئت مدیره. نحوه امضای اوراق و اسناد تعهد آور به شرح ذیل تعیین گردید: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضای با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء متفق یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای جمال الدین ملک به کد فراگیر ۹۲۴۰۴۰۸۶ معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا آقای جمال الدین ملک معتبر میباشد. پ۹۵۱۲۰۸۵۰۳۱۵۳۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376387
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه بیات رایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۱۱۹۱۲۱۲۸۹۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582167
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال الدین ملک (به کدفراگیر ۹۲۴۰۴۰۸۶) بعنوان نماینده شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶ بجای محسن کهین پور برای باقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید اعضای هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند. عبدالرحیم امعرف به کدفراگیرملی ۹۱۳۴۳۶۹۹ به نمایندگی از شرکت صافولابهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره محمد عباسعلی پور کبیرره به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۶۷۷۹ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محمود شه رضایی به شماره ملی۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰ به نمایندگی از شرکت شکر صافولا بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره یوسف عزیز رامجو به کدفراگیرملی ۱۰۱۶۴۹۵۲۳ به نمایندگی از شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۹۵۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره جمال الدین ملک به شماره فراگیرملی ۹۲۴۰۴۰۸۶ به نمایندگی از شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه‌ی حقوق غیر مادی یا معنوی ازجمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادارو استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوا ن عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سسند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب وعزل وکیل و نماینده باحق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۶۰۶۰۶۸۱۷۱۸۹۲۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13703016
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران - ۶۵متری فتح - خیابان شهید حسن باقری - بزرگراه ۶۵متری فتح - پلاک ۷۷۰ - طبقه همکف کد پستی ۱۳۸۶۹۳۴۳۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۰۸۱۷۶۹۲۴۱۷۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055523
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. مجمع موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت صافولا بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶ شرکت شکر صافولا بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹ شرکت طلوع پخش آفتاب (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۱۸۰۹ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۰۸۹۴۴۸۴۹۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066981
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف عزیز رامجو به کد فراگیر ۱۰۱۶۴۹۵۲۳ به نمایندگی از شرکت صافولابهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای محمد عباسعلی پور کبیرره به شماره ملی ۰۰۴۱۰۵۶۷۷۹ به نمایندگی از شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۸۸۷۹) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای محمود شه رضایی به شماره ملی۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰ به نمایندگی از شرکت شکر صافولا بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای عبدالرحیم امعرف با کد فراگیر ۹۱۳۴۳۶۹۹ به نمایندگی از شرکت طلوع پخش آفتاب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۸۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای رامین فتاحیان به شماره ملی ۰۰۵۷۱۳۸۵۷۵ به نمایندگی از شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اسناد عادی با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل با حق توکیل به غیربه شرح ذیل مورد تصویب قرارداد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیش بینی و تصویب بودجه‌ی سالانه‌ی شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی ازجمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سر قفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادارو استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوا ن عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب وعزل وکیل و نماینده باحق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. پ۹۷۰۳۲۰۸۸۸۵۰۴۶۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک