شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100193589


شماره ثبت:
175698
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1371/12/23
آدرس:
تهران بلوار كشاورز خيابان وصال شيرازي خيابان ايتاليا نبش خيابان طوس پلاك 26 1416653614

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید علیرضا حسینی طباطبایی 1078387
آقای محمد سعیدی نژاد 1078387
ابراهیم یاسری 1078387
اکبر محققی 1078387
آقای شهریار افندیزاده زرگری 1078387
آقای رضا جمشیدی 1078387
شکراله شفیع زاده خولنجانی 1539456
حسن خورسند مودب 1539456
نوراله نیاوند 1675441
کامران سعیدی کیا 9822630
مرتضی استهری 9822630
آقای مهدی جدیدی میاندشتی 9822630
آقای سیروس جعفری 13158459
ذیل نادر شیری ترکمانی 13158459
آقای غلامحسین احمدی 13158459
آقای روح اله هاشمی 13158459
ابوالفضل جعفری 13261308

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655956
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمانی و تاسیسات راه آهن سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۵۶۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ برخی اختیارات هیئت مدیره مربوطه به ماده ۳۷ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۲۸۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 889077
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: امضای مجاز چکها توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۴۰۴۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004145
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۸/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به ش م۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ و شرکت عمران مسکن گستر به ش م۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ و شرکت لیزینگ گستر آریا به ش م۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰ و شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا به ش م۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به ش م۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۱۱۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004847
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۱۱۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078387
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۲/۹۱ اکبر محققی به ش. م۰۴۹۱۱۶۸۴۱۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به سمت رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا حسینی طباطبائی به ش. م۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به سمت نایب رئیس و شهریار افندی زاده به ش. م۱۳۷۸۸۷۶۹۸۹ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن کارکنان و محمد سعیدنژاد به ش. م۰۰۴۳۷۴۷۵۴۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا و رضا جشمیدی به ش. م۰۵۶۹۴۸۱۵۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن بعنوان اعضای هیئت مدیره و ابراهیم یاسری به ش. م۰۰۵۱۹۵۷۶۷۱ (خارج از سهامداران) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء چک‌ها با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت. امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین به صورت متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۵۶۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206885
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی بمدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۸۹۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280239
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی و تأسیسات راه آهن سهامی عامی به شماره ثبت۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۴۱۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524616
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۲۷۴۷/۱۲۱ مورخ ۲۴/۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۷۳۳۲/۴۱ مورخ ۵/۱۱/۹۲ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۶۸۰/۰۰۴/۳۸ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی از محل سود انباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۴/۹۳ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۸۴۸۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539456
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۴۰۶۴/۴۱ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به نمایندگی غلامحسین احمدی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به نمایندگی سیروس جعفری به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۶۸۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱ به نمایندگی شکراله شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی ۱۲۸۴۶۲۲۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت لیزینگ گستر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰ به نمایندگی نادر شیری به شماره ملی ۲۶۵۸۹۸۸۱۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ به نمایندگی حسن خورسند مودب به شماره ملی ۰۰۴۳۸۲۳۶۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره سیروس جعفری به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۶۸۱۰ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا چک‌های حساب درآمدی شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و امضا چک‌های حساب تنخواه شرکت با امضا مدیرعامل و معاون اداری و مالی به همراه مهر شرکت امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از معاونین بصورت متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای انفرادی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۵۰۱۷۲۷۱۸۶۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627876
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۱۰۶۶۸/۴۱ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ شرکت عمران مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ شرکت لیزینگ گستر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰ شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۳۱۶۲۶۲۶۱۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627878
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۱۱۲۳۰/۴۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارت: تهیه و تولید مواد و مصالح و لوازم و قطعات مورد نیاز صنعت ریلی و عمرانی اعم از ایجاد کارگاه و یا کارخانه انجام کلیه امور بازرگانی، تولیدی، خدماتی و غیره در داخل و خارج از کشور در راستای فعالیت اصلی شرکت صادرات و واردات و خرید و فروش انواع قطعات، محصولات، خدمات، تکنولوژی، ماشین آلات و هر نوع کالای مجاز و فرآورده‌های مرتبط با موضوع فعالیت اصلی شرکت پ۹۳۰۶۳۱۷۲۶۳۲۹۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675441
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۳ و مجوز شماره۱۵۴۸۲/۴۱ مورخ ۷/۷/۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین احمدی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سیروس جعفری با شماره ملی۰۰۵۱۲۹۶۸۱۰ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای شکراله شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی۱۲۸۴۶۲۲۹۰۸ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱به سمت عضو هیأت مدیره آقای نادر شیری ترکمانی با شماره ملی ۲۶۵۸۹۸۸۱۵۱به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای نوراله نیاوند با شماره ملی ۰۰۳۵۸۸۶۶۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء چک‌های حساب درآمدی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و امضاء چک‌های حساب تنخواه شرکت با امضاء مدیرعامل و معاون اداری و مالی به همراه مهر شرکت، امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین به صورت متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۳۴۵۳۴۳۱۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9822630
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی به شماره شده۱۷۵۶۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ سیدعلیرضا حسینی طباطبایی به کدملی ۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و کامران سعیدی کیا به کدملی ۰۰۵۳۵۹۴۷۷۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و شهریار افندی زاده به کدملی ۱۳۷۸۸۷۶۹۸۹ و مهدی جدیدی میاندشتی به کدملی ۶۲۱۹۶۷۱۰۱۵ و مرتضی استهری به کدملی ۰۳۸۵۱۶۶۱۰۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اوراق و اسناد تعهدآور سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین شرکت و چکها با امضاء ثابت مدیرعامل و دو امضاء متغییر از بین رئیس هیئت مدیره و معاون اداری مالی و مدیرمالی شرکت به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10033925
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: امضای مجاز چکها توسط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10872117
آگهی تصمیمات شرکت ساختمان و تاسیسات سهامی عام ثبت شده به شماره۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۷/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کامران سعیدی کیا به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12957015
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۸۹۴۱/۴۱ مورخ ۴/۵/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید.. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ شرکت عمران مسکن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ شرکت لیزینگ گستر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰ شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱ شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ پ۹۵۰۵۱۹۵۹۸۹۰۸۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158459
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۰۵۶/ ۴۱ مورخ ۱۱/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین احمدی به شماره ملی ۱۲۸۹۳۱۰۶۹۶ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سیروس جعفری به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۶۸۱۰به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۹۰۶۰ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای روح اله هاشمی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۶۲۰۱۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای مسکن آباد شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۹۲۶۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای نادر شیری ترکمانی به شماره ملی ۲۶۵۸۹۸۸۱۵۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۳۷۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا نیاوند به شماره ملی ۰۰۳۵۸۸۶۶۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۹۰۷۲۶۸۱۸۳۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223610
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵و مجوز شماره ۱۷۰۵۶/۴۱مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۵سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضاء چک‌های حساب درآمدی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و امضاء چک‌های حساب تنخواه شرکت با امضاء مدیر عامل و معاون اداری و مالی به همراه مهر شرکت، امضاء کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله سفته، بروات، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از معاونین به صورت متفقا همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی با امضاء انفرادی مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تعیین و تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش، بهره وری، کمک هزینه، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازخریدی و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه معاملات شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش (تا یک میلیارد ریال)، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعلو ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم له و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل و لو کرارا، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تعیین استهلاک‌ها با توجه به قوانین کشور. پ۹۵۱۰۰۸۲۸۵۷۰۱۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261308
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۸۶۹/۴۱ مورخه ۱۲/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل جعفری به شماره ملی ۴۲۸۰۸۴۷۳۹۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک مسکن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به سمت عضو هیات مدیره و آقای روح اله هاشمی ذاکر به شماره ملی ۰۰۴۲۶۶۲۰۱۱ بعنوان رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541566
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۹۷۳۴/۴۱ مورخه ۰۲/۰۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۱۱۷۹۷۱۵۴۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13955669
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۸۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۰۷/۳۸۳۰۲۴ , ۹۶۹ مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل سود نباشته تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۱۲۲۷۱۱۰۵۰۹۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه