ریسندگی و بافندگی ری

شرکت ریسندگی و بافندگی ری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100191821
تهران ميدان هفت تير خيابان شهيد مفتح جنوبي روبروي ورزشگاه شيرودي ك اردلان پلاك 7 1111111111
4
افراد
12
آگهی‌ها
2503
شماره ثبت
1326/4/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 936038
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی ری (در حال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت۲۵۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۹/۹۱ واصل گردید: عملکرد مالی مدیران تصفیه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. اعضاء هیئت تصفیه به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی با ک م ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ یداله معمارزاده با ک م ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ علی زمانی با ک م ۶۲۱۹۶۰۸۸۲۸ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۴/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۷۲۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312979
آگهی تغییرات شرکت رسیندگی و بافندگی ری (در حال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به عنوان مدیر هیئت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور به امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضای غلامرضا اسمعیلی نراقی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۶۵۱۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1312980
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی ری (در حال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیئت تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و یدالله معمارازده با کد ملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۵ و علی زمانی با کد ملی ۶۲۱۹۶۰۸۸۲۸ به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۷۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۱۷۶۵۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625060
آگهی تغییرات منحله شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱۳۹۲ عملکرد هیئت تصفیه در سال مالی ۹۲ به تصویب رسید آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و یدالله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ به عنوان اعضا هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۹۱۶۶۲۴۹۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625062
آگهی تغییرات شرکت منحله ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به عنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای اقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۲۹۲۷۷۶۹۴۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10129923
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۹/۸۹ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ به تصویب رسید. موسسه مفید راهبر بعنوان ناظر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441143
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام در حال تصفیه ثبت شده به شماره۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۱۰/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت تصفیه به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسماعیلی نراقی و علی زمانی و حمیدرضا سمائی. به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ غلامرضا اسماعیلی نراقی به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736212
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی ری (در حال تصفیه) سهامی عام به شماره ثبت۲۵۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۹/۹۱ واصل گردید: عملکرد مالی مدیران تصفیه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. اعضاء هیئت تصفیه به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی با ک م ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ یداله معمارزاده با ک م ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ علی زمانی با ک م ۶۲۱۹۶۰۸۸۲۸ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۷/۴/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر اجرایی منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962849
آگهی تصمیمات شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۷/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و یداله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و علی زمانی به کدملی ۶۲۱۹۶۰۸۸۲۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ غلامرضا اسمعیلی نراقی به سمت مدیر اجرائی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء غلامرضا اسمعیلی نراقی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785956
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و یداله معمارزاده به کد ملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ به عنوان اعضاء هیأت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ۹۶۱۰۰۶۲۸۱۷۲۳۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785969
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهد آور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۹۶۱۰۰۶۶۴۲۳۳۱۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002353
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی ری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد نامه وارده شماره مکانیزه ۱۳۹۷۰۳۰۵۰۰۹۰۱۰۰۶۱۶۵ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ مدیر تصفیه در اجرای ماده ۲۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور اعلام می‌گردد. پ۹۷۰۲۰۸۵۳۱۹۲۸۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک