شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100185966


شماره ثبت:
2308
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1370/11/2
آدرس:
استان البرز كرج - ابتداي جاده محمدشهر 3177683161

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد کیخا 1039813
آقای عباس زارع 1039813
آقای عباسعلی بنی اسدی 1039813
مصطفی فقیه ایمانی 1039813
حمیدرضا عرفی 9413055
آقای عباس خیراله زاده 9413057
آقای هوشنگ نجفی 9413057
مهدی گلی 13041629
جلال سبحانی 13108551
آقای علی جهانیان 13598332
آقای سیدعلیرضا شریعت پناهی 13598412
سیدنصیر الدین شاهرخی 13598412
حمید اسلامیان 14205644

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1039813
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۲/۹۲ واصل گردیده: ۱ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباسعلی بنی اسدی با کدملی ۰۶۵۲۲۳۰۸۳۰ به سمت عضو غیرموظف و آقای محمد کیخا با کدملی ۳۶۷۱۴۰۵۳۳۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید رحیم سجادی هزاوه با کدملی ۰۰۵۰۲۳۶۲۸۸ به سمت عضو غیرموظف و آقای عباس زارع با کدملی ۴۴۶۹۶۲۳۶۴۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سید علیرضا شریعت پناهی با کدملی ۴۵۶۹۳۷۸۱۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. ۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۲ آقای سید رحیم سجادی هزاوه به سمت رئیس هیئت مدیره غیرموظف و آقای عباس زارع به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) و آقای محمد کیخا به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) و آقای سید علیرضا شریعت پناهی به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) و آقای عباسعلی بنی اسدی به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) شرکت تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به امضاء عباس زارع (مدیرعامل) و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا نمایندگان مجاز اط طرف آنان معتبر و کلیه چکها و اسناد مالی با امضاء مشترک آقای عباس زارع (مدیرعامل) یا سید علی رضا شریعت پناهی معاون اجرائی شرکت به اتفاق بیژن چنگیزی (مدیر امور مالی) یا آقای یداله ملایی معاون امور مالی شرکت خواهدبود. ش۱۶۳۹۰۴۱ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588371
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس» تغییر یافت و ماده یک در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت از استان تهران به استان البرز کرج ابتدای جاده محمد شهر کد پستی ۳۱۷۷۶۸۳۱۶۱ تغییر یافت و ماده چهار اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۳۰۶۰۴۸۳۸۹۸۸۲۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696584
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد مفاد ماده ۴۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء آقای عباس زارع، مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا نمایندگان مجاز از طرف آنان معتبرخواهد بود. ضمنا کلیه چک‌ها و اسناد مالی با امضاء مشترک آقای عباس زارع، مدیرعامل یا آقای سیدعلیرضا شریعت پناهی معاون اجرائی شرکت به اتفاق آقای بیژن چنگیزی معاون اداری و مالی یا آقای یداله ملائی مدیر مالی شرکت خواهد بود و درصورت ضرورت افتتاح حساب بانکی برای مراکز منطقه‌ای، نمایندگیها و پروژه‌های ویژه استانی شرکت حق برداشت ازحسابهای مربوط با دو امضاء مشترک مدیر پروژه / نمایندگی یا رئیس کارگاه به اتفاق مسئول مالی توأم با مهر شرکت انجام خواهد شد که در این ارتباط چگونگی نحوه عمل حسب مورد ازطریق معاونت اداری و مالی شرکت همراه تصویر ابلاغ مسئولین و صاحبان امضاء مجاز بانکی به بانکهای عامل ذیربط در استانها اعلام می‌گردد. ش۹۳۰۸۲۴۵۶۵۶۰۱۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413055
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ، ترازنامه، صورتحساب سود وزیان صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب وخاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای حمیدرضا عرفی با کدملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۱۰۸۲۹۴۸۸۹۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413057
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید نصیرالدین شاهرخی با کدملی ۴۱۹۸۴۲۳۷۴۱ وهوشنگ نجفی با کدملی ۴۰۷۰۳۹۳۱۱۰ و سید علیرضا شریعت پناهی با کدملی ۴۵۶۹۳۷۸۱۳۷ و عباس خیراله زاده با کدملی ۱۸۸۰۶۴۸۶۶۰ و نماینده شرکت نصر معین پارسایان به نمایندگی محمدموحد خواه با کدملی ۴۷۲۲۸۷۰۷۱۲ برای مدت دوسال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب نمود. ش۹۳۱۱۰۸۶۳۵۱۸۸۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910797
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیات مدیره و رهنمودهای ریاست محترم مجمع عمومی، ترازنامه، صورتحساب سود وزیان وصورت جریان وجوه نقدبه همراه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید. - مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی وآقای حمیدرضا عرفی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴انتخاب گردید ند - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۴۴۷۲۵۳۰۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041629
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی گلی با کد ملی ۱۲۹۱۳۰۷۵۹۱ بعنوان نماینده حقوقی شرکت نصر معین پارسایان به عنوان رئیس هیأت مدیره آقای سید نصیرالدین شاهرخی با کد ملی ۴۱۹۸۴۲۳۷۴۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۰۶۵۴۰۶۶۶۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108551
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی گلی با کد ملی ۱۲۹۱۳۰۷۵۹۱. - آقای سید نصیرالدین شاهرخی کدملی ۴۱۹۸۴۲۳۷۴۱. - آقای سیدعلیرضا شریعت پناهی با کدملی ۴۵۶۹۳۷۸۱۳۷ - آقای هوشنگ نجفی با کد ملی ۴۰۷۰۳۹۳۱۱۰. - شرکت معین پارسیان بازرگان توانا (آقای جلال سبحانی با کدملی ۱۲۸۶۶۹۷۷۲۷ نماینده حقوقی شرکت معین پارسیان بازرگان توانا). بسمت اعضاء هئیت مدیره برای باقی مانده دوران تصدی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۳۷۴۷۵۴۳۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113565
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتحساب سود وزیان وصورت جریان وجوه نقدبه همراه یادداشتهای پی وست صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای حمیدرضا عرفی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. معاملات مشمول مفاد ماده (۱۲۹) اصلاحیه قانون تجارت تصویب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۱۶۶۷۸۷۴۱۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598332
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی گلی با کد ملی ۱۲۹۱۳۰۷۵۹۱ نماینده حقوقی شرکت نصر معین پارسایان معرفی شده بموجب نامه شماره۹۶/۲۱۴۴ مورخ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ برای مدت دو (۲) سال به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب گردید. آقای سید نصیرالدین شاهرخی با کد ملی ۴۱۹۸۴۲۳۷۴۱ برای مدت دو (۲) سال به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. آقای علی جهانیان با کد ملی ۳۹۶۱۵۰۰۸۱۹ برای مدت یکسال (۱) به عنوان منشی (دبیر) هیئت مدیره انتخاب گردید. مطابق مفاد ماده «۴۴» اساسنامه مصوب مربوط کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا نمایندگان مجاز از طرف آنان معتبر خواهد بود. ضمنا کلیه چکها و اسناد مالی با امضای مشترک مدیرعامل و یا یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره به اتفاق معاون اداری و مالی و یا مدیر مالی با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت افتتاح حساب بانکی برای واحدهای تابعه، حق برداشت از حسابهای بانکی واحد ذیربط با دو امضاء مشترک مدیر به اتفاق مسئول مالی واحد مربوط توأم با مهر شرکت قابل انجام خواهد بود که در این ارتباط چگونگی نحوه عمل حسب مورد از سوی مدیرعامل شرکت همراه تصویر ابلاغ مسئولین و صاحبان امضاء مجاز بانکی به بانکهای عامل ذیربط در استانها اعلام می‌گردد. اختیارات بندهای ۱، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه، به استثنای بندهای ۱، ۵ و ۶ ذیل قسمت ب ماده ۲ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ش۹۶۰۶۱۵۵۹۵۳۸۳۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598412
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نصر معین پارسایان (سهامی خاص) (آقای مهدی گلی با کد ملی ۱۲۹۱۳۰۷۵۹۱ نماینده تا م الاختیار شرکت نصر معین پارسایان) آقای سید نصیرالدین شاهرخی کدملی ۴۱۹۸۴۲۳۷۴۱ آقای سیدعلیرضا شریعت پناهی کدملی ۴۵۶۹۳۷۸۱۳۷ آقای هوشنگ نجفی کد ملی ۴۰۷۰۳۹۳۱۱۰ شرکت معین پارسیان بازرگان توانا (سهامی خاص) (آقای جلال سبحانی با کد ملی ۱۲۸۶۶۹۷۷۲۷ نماینده تام الاختیار شرکت معین پارسیان بازرگانی توانا) را برای مدت دو (۲) سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۱۵۸۹۲۴۷۲۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598438
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره و رهنمودهای ریاست محترم مجمع عمومی، ترازنامه، صورتحساب سود وزیان وصورت جریان وجوه نقدبه همراه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب مجمع عمومی رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی قواعد بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۱۵۷۷۸۶۶۶۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186505
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیات مدیره و رهنمودهای ریاست محترم مجمع عمومی، ترازنامه، صورتحساب سود وزیان وصورت جریان وجوه نقدبه همراه یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹به تصویب مجمع عمومی رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی به بین محتوا به شماره ثبت ۴۱۲۳۰ و شناسه ۱۴۰۰۶۶۶۱۶۸۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۶۰۴۶۱۶۷۵۷۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205644
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باعنایت به مفاد جزء «۵» بند «الف» صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت و از آنجائیکه مطابق آگهی تغییرات شماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۱۰۷۱۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۱۲۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ نامه شرکت معین پارسیان بازرگان توانا (سهامی خاص) به شرکت توسعه بازرگانی نصر معین (سهامی خاص) تغییر یافته و این شرکت نیز به موجب نامه شماره ۹۷۳۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ آقای حمید اسلامیان به شماره ملی ۱۲۸۵۵۵۴۰۹۴را برای مدت باقیمانده به عنوان نماینده تام الاختیار جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس (سهامی عام) معرفی نموده است، لذا در رعایت مفاد ماده «۱۱۰» قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایشان جایگزین آقای جلال سبحانی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۹۷۷۲۷ شده است. ش۹۷۰۶۱۷۱۶۹۳۸۶۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه