شرکت روغن نباتی جهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100180957


شماره ثبت:
9950
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1347/8/15
آدرس:
زنجان-كيلومتر16جاده زنجان -تهران كيلومتر دو جاده طارم كدپستي4519516711 4519516711

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1042390
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی جهان سهامی عام شماره ثبت ۹۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۹۵۷

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۹/۱/۹۲ واصل گردیده: ۱ سازمان اقتصادی کوثر با نمایندگی آقای محمود دربندی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد معینی فرد بنمایندگی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با نمایندگی آقای سید مصطفی میر نقی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر با نمایندگی آقای مهدی تند گویان بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت و شرکت سازمان صنایع غذایی نماد کوثر با نمایندگی آقای جواد شیر افکن بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره باامضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل باامضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود و همچنین کلیه مکاتبات اداری و قضایی اعم از دادخواست و لوایح تقدیمی وکالتنامه و اوراق نمایندگی حقوقی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۱/۲/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۳۰۸۶۴۹۳ مسئول ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091730
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی جهان (سهامی عام) به شماره ثبت۹۹۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۰۹۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۲۱/۳/۹۲ واصل گردیده: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند شرکت پخش سراسر داروگر شرکت سهامی عام کف شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو شرکت کیوان تجارت پاسارگاد آقای حمید غضنفر ۲ برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۹۲ آقای بیژن اسمعیلی به نمایندگی از طرف شرکت پخش سراسر داروگر به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه عبداللهی به نمایندگی از طرف شرکت کیوان تجارت پاسارگاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید قره باغی اول به نمایندگی از طرف شرکت سهامی عام کف به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم نیلوفر اسمعیلی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو و آقای حمید غضنفر به عنوان اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در بند ۱۸ از ماده ۵۱ اساسنامه شرکت از قبیل طرح و اقامه دعاوی حقوقی و جزائی به نفع شرکت و پاسخگویی به کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده و یا می‌شود و همچنین حق انتخاب و عزل وکیل وانتخاب و معرفی نماینده حقوقی به محاکم و ادارات مختلف را با حق توکیل به غیر و سایر موارد مندرج در بند مذکور از ماده مرقوم را عینا به رئیس هیئت مدیره تفویض نموده و همچنین کلیه مکاتبات اداری و قضائی اعم از دادخواست و لوایح تقدیمی وکالتنامه و اوراق نمایندگی حقوقی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است لیکن امضاء اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت صورت پذیرد. ۲ دفتر در مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۱۶۶۲۷۸۶ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223698
آگهی تصمیمات شرکت روغن نباتی جهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۹۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۰۹۵۷

پیرو آگهی شماره ۱۸۳۷۳/۹۲/۱۱۲ مورخ ۲۳/۳/۹۲ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۱۷/۴/۹۲ واصل گردیده: ۱ تراز و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای سال مالی بعد انتخاب گردید. ۲ دفتر در مورخ ۱۵/۸/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۱۷۲۷۸۵۹ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه