ارج

شرکت ارج (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100129559
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ارج-خيابان مصطفي خميني-بزرگراه امير سر لشگر ش حسين لشگري-پلاك 109-طبقه همكف 1398816111
30
افراد
24
آگهی‌ها
4305
شماره ثبت
1333/1/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691185
آگهی تصمیمات در شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ سیروس حامدی به کدملی ۰۰۴۷۵۵۳۹۵۲ به جای علیرضا آهی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات با امضا مدیرعامل معتبر میباشد حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۲ بند به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۳۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691258
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت۴۳۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۷۳۸۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 944930
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ جواد خیمه کبود به کدملی ۱۲۶۰۳۸۸۳۱۱ به جای محمود احمدپور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده نیری به کدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا قربانخانی به کدملی ۰۰۳۳۹۵۸۱۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۵۸۵۴۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999308
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت شده به شماره۴۳۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه احرار ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بسمت بازرس اصلی و سید حسن میرلوحی به کدملی۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۰۱۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143285
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ ۲ شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ ۳ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ ۴ شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ ۵ شرکت ملی خدمات تدارک ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۸۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182271
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمشید ایمانی به شماره ملی ۰۰۵۰۴۲۶۴۵۱ به نمایندگی از شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ بسمت رییس هیئت مدیره و حسن عربیان به شماره ملی ۳۸۰۱۴۴۸۱۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم جعفری پور به شماره ملی ۱۹۷۱۳۲۸۶۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ضرغام فولادوند به شماره ملی ۴۱۸۸۸۶۲۰۱۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و جواد خیمه کبود به شماره ملی ۱۲۶۰۳۸۸۳۱۱ به نمایندگی از شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری و اسناد داخلی با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۱۷۰۶۸۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229598
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدعلی مداحی به کدملی ۴۱۷۱۹۷۹۷۹۱ به نمایندگی از شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ضرغام فولادوند به کدملی ۴۱۸۸۸۶۲۰۱۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالقاسم جعفری پور به کدملی ۱۹۷۱۳۲۸۶۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای جمشید ایمانی به کدملی ۰۰۵۰۴۲۶۴۵۱ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ و آقای حسین عربیان به کدملی ۳۸۰۱۴۴۸۱۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۸۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386804
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین وکیلی کد ملی ۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ بجای آقای حسن عربیان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شماره ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۰۰۳۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409210
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ بازرس اصلی و آقای ناصر پسران رزاق کد ملی ۰۰۵۲۸۷۵۷۹۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۱۸۰۶۴۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535722
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین محمدی با کد ملی ۰۶۰۱۰۶۹۳۷۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به عنوان مدیرعامل بجای آقای ابوالقاسم جعفری پوربرای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای بهروز قاسمی با کد ملی ۲۶۳۰۶۵۳۸۸۹ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ بجای آقای ضرغام فولادوند برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای احسان خاتمی با کد ملی ۰۴۵۱۹۴۲۸۸۴ بعنوان نماینده شرکت ملی خدماتی تدارک با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰بجای آقای محمد علی مداحی بعنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. آقای محمد حسین وکیلی باکدملی ۱۵۰۱۳۵۳۳۴۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذای تامین اجتماعی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات، و قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر باشد. و کلیه مکاتبات اداری و اسناد داخلی با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار است. پ۹۳۰۴۳۰۹۲۳۸۲۲۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535724
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲سمت بازرس اصلی و آقای یدالله علیزاده به کد ملی ۵۰۵۹۸۶۴۴۸۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات را بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۳۰۷۷۸۳۵۲۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9826250
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام بشماره ثبت ۴۳۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۸ علیرضا آهی به جای ابوالفضل روغنی گلپایگانی بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10239816
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ حسن عربیان به کدملی ۳۸۰۱۴۴۸۱۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به جای حمیدرضا قربانخانی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده به کدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10286932
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10433637
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۹۱ جواد خیمه کبود به کدملی ۱۲۶۰۳۸۸۳۱۱ به جای محمود احمدپور به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و هوشنگ بالازاده نیری به کدملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا قربانخانی به کدملی ۰۰۳۳۹۵۸۱۳۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799861
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام به شماره ثبت۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10809060
آگهی تغییرات شرکت ارج سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۷/۸۹ علیرضا آهی به ش ملی۰۰۳۵۴۱۷۲۲۶ به جای ابوالفضل روغنی گلپایگانی به نمایندگی ملی مسکن و صنایع ساختمانی به سمت عضو هیئت مدیره و علی شکوری گرگانی به ش ملی۰۰۸۲۰۰۴۵۱۱ به جای حبیب جدیدی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. محمود احمدپور به سمت رئیس هیئت مدیره و علی شکوری گرگانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843542
آگهی تصمیمات شرکت ارج (سهامی عام) بشماره ثبت۴۳۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۷/۸۸ شرکت مزبورکه درتاریخ۲/۹/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به نمایندگی ابوالفضل روغنی گلپایگانی و شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی محمود احمدپورداریانی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی منصور امام و شرکت ملی خدماتی تدارک به نمایندگی هوشنگ بالازاده و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به نمایندگی حبیب جدیدی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۸/۸۸ محمود احمدپور به سمت رئیس هیئت مدیره، حبیب جدیدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، ابوالفضل روغنی گلپایگانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079628
آگهی تصمیمات شرکت ارج سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۴/۹۰ محمود احمدپورداریانی به کد ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا قربانخانی به کد ملی ۰۰۳۳۹۵۸۱۳۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا آهی به کد ملی ۰۰۳۵۴۱۷۲۲۶ به نمایندگی شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به سمت مدیرعامل و ضرغام فولادوند به کد ملی ۴۱۸۸۸۶۲۰۱۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ و هوشنگ بالازاده به کد ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی شرکت ملی خدماتی تدارک به و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۸۰ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری و داخلی با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824271
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت هریک از اعضاء هیئت مدیره تاپایان دوره مدیریت به شرح ذیل می‌باشد: آقای علیرضا رواقی اردبیلی به شماره ملی ۱۴۶۵۲۷۸۱۹۲به سمت رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۷۴۵۰۶ وآقای مصطفی سعیدی به شماره ملی۲۱۶۱۵۸۲۷۶۳به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نماینده شرکت ملی خدماتی تدارک به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۳۸۰ وآقای سیدجواد میربابایی به شماره ملی ۲۸۰۲۷۰۷۹۸۱به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ آقای علی اصغر قدرت زاده به شماره ملی ۰۰۴۰۲۴۱۳۵۱به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ آقای فرهاد معقول به شماره ملی۰۴۵۲۳۴۶۹۶۷به سمت عضو هیئت مدیره نماینده شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ آقای محمدرضا حسینی به شماره ملی ۰۰۴۰۲۸۹۲۱۴به سمت مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره و - کلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، براوات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاهمراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۰۹۱۶۹۴۲۵۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918587
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ پ۹۵۰۴۲۹۹۳۱۳۵۵۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13531526
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهنام مشار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ و شماره ثبت ۲۵۲۶۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیارحساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰و شماره ثبت۶۷۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسد. پ۹۶۰۵۰۴۵۶۷۶۵۳۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042775
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی حقانی به شماره ملی ۰۰۷۳۲۵۰۷۲۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای سید جهانبخش احمدی مهریان به شماره ملی ۴۲۳۰۵۷۳۷۰۷ نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای ساسان طالب نژاد به شماره ملی ۲۲۹۶۱۴۹۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد ابراهیم بربطی به شماره ملی ۲۰۶۳۰۰۲۲۶۶ بعنوان نماینده شرکت کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره.. آقای سید محمدعلی امام زاده به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۶۹۹۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره، به شرح ذیل تعیین و به ایشان (مدیرعامل) تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ارگانهای دولتی و موسسات خصوصی در ارتباط با موضوع شرکت.. ۲ ایجاد و حذف شعبه‌ها یا نمایندگی فروش در هر نقطه از ایران بر اساس آیین نامه مربوطه و گزارش آن در هر شش ماه به هیئت مدیره و ایجاد و حذف شعبه یا نمایندگی (دفتر) در خارج از ایران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره.. ۳ اداره امور شرکت بلحاظ فنی، اداری، مالی، تولیدی و تجاری با رعایت کلیه قوانین و آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره.. ۴ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و مزایا و پاداش آنان و همچنین صدور احکام پرسنلی، ترفیع، تنبیه و خروج آنان از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و سایر اقدامات پرسنلی در چارچوب مقررات استخدامی و نمودار سازمانی و آئین نامه‌های حقوق و دستمزد و موازین قانونی و براساس بودجه پرسنلی مصوب شرکت.. ۵ صدور مجوز خرید و فروش و انجام هر نوع معاملات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت و تسجیل و تأیید و پرداخت کلیه هزینه‌های مرتبط با آن و سایر هزینه‌های شرکت در چار چوب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر مقررات و مصوبات هیئت مدیره شرکت.. ۶ تنظیم و تدوین آئین نامه‌های شرکت شامل: مالی، معاملاتی، حقوق و دستمزد، تجاری، اداری، رفاهی و پیشنهاد ان به هیئت مدیره جهت تصویب.. ۷ تهیه بودجه سالانه شرکت، تقویم کاری، تولید، پرسنل و بطور کلی مالی و عملیاتی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب تا پایان بهمن ماه هر سال … ۸ طراحی و تدوین نمودار سازمانی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب.. ۹ تصمیم گیری در مورد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات یا بستن حساب با رعایت مقررات قانونی و مصوبات هیئت مدیره … ۱۰ تصمیم گیری و هر گونه اقدام قانونی لازم در مورد دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات با رعایت امضاء‌های مجاز شرکت. ۱۱ پیشنهاد هرگونه اقدام قانونی لازم در مورد تعهدات، ظهرنویسی اوراق تجاری توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره. ۱۲ اجاره و استجاره و واگذاری و ترهین هرگونه اموال غیر منقول و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره پس از تصویب هیئت مدیره طبق آئین نامه‌های مالی و معاملات.. ۱۳ طراحی و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری پس از تصویب هیئت مدیره.. ۱۴ به امانت گذاری هرنوع اسناد مالکیت و وجوه و سرمایه گذاری‌ها در صندوق‌های دولتی و خصوصی به عنوان وثیقه و سپردن ضمانت نامه بمنظور دریافت تسهیلات و انعقاد قراردادهای مالی و تجاری و استرداد آنها با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۵ فراهم آوردن تسهیلات و تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت پس از تصویب هیئت مدیره.. ۱۶ خرید و احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت با توجه به آیین نامه معاملاتی.. ۱۷ اقامه هرگونه دعوی و دفاع ازهر گونه دعوی یا تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند دعوی خسارت یا جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی و توقیف اشخاص و اموال بدهکاران به شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب وکیل برای دادرسی و غیره، یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره، ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او و گزارش نتایج به هیئت مدیره … ۱۸ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت و همچنین تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت با توجه به قانون تجارت.. ۱۹ اختیار تفویض قسمتی از اختیارات فوق به مسئولیت خود به معاونین مدیر عامل.. ۲۰ تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص و موسسات و شرکت‌های موجود پس از تصویب هیئت مدیره. ۲۱ دعوت مجامع عمومی عادی و مجامع عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسات مجامع پس از تصویب هیئت مدیره. نشانی و کد پستی محل قانونی شرکت. به اسناد ماده ۵ اساسنامه شرکت، اعضا هیئت مدیره کد پستی محل قانونی شرکت ارج (سهامی عام) را بشرح زیر اعلام نمودند:: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ارج خیابان مصطفی خمینی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک ۱۰۹ طبقه همکف کد پستی۱۳۹۸۸۱۶۱۱۱ انتقال یافت. پ۹۷۰۳۰۱۶۶۴۴۴۷۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317721
آگهی تغییرات شرکت ارج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جهانبخش احمدی مهریان به شماره ملی ۴۲۳۰۵۷۳۷۰۷ نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل علی حقانی به شماره ملی۰۰۷۳۲۵۰۷۲۴ نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد ابراهیم بربطی به شماره ملی ۲۰۶۳۰۰۲۲۶۶ بعنوان نماینده شرکت کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۳۶۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره سید محمدعلی امام زاده به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۶۹۹۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ساسان طالب نژاد به شماره ملی ۲۲۹۶۱۴۹۳۹۱ بعنوان نماینده شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همرا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۲۷۸۶۰۸۷۷۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک