شرکت تولیدی قند کرج (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100109336


شماره ثبت:
895
تعداد بازدید:
27
تأسیس:
1344/12/10
آدرس:
كرج كارخانه قند 3136675191

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رسول طاعتی انبوهی 13432360
علی بیگدلی 13432360
افشین معماری 13432360
آقای سید محمد حسینی 13432360
آقای عبدالرضا پالیزدار 13432360

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10268752
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی قند کرج (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۹/۹۰ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آگاهان تدبیر پارسیان به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا جمالی با کدملی ۰۴۵۲۴۸۳۴۰۰۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13278246
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره ثبت:۹۳۹۳۹ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره ثبت: ۲۹۰۵۹۸ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیرفرهنگیان به شماره ثبت: ۲۹۰۶۰۰ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شماره ثبت: ۳۳۱۰۱۱ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شماره ثبت: ۳۳۱۰۱۳ وشناسه ملی: ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ بسمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۰۷۷۰۸۲۸۷۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432360
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول طاعتی به شماره ملی ۴۳۲۰۶۶۰۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ مطابق نامه شماره ۱۱۰/۱/۴۸۱۴۸ مورخ ۷/۱۲/۹۵، به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی ۷۹۰۲۹۷۲۰۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان، به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰مطابق نامه شماره ۳۷۰/ت/۲ مورخ ۷/۱۲/۹۵، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای علی بیگدلی به شماره ملی ۴۸۹۷۸۱۵۹۶۷ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان، به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ مطابق نامه شماره ۴۲۱/س/۱ مورخ ۷/۱۲/۹۵، به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عبدالرضا پالیزدار به شماره ملی ۰۵۰۸۹۱۲۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس، به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۸۴ مطابق نامه شماره ۶۳۱/ت /۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۵، به سمت عضو هیئت مدیره موظف. آقای افشین معماری به شماره ملی ۰۵۷۲۵۹۲۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند، به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵، مطابق نامه شماره ۱۶۱/س/۴ مورخ ۷/۱۲/۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهاداراز قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود و اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۲۲۶۹۶۵۹۰۶۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299577
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آگاه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳را بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه سنجیده روش آریا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان تیر ماه ۱۳۹۷ انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۸۱۳۳۹۷۸۲۳۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299583
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:) هیئت مدیره بخشی از اختیارات ذکر شده در اساسنامه را بشرح وتفکیک ذیل به مدیرعامل شرکت تنفیذ و اختیارات اجرائی آنرا محول نمود: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله کلیه ادارات دولتی، دادگاهها درتمام مراحل و دادسراها و ثبت شهرداریهاو موسسات خصوصی و انجمن‌ها و کمیسیونهاو کمیته‌ها با حق توکیل به غیرولوکرارا. ۲ نصب وعزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت بجز مدیران مالی و بازرگانی و مدیر کارخانه وتعیین مشاغل وحقوق دستمزدها و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث و سایر شرایط استخدام. ۳ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجعه به امردادرسی و حق سازش ارجاع مورد دعوی به داوری و تعیین وعزل داور و هراقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن واثبات ادعا و وصول محکوم به چه در دادگاهها و چه در دوائر ثبت اسناد لازم باشد. ۴ انجام کلیه اقدامات وتشریفات قانونی لازم برای به ثبت رسانیدن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که ثبت واعلان آن در جرائد قانونا الزامی است ش۹۷۰۸۱۳۸۹۸۲۶۷۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه