سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان فیروزکوه

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان فیروزکوه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100058308
استان تهران - شهرستان فيروزكوه - بخش مركزي - شهر فيروزكوه-مسجدسي-خيابان شهيد بهشتي-كوچه شهيد عليرضا عروجي-پلاك 26-طبقه همكف- 3981647911
8
افراد
5
آگهی‌ها
399
شماره ثبت
1384/7/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1607608
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان فیروزکوه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۸۳۰۸
به استناد نامه شماره ۱۱۶ ۹۳ مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ شرکت و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ که با حضور تعداد ۳۲۵۲۶۰ سهم از کل ۴۰۹۸۹۹۶ سهم در محل سالن فرمانداری تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ آقایان بهرام یزدانی به عنوان بازرس اصلی و تیمور بنار به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۲۰۵۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۲۳۹۵۸۸۱ رئیس ثبت فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727825
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان فیروزکوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۸۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کابلی به شماره ملی ۱۸۳۳۵۶۶۱۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و ستار وطنی به شماره ملی ۱۸۳۳۸۱۰۰۰۰۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی سالاریه به شماره ملی ۴۴۱۰۴۳۴۰۱۰ بعنوان منشی هیئت مدیره و مدیرعامل و بهرام یزدانی به شماره ملی ۱۸۳۳۵۴۶۵۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و حامد وران به شماره ملی ۴۰۹۳۵۳۹۰۰۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمود شیرازی به شماره ملی ۱۸۳۳۹۵۰۹۴۸ بعنوان عضو علی البدل و مهران قشنگ به شماره ملی ۱۸۳۳۵۰۰۵۱۹ بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها، عقود اسالمی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء ثابت مدیرعامل و در نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۹۰۲۴۰۷۲۰۲۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727831
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان فیروزکوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۸۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمزه علی سیر به شماره ملی ۶۵۹۹۵۹۷۷۲۶ به سمت بازرس اصلی و عبدالله فخر آور به شماره ملی ۶۵۹۹۷۷۸۹۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ستار وطنی به شماره ملی ۶۵۹۹۵۶۴۲۲۲۴ و بهرام یزدانی به شماره ملی ۶۵۹۹۸۰۱۸۶۲ و سیدمجتبی کابلی به شماره ملی ۶۵۹۹۸۱۱۶۸۱ و مهدی سالاریه به شماره ملی ۰۰۶۴۰۹۰۲۶۴ و حامد وران به شماره ملی ۰۴۳۹۸۹۷۸۹۱۷ همگی به سمت اعضا اصلی و محمود شیرازی به شماره ملی ۶۵۹۹۷۸۴۳۰۵ و مهران قشنگ به شماره ملی ۶۵۹۹۸۴۴۸۶۳ به سمت اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۹۰۲۶۳۲۳۱۳۵۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13998547
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان فیروزکوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۸۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: فیروزکوه - مسجدسی - خیابان شهید بهشتی - کوچه شهید علیرضا عروجی - پلاک ۲۶ - طبقه همکف - کد پستی ۳۹۸۱۶۴۷۹۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۲۰۵۴۵۵۳۸۴۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108255
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران شهرستان فیروزکوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۸۳۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اسفندیار به شماره ملی ۴۹۸۹۷۳۲۶۸۵ بجای اقای مهدی سالاریه به شماره ملی ۰۰۶۴۰۹۰۲۶۴به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید ش۹۷۰۴۱۴۶۵۱۵۰۴۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک