شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100040154


شماره ثبت:
230
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1381/3/27
آدرس:
تهران - شهرستان فيروزكوه - بخش مركزي - دهستان پشتكوه - روستا كتالان-خيابان تكيه-ميدان امام-پلاك 0-طبقه همكف-- 3986137661

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ابراهیم ولدخانی 13181131
سید محمدحسین حسینی خامنه‌ای 13181131
مهدی اکبری یگانه 13181131
قاسم یزدانی نصر آباد علیا 13219030
احمد تقی آبادی 13270604
آقای علی نیکوکلام معنوی 13709973
وسیدباقر نبوی چاشمی 13709973
آقای یزدان احمدوند 14332024
آقای علی رجبی 14332024
آقای بهروز دانشی 14332024
سیدعلیرضا عصائی فمی تفرشی 14332024

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1468935
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد درخواست شماره ۷۳۸۶/۱۰۱/۹۳ مورخ ۲۹/۲/۹۳ شرکت و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۲/۹۳ که با حضور کلیه سهامداران در محل سالن کنفرانس سازمان مدیریت صنعتی تشکیل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حسین شیخ سفلی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهام عام) شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) (سهامی خاص) و شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۱۸۲۹۴۹۲ رئیس ثبت فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10002015
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد نامه شماره۸۸۶/۱۰۱/ف مورخ۳۰/۳/۹۰ شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۶/۸۹ با حضورکلیه صاحبان سهام در محل شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۳/۹۰ که با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای محمدرضا منتظری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز رمضانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بیژن جواهری نماینده شرکت سیمان ارومیه و آقای بهرام شفائیان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و آقای مسعود محمودی منش بعنوان نماینده سیمان شمال به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای حسین کاظمی بسمت مدیرعامل برای مابقی مدت انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چک، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبراست و سایر اوراق و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست. ۳ حدود و اختیارات و شرح وظایف مدیرعامل بصورت قبل به قوت خود باقی است. ثبت فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181131
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسن حسینی خامنه‌ای به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱ به نمایندگی از شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ به سمت رئیس هیات مدیره وعلی نیکوکلام معنوی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وسیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی ۲۱۶۰۸۰۲۴۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم ولدخانی به شماره ملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به سمت عضو هیات مدیره ومهدی اکبری یگانه به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به سمت عضو هیات مدیره وبهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ (خارج از اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهأدار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر ش رکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۹۲۰۲۴۰۱۳۴۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13181145
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ و شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۲۰۳۸۶۹۷۱۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13218995
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ به جای آقای سیدمحمد حسن حسینی خامنه‌ای به شماره ملی ۰۹۳۷۵۵۷۱۷۱ به نمایندگی از شرکت سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به نمایندگی آقای ابراهیم ولدخانی به شماره ملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به نمایندگی آقای سیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی ۲۱۶۰۸۰۲۴۹۲ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به نمایندگی آقای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۱۰۰۶۱۱۵۸۲۱۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219030
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم یزدانی نصر آباد علیا به شماره ملی ۴۲۳۰۷۰۱۰۶۳ به جای آقای آقای ابراهیم ولدخانی به شماره ملی ۰۶۰۰۶۱۸۴۵۵ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید. در نتیجه شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به نمایندگی آقای سیدباقر نبوی چاشمی به شماره ملی ۲۱۶۰۸۰۲۴۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره،، شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به نمایندگی آقای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی ۰۰۴۳۲۱۱۵۷۷ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به نمایندگی آقای قاسم یزدانی نصر آباد علیا به شماره ملی ۴۲۳۰۷۰۱۰۶۳ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۰۶۸۹۷۶۲۸۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270604
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد تقی آبادی به شماره ملی ۶۴۴۹۰۹۱۴۴۴ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به جای مهدی اکبری یگانه به شماره ملی ۰۴۳۲۱۱۵۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید در نتیجه سید باقر نبوی چاشمی به شماره ملی ۲۱۶۰۸۰۲۴۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی نیکو کلام معنوی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد تقی آبادی به شماره ملی ۶۴۴۹۰۹۱۴۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و قاسم یزدانی نصرآباد علیا به شماره ملی ۴۲۳۰۷۰۱۰۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و بهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۳۱۳۳۴۱۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. و حق امضا کلیه چکها، قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۵۱۱۰۴۹۴۹۷۴۷۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13355985
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید صابونچی خیابان پنجم پلاک ۴۳ کدپستی ۱۵۳۳۶۹۹۱۱۱ تأسیس و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۱۲۲۴۹۵۱۴۵۹۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410395
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۲۱۲۶۷۹۴۱۴۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13410412
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۱۲۸۰۵۲۷۰۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709973
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۲۷۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت جهت اطلاع عموم به شرح ذیل می‌باشد:۱. نام شرکت: تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۰ ۲. موضوع فعالیت: احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید سیمان و صنایع بتونی و بهره برداری و فروش محصولات آن - خرید و ساخت ماشین آلات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز و فروش آن و مشارکت خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین مورد نیاز شرکت - سرمایه گذاری در شرکت‌های تولیدی و خدماتی و بازرگانی موجود یا شرکت هایی که تأسیس می‌شود - هرگونه معاملات تجاری اعم از داخلی و خارجی و صادرات و واردات در حدود موضوع شرکت. ۳. مرکز اصلی شرکت: فیروزکوه - بخش مرکزی - دهستان پشتکوه - روستای کتالان - خیابان تکیه - میدان امام - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۳۹۸۶۱۳۷۶۶۱ شعبه شرکت: تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان شهید صابونچی - خیابان پنجم - پلاک ۴۳ - کدپستی ۱۵۳۳۶۹۹۱۱۱ ۴. مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۶۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۶۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. ۶. سهام ممتاز: فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷. هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به نمایندگی آقای سید باقر نبوی چاشمی به شماره ملی ۲۱۶۰۸۰۲۴۹۲ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره، شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به نمایندگی آقای احمد تقی آبادی به شماره ملی ۶۴۴۹۰۹۱۴۴۴ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت سیمان شمال به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به نمایندگی آقای قاسم یزدانی نصر آباد علیا به شماره ملی ۴۲۳۰۷۰۱۰۶۳ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ به سمت مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۸. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرفنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک حق رأی خواهد داشت. ۹. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: سیاست تقسیم سود برای سال مالی جاری و آتی بر مبنای ۹۰ درصد سود خالص، قابل تخصیص است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکاپذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ جمع بدهی‌های شرکت برابر با مبلغ ۱۳۶ , ۷۶۰ میلیون ریال است، که شامل بدهی‌های جاری به مبلغ ۹۳۶ , ۷۴۵ میلیون ریال و بدهی‌های غیرجاری به مبلغ ۱۴۲۰۰ میلیون ریال می‌باشد. همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت برابر با مبلغ ۹۴۶/۵۰۵/۲ میلیون ریال می‌باشد. ۱۱. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: اطلاعات ش۹۶۰۸۲۴۷۱۲۲۵۴۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13709985
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز شرکت در واحد ثبتی فیروزکوه به فیروزکوه - بخش مرکزی - دهستان پشتکوه - روستای کتالان - خیابان تکیه - میدان امام - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۳۹۸۶۱۳۷۶۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۲۴۲۸۴۷۷۴۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14089250
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید ش۹۷۰۴۰۳۶۷۲۷۰۲۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332024
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سیمان فیروز کوه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۴۰۱۵۴

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۳۱۶۹ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سیمان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۴۷۶ به نمایندگی آقای بهروز دانشی به شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به نمایندگی آقای یزدان احمد وند به شماره ملی ۴۰۷۲۲۷۲۰۸۶ و شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به نمایندگی آقای سید علیرضا عصائی فمی تفرشی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۱۷۹۰۱ و شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۶۳۱۸ به نمایندگی آقای علی رجبی به شماره ملی ۴۵۰۰۰۸۴۴۸۷ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۰۶۴۰۲۸۸۴۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه