شرکت شیمیائی پارس پامچال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100016424


شماره ثبت:
13164
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1348/2/29
آدرس:
تهران-خ بهشتي خ احمد قصير پ10 1514615113

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی جان نثاری لادانی 923178
عبداله مسائلی 923178
آقای روزبه مغزی 923178
منصورشمس احمدی 1280034
آقای حسین مغزی 1393782
آقای مهدی سوادلو 10943066
خانم مریم صدوقیانزاده 14333302
خانم گیتی ئیل بیگی 14333308
نوژان مغزی 14333308

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707435
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۱۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۲۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه نمودگر روش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۴۳۰۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923178
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم صدوقیان زاده با کدملی ۳۲۵۶۱۱۷۴۲۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی رنگ آور با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵ حسین مغزی با کدملی ۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳ عبداله مسائلی به ک م ۴۱۳۰۴۳۴۱۸۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹ و علی جان نثاری لادانی به ک م ۰۰۵۴۸۴۷۱۰۹ به نمایندگی شرکت لاوان شیمی با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۱۲۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ حسین مغزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صدوقیان زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و روزبه معزی با کدملی ۰۰۵۶۵۵۷۶۶۳ بنمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل در پیش هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۹۰۱۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1239343
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲۴ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ سهم هزار ریالی بانام از محل واریز نقدی افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه طی گواهی بانکی شماره ۱۷۸۷۷۳/۹۲/۱ مورخ ۲۷/۵/۹۲ و ۱/۴/۹۲ شماره ۱۰۴۸۲۸/۹۲/۱ بانک سپه مرکزی واریز گردید در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد. ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ ۴/۹/۹۲ تکمیل امضا شد. پ۱۷۳۳۵۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280034
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت شیمیائی پارس پامچال انتخاب شد. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۵۳۱۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393782
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مغزی به کدملی ۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره خانم مریم صدوقیان زاده به کدملی ۳۲۵۶۱۱۷۴۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره آقای روزبه معزی به کدملی ۰۰۵۶۵۵۷۶۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علی جان نثاری لادانی به کدملی ۰۰۵۴۸۴۷۱۰۹ به نمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور به شماره شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عبداله مسائلی به کدملی ۴۱۳۰۴۳۴۱۸۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نایب رئیس هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی با مدیرعامل میباشد. پ۱۷۹۶۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393783
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مغزی با کدملی ۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳، خانم مریم صدوقیان زاده با کدملی ۳۲۵۶۱۱۷۴۲۲، آقای روزبه معزی با کدملی ۰۰۵۶۵۵۷۶۶۳، شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵ و شرکت کوشان اتصال به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۶۸۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700130
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به ش. م ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه نواندیشان به ش. م ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۶۸۳۳۲۰۳۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583414
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672065
آگهی تصمیمات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۲۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه نمودگر روش به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۴۱۰۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10173555
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم صدوقیان زاده با کدملی ۳۲۵۶۱۱۷۴۲۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی رنگ آور با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵ حسین مغزی با کدملی ۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳ عبداله مسائلی به ک م ۴۱۳۰۴۳۴۱۸۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹ و علی جان نثاری لادانی به ک م ۰۰۵۴۸۴۷۱۰۹ به نمایندگی شرکت لاوان شیمی با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۱۲۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ حسین مغزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صدوقیان زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و روزبه معزی با کدملی ۰۰۵۶۵۵۷۶۶۳ بنمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل در پیش هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10542194
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ هیئت مدیره برخی از اختیارات خودش را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709274
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دل آرام بسمت بازرس اصلی و محمد دل آرام بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943066
آگهی تصمیمات شرکت پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کدملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051564
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۷۱۲۵۶۵۶۹۰۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785737
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی سامان پندار شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آبان حساب شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶انتخاب و گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۰۰۶۹۷۷۷۷۴۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333302
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای حسین مغزی به شماره ملی ۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳ آقای روزبه مغزی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۷۶۶۳ خانم مریم صدوقیان زاده به شماره ملی ۳۲۵۶۱۱۷۴۲۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵ شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹ پ۹۷۰۹۰۷۴۶۹۷۸۵۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333308
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مغزی به کدملی ۱۲۸۶۲۷۷۸۳۳ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم مریم صدوقیان زاده به کدملی ۳۲۵۶۱۱۷۴۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای روزبه مغزی به کدملی ۰۰۵۶۵۵۷۶۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره خانم نوژان مغزی به کدملی ۰۴۴۰۸۱۵۷۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم گیتی ئیل بیگی به کدملی ۰۰۵۴۰۸۰۲۸۲ به نمایندگی از طرف شرکت کوشان اتصال (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل انجام میگردد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نموده است: تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل - اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران، ۳ - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره - - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق طلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدوق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوکند تامین خواسته تامیین ضرر یا زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر - تصمیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ۹۷۰۹۰۷۳۹۶۴۶۷۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه