شرکت کارخانجات مقدم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100002620


شماره ثبت:
132545
تعداد بازدید:
30
تأسیس:
1337/4/26
آدرس:
تهران-جمهوري-خيابان فلسطين-كوچه شهيدرئوف فلاح زادگان-پلاك 0-طبقه همكف 1316766511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمود صدر 589018
علی اصغر فرخ 1524623
محسن بخارایی 1524625
کامبیز مولائیان 10916574
احمد بخارائی 10916574
مصطفی مهذب 11045513
محمدرضا مقدم 11045513
مجتبی داودی 11045513
آقای محسن عزیزی 13597972
محمدعلی مقدم 13597972

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589018
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/۹۰ و تنفسهای بعدی شرکت مزبور که درتاریخ۲۲/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۹۰۲۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720523
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مصطفی مهذب به کدملی۱۸۶۰۸۹۷۸۰۰ و مجتبی داودی به کدملی۰۰۴۷۳۷۰۵۹۹ و محسن بخارایی به کدملی۰۰۴۳۱۹۲۰۱۷و کامبیز مولائیان به کدملی۲۲۱۹۰۲۳۷۹۶ و احمد بخارائی به کدملی۰۰۴۲۰۶۰۷۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمدعلی مقدم به کدملی۰۰۷۱۵۴۴۹۰۹ و محمدرضا مقدم به کدملی۰۰۷۵۴۵۲۰۷۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ مصطفی مهذب به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد بخارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامبیز مولائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و نیز کلیه چک سفته بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۴۳۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 725102
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مصطفی مهذب به کدملی۱۸۶۰۸۹۷۸۰۰ و مجتبی داودی به کدملی۰۰۴۷۳۷۰۵۹۹ و محسن بخارایی به کدملی۰۰۴۳۱۹۲۰۱۷و کامبیز مولائیان به کدملی۲۲۱۹۰۲۳۷۹۶ و احمد بخارائی به کدملی۰۰۴۲۰۶۰۷۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمدعلی مقدم به کدملی۰۰۷۱۵۴۴۹۰۹ و محمدرضا مقدم به کدملی۰۰۷۵۴۵۲۰۷۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ مصطفی مهذب به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد بخارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامبیز مولائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و نیز کلیه چک سفته بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۴۳۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071125
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به شماره ثبت۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به ش ملی ۳۹۹۰۸۳۵۸۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۳۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524623
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس قانون اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کد ملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. آقای علی اکبر توکلیان با کد ملی ۴۳۲۰۵۸۸۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای کامبیز مولائیان با کد ملی ۲۲۱۹۰۲۳۷۹۶ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ تعیین گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۸۳۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524625
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۸/۵/۹۳ تعیین گردید. مصطفی مهذب با کد ملی ۱۸۶۰۸۹۷۸۰۰ بعنوان مدیرعامل محسن بخارایی با کد ملی ۰۰۴۳۱۹۲۰۱۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره احمد بخارایی با کد ملی ۰۰۴۲۰۶۰۷۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۴۸۳۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678803
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر فرخ با کدملی ۰۰۴۸۶۵۰۰۱۳به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۰۵۸۳۴۸۱۳۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676708
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/۹۰ و تنفسهای بعدی شرکت مزبور که درتاریخ۲۲/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801810
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل: سید محمد میرمحمدصادقی، محمدحسین سوری، محمدعلی فریدون صالحی سمیعی، عبدالحسین صادقی، فریبرز قمشه مطلق به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمود بابائی، شرکت اچ ام اس کیش (سهامی خاص) به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱۱/۸۸ سید محمد میرمحمدصادقی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدحسین سوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916574
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مصطفی مهذب به کدملی۱۸۶۰۸۹۷۸۰۰ و مجتبی داودی به کدملی۰۰۴۷۳۷۰۵۹۹ و محسن بخارایی به کدملی۰۰۴۳۱۹۲۰۱۷و کامبیز مولائیان به کدملی۲۲۱۹۰۲۳۷۹۶ و احمد بخارائی به کدملی۰۰۴۲۰۶۰۷۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمدعلی مقدم به کدملی۰۰۷۱۵۴۴۹۰۹ و محمدرضا مقدم به کدملی۰۰۷۵۴۵۲۰۷۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ مصطفی مهذب به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد بخارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامبیز مولائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و نیز کلیه چک سفته بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11045513
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ۱۸/۵/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۵/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مصطفی مهذب به کدملی۱۸۶۰۸۹۷۸۰۰ و مجتبی داودی به کدملی۰۰۴۷۳۷۰۵۹۹ و محسن بخارایی به کدملی۰۰۴۳۱۹۲۰۱۷و کامبیز مولائیان به کدملی۲۲۱۹۰۲۳۷۹۶ و احمد بخارائی به کدملی۰۰۴۲۰۶۰۷۹۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و محمدعلی مقدم به کدملی۰۰۷۱۵۴۴۹۰۹ و محمدرضا مقدم به کدملی۰۰۷۵۴۵۲۰۷۳ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۵/۹۱ مصطفی مهذب به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد بخارائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامبیز مولائیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت و نیز کلیه چک سفته بروات و سایر اوراق تجارتی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و یا با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683118
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۱۰۴۶۷۶۰۱۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047503
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شماره شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۰۱۳۹۸۳۰۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597956
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: محمد علی مقدم دارنده کدملی ۰۰۷۱۵۴۴۹۰۹ محسن عزیزی دارنده کدملی ۰۰۶۲۰۰۵۰۶۵ محمد رضا مقدم دارنده کدملی ۰۰۷۵۴۵۲۰۷۳ غلامحسن مامانی دارنده کدملی ۴۸۹۹۶۵۵۴۵۲ سیدحامد حائری زاده دارنده کدملی ۰۰۷۳۵۸۶۸۵۴ پ۹۶۰۶۱۵۹۸۱۶۹۴۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597972
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی مقدم بشماره ملی ۰۰۷۱۵۴۴۹۰۹ بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محسن عزیزی بشماره ملی ۰۰۶۲۰۰۵۰۶۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها، برات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت به تنهایی و یا با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی و یا اشخاص مجاز از طرف ایشان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۵۶۸۷۹۰۰۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183967
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات مقدم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۲۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان عملکرد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۳۹۳۱۹۳۴۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه