آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

آگهی تغییرات

تقطیر خراسان (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. محسن خسروی تبریزی به سمت بازرس اصلی و محمدرضا شهیم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال در سمتهای خود ابقا شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
175957
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک