آگهی تصمیمات شرکت آلومتک (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

آگهی تغییرات

آلومتک (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۵/۸۹ نوبت دوم شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
11477
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک