آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری صنایع ایران (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و رضا آتش به ش م ۱۲۸۰۲۶۹۲۴۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
88034
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک