آگهی تصمیمات شرکت پرسی ایران گاز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۹۴۱۵۳

آگهی تغییرات

پرسی ایران گاز (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به ش م ۱۰۱۰۲۶۲۶۸۱۲ و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت نفت پاسارگاد به ش م۱۰۱۰۲۴۷۲۱۴۱ شرکت نفت ایرانول به ش م ۱۰۱۰۲۳۷۳۵۱۱ انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۶۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
6099
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک