آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

آگهی تغییرات

تقطیر خراسان (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. عبدالرضا زرگری به کدملی ۰۹۴۰۶۳۱۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و احمد حاتمی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۴۶۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۵۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
175957
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
عبدالرضا زرگری
احمد حاتمی

© 2019 - لیلاک