آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات دارو پخشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۲۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۳۴۳۷

آگهی تغییرات

کارخانجات دارو پخش (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش م۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش م۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروپخش به ش ملی۱۰۱۰۰۸۳۵۲۸۶ و شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ش م۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت توزیع داروپخش به ش م۱۰۱۰۱۷۲۵۵۸۲ و شرکت تولید دارو اولیه دارو پخش به ش م۱۰۱۰۱۷۲۵۶۰۳ و شرکت گسترش بازرگانی داروپخش بهش م۱۰۱۰۱۹۹۸۸۸۱ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۸۶۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
139281
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک