آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت۱۱۴۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

آگهی تغییرات

آلومتک (شرکت سهامي عام)


طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۷۵۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
11477
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک