آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری صنایع ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۲۰۴۴۹۳۲۲۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
88034
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک