آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) شماره ثبت ۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

آگهی تغییرات

کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)


باستناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۳ که در مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیم ذیل اتخاذ گردید. ۱) اصلاح اختیارات مدیرعامل مندرج در بند ۸ صورت جلسه تعیین گردید که هیئت مدیره بند ۱۵ اختیارات مدیرعامل را در خصوص اعطای پاداش سالیانه بشرح ذیل اصلاح نمود مدیرعامل می‌تواند سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در خصوص اعطای پاداش موردی نسبت به افرادی که اقدامات خاص انجام می‌دهند پرداخت نماید و مازاد برآن بایستی بتصویب هیئت برسد بدیهی است مبلغ پاداش در هر مورد حداکثر می‌تواند ده میلیون ریال باشد مدیرعامل بایستی نسبت بثبت اصلاح اختیارات اقدام نماید. ش۲۶۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۳۶۷۱۲۱۵۹ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
743
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان

© 2019 - لیلاک